20.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 141/35


Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 17. decembra 2008 — Komisia Európskych spoločenstiev/Holandské kráľovstvo

(Vec C-283/08) (1)

2009/C 141/66

Jazyk konania: holandčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 223, 30.8.2008.