20.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/35


Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

(Sprawa C-283/08) (1)

2009/C 141/66

Język postępowania: niderlandzki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 223 z 30.8.2008.