20.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/35


Определение на председателя на Съда от 17 декември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Нидерландия

(Дело C-283/08) (1)

2009/C 141/66

Език на производството: нидерландски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 223, 30.08.2008 г.