20.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 141/35


Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 17. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Nederlandene

(Sag C-283/08) (1)

2009/C 141/66

Processprog: nederlandsk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.


(1)  EUT C 223 af 30.8.2008.