22.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/15


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 13. janvārī iesniedza Tribunale di Trani (Itālija) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA

(Lieta C-20/10)

2010/C 134/24

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Trani

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Vino Cosimo Damiano

Atbildētājs: Poste Italiane SpA

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai ar Direktīvu 1999/70/EK (1) ieviestā Pamatnolīguma 8. klauzulas 3. punkts nepieļauj tādu valsts tiesību normu (kāda ir paredzēta Likumdošanas dekrēta Nr. 368/2001 2. panta 1.a punktā), ar kuru, īstenojot Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīvu 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku, valsts tiesību sistēmā ir ieviesti “īpaši” noteikumi par SpA Poste Italiane darbinieku pieņemšanu darbā uz noteiktu laiku?

2)

Vai, lai attaisnotu iepriekš minēto tiesību normu, kas attiecas uz līgumu uz noteiktu laiku, pasliktināšanos (reformatio in pejus) un lai nedarbotos ar Direktīvu 1999/70/EK ieviestā Pamatnolīguma 8. klauzulas 3. punktā noteiktais aizliegums, pietiek ar to, ka valsts likumdevējs to pamato ar jebkuru mērķi, ja vien tas nav saistīts ar minētās direktīvas ieviešanu, vai arī ir nepieciešams, ka šis mērķis ir ne tikai vismaz tikpat attaisnojams kā tas, attiecībā uz kuru ir paredzēts sods, bet šim mērķim ir jābūt arī tieši “norādītam”?

3)

Vai ar Direktīvu 1999/70/EK ieviestā Pamatnolīguma 3. klauzulas 1. punkts nepieļauj tādu valsts tiesību normu (kāda ir paredzēta Likumdošanas dekrēta Nr. 368/2001 2. panta 1.a punktā), ar kuru, īstenojot Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīvu 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku, valsts tiesību sistēmā ir ieviesti “īpaši” noteikumi par SpA Poste Italiane darbinieku pieņemšanu darbā uz noteiktu laiku?

4)

Vai Kopienu tiesībās pastāvošais vispārējais nediskriminācijas un vienlīdzīgas attieksmes princips nepieļauj tādu valsts tiesību normu (kāda ir paredzēta Likumdošanas dekrēta Nr. 368/2001 2. panta 1.a punktā), ar kuru, īstenojot Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīvu 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku, valsts tiesību sistēmā ir ieviesti “īpaši” noteikumi, kas SpA Poste Italiane darbiniekus nostāda neizdevīgākā stāvoklī gan attiecībā pret šo sabiedrību, gan attiecībā pret citiem uzņēmumiem, kas darbojas šajā pašā vai citā nozarē?

5)

Vai [EKL] 82. panta pirmā daļa un [EKL] 86. panta pirmā un otrā daļa nepieļauj tādu valsts tiesību normu (kāda ir paredzēta Likumdošanas dekrēta Nr. 368/2001 2. panta 1.a punktā), ar kuru, īstenojot Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīvu 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku, valsts tiesību sistēmā ir ieviesti “īpaši” noteikumi, kas ir piemērojami tikai SpA Poste Italiane (uzņēmums ar pilnībā valstij piederošu kapitālu), kas rada iespējamu dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu?

6)

Gadījumā, ja uz iepriekš uzdotajiem jautājumiem tiek atbildēts apstiprinoši, vai valsts tiesai ir pienākums nepiemērot valsts tiesību normu, kas ir pretrunā Kopienu tiesībām?


(1)  OV L 175, 43. lpp.