22.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/15


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Trani (Italia) on esittänyt 13.1.2010 — Vino Cosimo Damiano v. Poste Italiane SpA

(Asia C-20/10)

2010/C 134/24

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Trani

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Vino Cosimo Damiano

Vastaaja: Poste Italiane SpA

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko direktiivillä 1999/70/EY (1) hyväksytyn puitesopimuksen 8 lausekkeen 3 kohta esteenä sellaiselle (asetuksen nro 368/2001 2 §:n 1 bis momentin kaltaiselle) kansalliselle lainsäädännölle, jolla EAY:n, UNICE:n ja CEEP:n tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annettua neuvoston direktiiviä 1999/70/EY täytäntöönpantaessa on otettu kansallisessa oikeusjärjestyksessä käyttöön ”epäkausaalinen” tunnusmerkistö, jota sovelletaan SpA Poste Italianen ottaessa työntekijöitä määräaikaiseen työsuhteeseen?

2)

Riittääkö edellä mainitun määräaikaista työsopimusta koskevan lainsäädännön reformatio in pejuksen perusteluiksi ja direktiivillä 1999/70/EY hyväksytyn puitesopimuksen 8 lausekkeen 3 kohdassa tarkoitetun kiellon soveltamatta jättämiseksi, että kansallinen lainsäätäjä pyrkii mihin tahansa tavoitteeseen, vaikka tämä tavoite eroaisi siitä tavoitteesta, johon kyseisen direktiivin täytäntöönpanolla pyritään, vai vaaditaanko, että tuo tavoite ansaitsee tulla suojelluksi ainakin yhtä hyvin kuin laiminlyöty tavoite, minkä lisäksi se on myös nimenomaisesti ”lausuttava julki”?

3)

Onko direktiivillä 1999/70/EY hyväksytyn puitesopimuksen 3 lausekkeen 1 kohta esteenä sellaiselle (asetuksen nro 368/2001 2 §:n 1 bis momentin kaltaiselle) kansalliselle lainsäädännölle, jolla EAY:n, UNICE:n ja CEEP:n tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annettua neuvoston direktiiviä 1999/70/EY täytäntöönpantaessa on otettu kansallisessa oikeusjärjestyksessä käyttöön ”epäkausaalinen” tunnusmerkistö, jota sovelletaan SpA Poste Italianen ottaessa työntekijöitä määräaikaiseen työsuhteeseen?

4)

Onko syrjintäkieltoa ja yhdenvertaisuutta yhteisössä koskeva yleinen periaate esteenä sellaiselle (asetuksen nro 368/2001 2 §:n 1 bis momentin kaltaiselle) kansalliselle lainsäädännölle, jolla EAY:n, UNICE:n ja CEEP:n tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annettua neuvoston direktiiviä 1999/70/EY täytäntöönpantaessa on otettu kansallisessa oikeusjärjestyksessä käyttöön ”epäkausaalinen” tunnusmerkistö, jolla SpA Poste Italianen työntekijät sekä tähän yhtiöön verrattuna myös muut saman tai toisen alan yritykset saatetaan epäedulliseen asemaan?

5)

Ovatko [EY] 82 artiklan 1 kohta ja [EY] 86 artiklan 1 ja 2 kohta esteenä sellaiselle (asetuksen nro 368/2001 2 §:n 1 bis momentin kaltaiselle) kansalliselle lainsäädännölle, jolla EAY:n, UNICE:n ja CEEP:n tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annettua neuvoston direktiiviä 1999/70/EY täytäntöönpantaessa on otettu kansallisessa oikeusjärjestyksessä käyttöön ”epäkausaalinen” tunnusmerkistö pelkästään SpA Poste Italianen (jonka pääoma on kokonaisuudessaan julkisessa omistuksessa) hyväksi ja jolla on näin toteutettu mahdollisuus määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön?

6)

Jos edellä esitettyihin kysymyksiin vastataan myöntävästi, onko kansallisella tuomioistuimella velvollisuus sivuuttaa yhteisön oikeuden kanssa ristiriidassa oleva kansallinen laki (tai olla soveltamatta sitä)?


(1)  EYVL L 175, s. 43