10.9.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 241/21


DECIZIA COMISIEI

din 5 august 2008

de instituire a unei structuri consultative compuse din comitete științifice și experți în domeniul siguranței consumatorilor, al sănătății publice și al mediului și de abrogare a Deciziei 2004/210/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/721/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 152 și 153,

întrucât:

(1)

Trei comitete științifice au fost înființate pe baza Deciziei 2004/210/CE a Comisiei (1), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/263/CE a Comisiei (2): Comitetul științific pentru produse destinate consumatorilor (denumit în continuare „CSPC”), Comitetul științific pentru riscurile asupra sănătății și a mediului (denumit în continuare „CSRSM”) și Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și noi (denumit în continuare „CSRSEN”).

(2)

Anumite atribuții ale CSRSM au fost transferate Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „AEPC”), înființată prin Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (3). În consecință, domeniile de competență ale comitetului ar trebui revizuite.

(3)

Experiența în ceea ce privește funcționarea celor trei comitete științifice arată necesitatea de a introduce modificări și îmbunătățiri ale structurii și procedurilor de lucru ale comitetelor.

(4)

Mandatele membrilor celor trei comitete științifice instituite prin Decizia 2004/210/CE a Comisiei au fost prelungite prin Decizia 2007/708/CE a Comisiei (4) și vor expira la 31 decembrie 2008. Membrii comitetelor în cauză rămân în funcție până la înlocuirea lor sau până la reînnoirea mandatelor acestora.

(5)

Prin urmare, din motive de claritate, Decizia 2004/210/CE ar trebui înlocuită cu o nouă decizie.

(6)

Consultanța științifică adecvată și acordată la timp este o cerință esențială în ceea ce privește propunerile, deciziile și politica Comisiei în domeniul siguranței consumatorilor, al sănătății publice și al mediului. În acest sens, este necesară o structură consultativă flexibilă pentru a asigura un acces mai ușor la expertiza științifică de înaltă calificare într-o gamă vastă de domenii.

(7)

Consultanța științifică pe aspecte legate de siguranța consumatorilor, sănătatea publică și mediu trebuie să se bazeze pe principiile excelenței, independenței, imparțialității și transparenței, prezentate în comunicarea Comisiei privind „Obținerea și utilizarea expertizei de către Comisie: principii și orientări. Îmbunătățirea cunoștințelor pentru politici mai bune” (5), și trebuie să fie organizată în conformitate cu principiile celor mai bune practici de evaluare a riscului.

(8)

Este esențial ca, în cazul în care acest lucru este necesar pentru o problemă specifică, comitetele științifice să utilizeze în cel mai bun mod posibil expertiza științifică din Uniunea Europeană și din afara ei. În acest scop, ar trebui să se constituie un corp de consilieri științifici care să acopere în mod adecvat domeniile de competență ale comitetelor.

(9)

Reorganizarea structurii consultative trebuie să ofere flexibilitate sporită pentru a-i permite să consilieze Comisia atât pe probleme care intră în domeniile de competență prevăzute, cât și asupra unor riscuri sanitare emergente și noi și asupra unor probleme care nu țin de competența altor organisme comunitare de evaluare a riscurilor, și trebuie să poată acorda consiliere în regim de urgență, când este necesar, să asigure transparență totală, precum și un înalt nivel de coerență și colaborare cu alte organisme comunitare și organizații științifice implicate.

(10)

Nevoia de consultanță științifică independentă atât în domeniile consacrate, cât și în domenii noi de responsabilitate comunitară care țin de competența comitetelor științifice va continua probabil să se amplifice. În consecință, se impune o consolidare a structurii de consiliere științifică privind evaluarea riscului, atât din punct de vedere al componenței sale, cât și prin eficientizarea practicilor sale de lucru.

(11)

Diferite organisme comunitare au fost înființate, printre sarcinile acestora numărându-se evaluarea riscurilor în diverse domenii. Este necesar să se asigure coerența și să se promoveze coordonarea între comitetele științifice și aceste organisme. Comitetele științifice necesită o sporire a eficienței prin schimburi adecvate de informații și expertiză, precum și prin colaborarea cu alte organisme și organizații științifice la nivel național și internațional.

(12)

Metodele de lucru ale comitetelor științifice ar trebui să fie ameliorate prin includerea, alături de lucrările interne, a organizării de reuniuni științifice și de ateliere și prin stabilirea de rețele.

(13)

Este important să se asigure deschiderea și transparența lucrărilor întreprinse de comitele științifice prin stabilirea unor proceduri de dialog adecvate cu părțile interesate, menținând, în același timp, o independență deplină.

(14)

Deschiderea și transparența dorite la punerea în aplicare a prezentei decizii ar trebui să fie asigurate odată cu respectarea cerințelor prevăzute de legislația comunitară cu privire la protejarea datelor cu caracter personal și la accesul publicului la documente, inclusiv protejarea confidențialității comerciale,

DECIDE:

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Structura consultativă și domeniile sale de competență

(1)   Se înființează prin prezenta o structură consultativă de evaluare a riscului în domeniile siguranței consumatorilor, sănătății publice și mediului. Această structură include:

(a)

Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor (denumit în continuare „CSSC”);

(b)

Comitetul științific pentru riscurile asupra sănătății și a mediului (denumit în continuare „CSRSM”);

(c)

Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și noi (denumit în continuare „CSRSEN”);

(d)

un corp de consilieri științifici privind evaluarea riscului (denumit în continuare „corpul de consilieri”), care va sprijini activitățile comitetelor științifice în conformitate cu dispozițiile aferente din prezenta decizie.

(2)   Domeniile de competență ale structurii consultative sunt stabilite în anexa I, fără a aduce atingere competențelor conferite de legislația comunitară altor organisme comunitare de evaluare a riscurilor, precum Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, Agenția Europeană pentru Medicamente, Agenția Europeană pentru Produse Chimice și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor.

Articolul 2

Misiunea

(1)   Comisia solicită comitetelor științifice consultanță științifică în cazurile prevăzute de legislația comunitară.

(2)   De asemenea, Comisia poate solicita comitetelor un aviz privind probleme:

(a)

de importanță deosebită pentru siguranța consumatorilor, sănătatea publică și mediu; precum și

(b)

care nu sunt incluse în mandatul altor organisme comunitare.

(3)   De asemenea, Comisia poate solicita comitetelor științifice, în cazuri de urgență, să acorde consiliere rapidă cu privire la stadiul cunoștințelor științifice privind riscuri specifice.

(4)   Comisia poate invita un comitet științific să identifice necesitățile în domeniul cercetării și să evalueze rezultatele cercetării în ceea ce privește disciplinele incluse în domeniile sale de competență.

(5)   La cererea Comisiei sau acționând din proprie inițiativă și de comun acord cu Comisia, comitetele științifice pot decide să constituie ateliere tematice pentru a revizui datele și cunoștințele științifice privind anumite riscuri sau privind aspecte generale care țin de evaluarea riscului. La cererea Comisiei, acestea vor pune la dispoziție rapoarte, documente de poziție sau concluzii obținute în urma acestor ateliere.

La aceste ateliere pot participa, pe lângă membrii comitetelor, consilieri științifici care fac parte din corpul de consilieri și experți externi, inclusiv experți din partea organismelor comunitare, naționale sau internaționale care desfășoară activități similare, după caz.

Aceste ateliere vor fi organizate de secretariatul comitetelor științifice. Secretariatul va defini și va asigura, dacă este cazul, difuzarea rapoartelor, a documentelor de poziție sau a concluziilor rezultate din ateliere.

(6)   Comisia poate invita comitetele științifice să facă parte din rețele tematice care includ alte organisme comunitare sau organizații științifice, pentru a monitoriza și contribui la dezvoltarea cunoștințelor științifice privind riscurile în domeniile de competență definite în anexa I.

(7)   Comitetele științifice atrag atenția Comisiei asupra unei probleme specifice sau emergente care intră în domeniul lor de competență și despre care consideră că ar putea implica un risc real sau potențial asupra siguranței consumatorilor, a sănătății publice sau a mediului prin adoptarea unor memorandumuri sau a unor declarații de poziție adresate Comisiei. Comisia poate decide să publice aceste memorandumuri și declarații și stabilește acțiunile care trebuie întreprinse, inclusiv, după caz, solicitarea de consultanță științifică asupra problemei în cauză.

CAPITOLUL 2

CONSTITUIREA COMITETELOR ȘTIINȚIFICE ȘI A CORPULUI DE CONSILIERI

Articolul 3

Numirea membrilor din comitetele științifice

(1)   CSSC, CSRSM și CSRSEN vor avea un număr maxim de 17 membri fiecare și pot asocia, la inițiativa proprie, până la 5 consilieri științifici din cadrul corpului de consilieri pentru a contribui la lucrările comitetului privind probleme sau discipline specifice.

(2)   Membrii comitetelor științifice sunt numiți de către Comisie în funcție de domeniul lor de expertiză și, cu respectarea acestui criteriu, în conformitate cu o distribuție geografică care să reflecte diversitatea problemelor și a abordărilor științifice, în special din Europa. Comisia stabilește numărul de membri din fiecare comitet în funcție de necesități.

Membrii fiecărui comitet științific sunt experți în unul sau mai multe dintre domeniile de competență ale comitetului și acoperă, împreună, cea mai largă gamă posibilă de discipline.

(3)   Comisia numește membrii comitetelor științifice din cadrul unei liste de candidați eligibili întocmită după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina de internet a Comisiei a unei invitații de manifestare a interesului.

(4)   Niciun membru al unui comitet științific nu poate fi numit în mai multe comitete prevăzute la articolul 1 alineatul (1).

Articolul 4

Instituirea corpului de consilieri

(1)   Corpul de consilieri este compus din consilieri științifici care sunt experți în unul sau mai multe domenii de competență dintre cele definite în anexa I sau în domenii conexe, care să acopere împreună cea mai largă gamă posibilă de discipline.

(2)   Comisia numește consilierii științifici din cadrul corpului de consilieri, din cadrul unei liste de candidați eligibili întocmită după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina de internet a Comisiei a unei invitații de manifestare a interesului.

(3)   Numărul consilierilor științifici prezenți în corpul de consilieri în orice moment va fi decis de Comisie, pe baza necesităților sale în materie de consiliere științifică.

Articolul 5

Mandatul

(1)   Membrii comitetelor științifice sunt numiți pentru un mandat de trei ani și pot fi numiți pentru cel mult trei mandate consecutive în cadrul aceluiași comitet. Aceștia rămân în funcție până la înlocuire sau până la reînnoirea mandatelor lor.

În vederea asigurării continuității expertizei, Comisia poate, în cazuri excepționale, să prelungească mandatele membrilor unui comitet științific pentru o perioadă care nu depășește 18 luni.

Membrii care au fost numiți pentru trei mandate consecutive în cadrul unui comitet științific sunt eligibili pentru un mandat în cadrul altui comitet științific.

(2)   În cazul în care un membru nu îndeplinește criteriile de participare care vor fi stabilite prin normele procedurale menționate la articolul 12 sau dorește să demisioneze, Comisia poate încheia mandatul acestuia și poate numi un alt membru din cadrul corpului de consilieri.

(3)   Consilierii științifici vor fi numiți în cadrul corpului de consilieri pe o perioadă de cinci ani, iar numirea lor poate fi reînnoită.

CAPITOLUL 3

FUNCȚIONAREA STRUCTURII CONSULTATIVE

Articolul 6

Recurgerea la sprijinul corpului de consilieri

(1)   Fiecare comitet științific poate decide să asocieze până la cinci consilieri științifici din cadrul corpului de consilieri în vederea pregătirii unui aviz științific. Acești membri asociați vor participa la activitățile și deliberările privind subiectul dezbătut, având aceleași funcții, responsabilități și drepturi ca membrii comitetului în cauză.

(2)   Mai mult, fiecare comitet științific poate decide să invite alți consilieri științifici din cadrul corpului de consilieri în vederea pregătirii unui aviz științific. Acești consilieri participă la activitățile privind subiectul dezbătut, însă funcțiile și responsabilitățile acestora sunt limitate la pregătirea avizului.

(3)   Consilierii științifici din cadrul corpului de consilieri pot fi invitați, de asemenea, de comitetele științifice pentru a le acorda asistență la furnizarea consilierii rapide solicitate de Comisie în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) sau pentru a participa la atelierele tematice menționate la articolul 2 alineatul (5).

(4)   Consilierii științifici din cadrul corpului de consilieri pot fi invitați de Comisie să participe la reuniunile științifice sau să pună la dispoziția serviciilor Comisiei informații ad hoc privind probleme specifice.

Articolul 7

Grupurile de lucru

(1)   Comitetele științifice pot crea grupuri de lucru specifice ale căror sarcini constau în pregătirea și redactarea avizelor științifice ale acestora. Se constituie astfel de grupuri de lucru în special în cazul în care este nevoie de expertiză externă pentru un anumit subiect.

(2)   De comun acord cu Comisia, comitetele științifice pot invita membri asociați, alți consilieri științifici din cadrul corpului de consilieri, experți externi specializați, precum și experți din cadrul altor organisme comunitare despre care consideră că dețin cunoștințele științifice relevante și expertiza necesară pentru a contribui la lucrările lor.

(3)   Grupurile de lucru sunt prezidate de unul dintre membrii comitetului științific care le convoacă și căruia îi sunt subordonate și pot numi un raportor dintre participanții lor. Pentru chestiuni extrem de complexe de natură multidisciplinară pot fi numiți mai mulți raportori.

(4)   În cazul unei probleme comune mai multor comitete științifice, se instituie un grup de lucru comun constituit din membri ai comitetelor în cauză, precum și membri asociați, consilieri științifici din cadrul corpului de consilieri și, după caz, experți externi.

Articolul 8

Participarea stagiarilor

De comun acord cu Comisia și în conformitate cu regulamentul de procedură menționat la articolul 12, comitetele științifice pot admite participarea stagiarilor la reuniunile lor, în scopul de a contribui la consolidarea capacităților în domeniul evaluării riscurilor.

Articolul 9

Cerințe speciale

(1)   Comisia poate solicita unui comitet științific adoptarea unui aviz într-o anumită perioadă.

(2)   Comisia poate solicita adoptarea unui aviz comun asupra unor probleme care nu se încadrează în domeniile de competență ale unui singur comitet științific sau care trebuie analizate de mai multe comitete. Un aviz comun, în urma unei solicitări din partea Comisiei, poate fi adoptat, de asemenea, de comitetele științifice la inițiativa grupului de coordonare intercomitete menționat la articolul 11.

(3)   În solicitarea sa de aviz științific, Comisia poate specifica ce consultări, audieri sau colaborări cu alte organisme științifice consideră necesare pentru pregătirea respectivului aviz. Consultările și audierile pot fi decise, în egală măsură, de un comitet, de comun acord cu Comisia, dacă se consideră necesar pentru formularea unui aviz.

(4)   Un comitet științific poate solicita informații suplimentare de la părțile interesate în vederea unei consultări științifice. Un comitet științific poate stabili un termen limită în care să îi fie prezentate informațiile solicitate. În acest caz, comitetul științific poate decide să își suspende lucrările privind avizul științific în cauză. În cazul în care informațiile solicitate nu i-au fost prezentate în termenul stabilit, comitetul poate emite avizul pe baza informațiilor disponibile.

Articolul 10

Alegerea președinților și a vicepreședinților

(1)   Fiecare comitet științific își alege un președinte și doi vicepreședinți dintre membrii săi. Alegerea se face cu majoritatea simplă a membrilor comitetului. Mandatul președintelui și al vicepreședinților este de trei ani, cu posibilitate de reînnoire.

(2)   Procedura pentru alegerea președintelui și a vicepreședinților comitetelor științifice se stabilește în normele procedurale menționate la articolul 12.

Articolul 11

Coordonarea comitetelor științifice

Coordonarea celor trei comitete științifice, în conformitate cu regulamentul de procedură prevăzut la articolul 12, va fi asigurată de un grup de coordonare intercomitete (GCIC) compus din președinții și vicepreședinții comitetelor științifice.

Articolul 12

Regulamentul de procedură

(1)   Comitetele științifice adoptă un regulament comun de procedură prin consultare cu Comisia și la propunerea acesteia.

(2)   Regulamentul de procedură asigură îndeplinirea sarcinilor comitetelor științifice în conformitate cu principiile de excelență, independență și transparență, cu respectarea simultană a cerințelor legitime de confidențialitate comercială, precum și a principiilor privind evaluarea riscurilor care pot fi stabilite de Comisie, pe baza experienței și ținând cont de politica sa în acest domeniu.

(3)   Regulamentul de procedură reglementează în special subiectele enumerate în anexa II.

Articolul 13

Procedura de vot

(1)   Comitetele științifice își vor adopta avizele, consilierile rapide, memorandumurile și/sau declarațiile de poziție pe baza votului majoritar al totalității membrilor comitetului în cauză, combinat cu numărul membrilor asociați.

(2)   Fiecare comitet științific adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor săi cu privire la toate celelalte subiecte.

(3)   Acei membri ai unui comitet care au demisionat sau al căror mandat a fost încheiat în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) nu vor fi luați în considerare la calcularea majorității necesare pentru punerea în aplicare a primelor două alineate din prezentul articol.

Articolul 14

Avize divergente față de avizele altor organisme comunitare, naționale sau internaționale și coordonarea și colaborarea cu acestea

(1)   Comitetele științifice sprijină Comisia și contribuie la identificarea din timp a:

(a)

necesităților și posibilităților de coordonare a lucrărilor și de colaborare;

(b)

divergențelor potențiale sau reale dintre avizele lor științifice și cele ale altor organisme comunitare, naționale sau internaționale relevante care îndeplinesc sarcini similare, privind aspecte generale sau specifice de evaluare a riscurilor.

Comitetele științifice sprijină Comisia la evitarea, soluționarea sau clarificarea avizelor divergente și la stabilirea și menținerea unor relații de colaborare cu asemenea organisme.

(2)   Din inițiativă proprie, Comisia poate solicita și organiza lucrări ale comitetelor științifice în comun cu organisme comunitare, naționale sau internaționale care îndeplinesc sarcini similare. În special, are posibilitatea de a solicita comitetelor științifice să furnizeze avize comune cu alte organisme comunitare, de comun acord cu acestea din urmă.

(3)   În cazul în care a fost identificată o divergență majoră asupra unor probleme științifice, iar organismul în cauză este un organism comunitar, comitetul științific relevant cooperează, la cererea Comisiei, cu organismul în cauză fie în vederea soluționării divergenței, fie în vederea prezentării unui document comun în fața Comisiei pentru clarificarea problemelor științifice contencioase și identificarea incertitudinilor relevante din cadrul datelor. Acest document este făcut public.

CAPITOLUL 4

PRINCIPII

Articolul 15

Independența

(1)   Membrii comitetelor științifice, membrii asociați, alți consilieri științifici din corpul de consilieri și experții externi sunt numiți în nume propriu. Aceștia nu își delegă responsabilitățile niciunei alte persoane.

(2)   Membrii comitetelor științifice, consilierii științifici care fac parte din corpul de consilieri și experții externi care participă la grupurile de lucru se obligă să acționeze independent de orice influență externă.

În acest scop, ei depun o declarație prin care se angajează să acționeze în interesul publicului și o declarație de interese care menționează existența sau absența oricăror interese, directe sau indirecte, care ar putea să le prejudicieze independența.

Aceste declarații sunt date în scris. Membrii comitetelor științifice și consilierii științifici care fac parte din corpul de consilieri vor da declarații anual.

(3)   Membrii comitetelor științifice, membrii asociați și alți consilieri științifici, precum și experții externi care participă la grupurile de lucru declară la fiecare reuniune orice interese specifice care ar putea să le influențeze independența în legătură cu diverse puncte de pe ordinea de zi.

Articolul 16

Transparență

(1)   Activitățile comitetelor științifice vor fi întreprinse menținând un înalt nivel de transparență. Comisia va pune la dispoziția publicului de îndată, pe pagina sa de internet, în special:

(a)

cererile de aviz adresate comitetelor științifice;

(b)

ordinile de zi și procesele-verbale ale reuniunilor comitetelor științifice, ale grupului de coordonare intercomitete și ale grupurilor de lucru;

(c)

avizele științifice și consilierile rapide acordate de comitetele științifice, inclusiv avizele minorității și numele participanților la grupurile de lucru care au contribuit la adoptarea avizelor în cauză; avizele minorității vor fi atribuite membrilor sau consilierilor în cauză;

(d)

regulamentul comun de procedură al comitetelor științifice;

(e)

numele membrilor comitetelor științifice, precum și cele ale consilierilor științifici din cadrul corpului de consilieri, alături de un scurt curriculum vitae pentru fiecare membru și consilier;

(f)

declarațiile de interes ale membrilor comitetelor științifice, ale consilierilor științifici din cadrul corpului de consilieri și cele ale experților externi care au participat într-un grup de lucru.

(2)   Regulile privind transparența menționate la alineatul (1) se aplică în conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (6) și ale Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (7), în special cu privire la confidențialitatea comercială.

Articolul 17

Confidențialitate

Membrii comitetelor științifice, consilierii științifici, experții externi și stagiarii au obligația de a nu divulga informațiile dobândite în cursul lucrărilor comitetelor științifice, ale atelierelor tematice, ale unuia dintre grupurile de lucru sau în cursul altor activități legate de punerea în aplicare a prezentei decizii, în cazul în care sunt informați că informațiile în cauză sunt confidențiale.

CAPITOLUL 5

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 18

Secretariatul comitetelor științifice ale Comisiei

(1)   Comitetele științifice și grupurile de lucru ale acestora, GCIC, precum și alte reuniuni, ateliere sau evenimente legate de punerea în aplicare a prezentei decizii fac obiectul unei convocări din partea Comisiei.

(2)   Comisia furnizează serviciile de secretariat științific și administrativ pentru comitetele științifice și grupurile de lucru ale acestora, precum și pentru toate celelalte activități legate de punerea în aplicare a prezentei decizii.

(3)   Secretariatul este responsabil pentru asigurarea sprijinului științific și administrativ necesar pentru a facilita funcționarea eficientă a comitetelor științifice, în conformitate cu regulamentul de procedură, în special în ceea ce privește cerințele de excelență, independență și transparență, pentru a asigura comunicarea privind activitățile comitetelor și un dialog adecvat cu părțile interesate, inclusiv, în special, organizarea unor audieri privind lucrările comitetelor și publicarea avizelor și a altor documente publice. Mai mult, secretariatul va acorda sprijin comitetelor și va organiza și aplica un control calitativ al avizelor, în conformitate cu regulamentul de procedură, din punct de vedere al naturii lor complete, coerente, clare și al concordanței cu solicitările și cu standardele editoriale.

(4)   Secretariatul asigură coordonarea științifică și tehnică a activităților comitetelor științifice și, după caz, coordonarea activităților acestora cu cele ale altor organisme comunitare, naționale și internaționale, precum și aplicarea procedurii de dialog cu părțile interesate stabilită în regulamentul de procedură și comunicarea privind activitățile comitetelor.

Articolul 19

Rambursări și indemnizații

Membrii comitetelor științifice, consilierii științifici din cadrul corpului de consilieri și experții externi au dreptul la plata unei indemnizații pentru participarea la reuniuni ale comitetelor, ateliere tematice, grupuri de lucru și alte reuniuni și evenimente organizate de Comisie, precum și pentru îndeplinirea funcției de raportor în cazul unei probleme specifice, în conformitate cu anexa III.

Cheltuielile de transport și de ședere sunt rambursate de către Comisie.

Articolul 20

Înlocuirea comitetelor științifice

Comitetele științifice instituite prin articolul 1 alineatul (1) din prezenta decizie înlocuiesc comitetele științifice existente, instituite în temeiul Deciziei 2004/210/CE, după cum urmează:

(a)

Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor înlocuiește Comitetul științific pentru produse destinate consumatorilor;

(b)

Comitetul științific pentru riscurile asupra sănătății și a mediului înlocuiește comitetul cu același nume;

(c)

Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și noi înlocuiește comitetul cu același nume.

Articolul 21

Abrogări

(1)   Decizia 2004/210/CE se abrogă.

Cu toate acestea, cele trei comitete instituite prin decizia în cauză își continuă mandatul până la începerea mandatului comitetelor științifice instituite prin prezenta decizie.

(2)   Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie; trimiterile la comitetele instituite prin decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la comitetele instituite prin prezenta decizie.

Adoptată la Bruxelles, 5 august 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 66, 4.3.2004, p. 45.

(2)  JO L 114, 1.5.2007, p. 14.

(3)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1; versiune corectată (JO L 136, 29.5.2007, p. 3).

(4)  JO L 287, 1.11.2007, p. 25.

(5)  COM(2002) 713 final din 11 decembrie 2002.

(6)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(7)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.


ANEXA I

DOMENIUL DE COMPETENȚĂ

1.   Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor

Emite avize asupra unor probleme privind toate tipurile de riscuri pentru sănătate și siguranță (în special riscuri chimice, biologice, mecanice și alte riscuri fizice) implicate de produsele nealimentare destinate consumatorilor (de exemplu: produse cosmetice și ingredientele acestora, jucării, textile, îmbrăcăminte, produse pentru igiena personală și produse de uz casnic precum detergenți etc.) și de servicii (de exemplu: tatuarea, bronzarea artificială etc.).

2.   Comitetul științific pentru riscurile asupra sănătății și a mediului

Emite avize asupra riscurilor pentru sănătate și pentru mediu privind poluanții prezenți în mediul înconjurător și alți factori cu risc biologic și fizic sau asupra condițiilor fizice schimbătoare care pot avea un impact negativ asupra sănătății și a mediului, de exemplu cu privire la calitatea aerului, apă, deșeuri și sol, precum și asupra evaluării ciclului de viață al mediului. De asemenea, va aborda aspecte de sănătate și de siguranță cu privire la toxicitatea și ecotoxicitatea biocidelor.

Fără a aduce atingere competențelor atribuite Agenției Europene pentru Produse Chimice (AEPC), Comitetului științific pentru siguranța consumatorilor (CSSC) și altor agenții europene de evaluarea riscurilor, acest comitet poate fi, de asemenea, invitat de către Comisie să abordeze, în special în colaborare cu alte agenții europene și mai ales cu AEPC, problemele privind examinarea toxicității și a ecotoxicității compușilor chimici, biochimici și biologici a căror utilizare poate avea consecințe dăunătoare asupra sănătății umane și asupra mediului. Mai mult, comitetul va aborda aspecte legate de aspectul metodologic al evaluării riscurilor pentru sănătate și mediu ale produselor chimice, inclusiv amestecuri de produse chimice, după caz, pentru a acorda avize de calitate și coerente în domeniile de competență care îi revin, precum și pentru a contribui la problematica relevantă în strânsă cooperare cu alte agenții europene.

3.   Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și noi

Emite avize asupra problemelor privind riscurile emergente și noi pentru sănătate și mediu, precum și asupra unor chestiuni generale, complexe sau multidisciplinare care impun o evaluare globală a riscurilor asupra siguranței consumatorilor sau a sănătății publice sau chestiuni conexe care nu sunt de competența altor organisme comunitare de evaluare a riscurilor.

Printre exemplele de posibile domenii de activitate se numără riscurile potențiale asociate cu interacțiunea factorilor de risc, efectele de sinergie sau cumulative, rezistența la agenți antimicrobieni, noi tehnologii precum nanotehnologiile, dispozitive medicale, inclusiv cele care includ substanțe de origine animală și/sau umană, ingineria țesuturilor, produsele din sânge, controlul fertilității, cancerul organelor endocrine, pericole fizice precum zgomotul sau câmpurile electromagnetice (provocate de telefoane mobile, transmițătoare sau spații rezidențiale controlate electronic) și metodologii de evaluare a noilor riscuri. De asemenea, poate fi invitat să abordeze riscurile implicate de determinați ai sănătății publice și ai bolilor netransmisibile.


ANEXA II

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

Regulamentul comun de procedură care va fi adoptat de comitetele științifice în conformitate cu articolul 12 va include, în special, următoarele teme:

1.   Coordonarea între comitetele științifice

(a)

desemnarea comitetului științific responsabil, la cerere, cu furnizarea unui aviz științific asupra unor aspecte care nu se încadrează în domeniile de competență ale unui singur comitet științific sau care trebuie analizate de mai multe comitete;

(b)

adoptarea avizelor comune, a consilierilor rapide, a memorandumurilor și/sau a declarațiilor de poziție;

(c)

procedurile pentru asigurarea coordonării între comitetele științifice, inclusiv aspecte privind armonizarea evaluării riscurilor și funcționarea grupului de coordonare intercomitete.

2.   Procedurile decizionale în cadrul comitetelor

(a)

alegerea președintelui și a vicepreședinților comitetelor științifice;

(b)

procedurile pentru adoptarea avizelor:

în condiții normale;

prin procedura în scris în condiții normale; și

prin procedura accelerată, în scris, în cazul în care caracterul urgent al problemei în cauză impune o astfel de procedură;

(c)

procedura pentru furnizarea consilierii rapide solicitate de Comisie în conformitate cu articolul 2 alineatul (3); această procedură sigură calitatea consilierii și aprobarea acesteia de către comitet;

(d)

adoptarea de memorandumuri și declarații de poziție pentru a atrage atenția Comisiei asupra unor probleme specifice sau emergente.

3.   Organizarea de lucrări științifice

(a)

crearea și organizarea grupurilor de lucru ale comitetelor științifice, inclusiv a grupurilor de lucru comune;

(b)

asocierea, la activitățile comitetelor, a consilierilor științifici care fac parte din corpul de consilieri și implicarea experților externi;

(c)

numirea raportorilor și descrierea sarcinilor acestora în legătură cu elaborarea proiectelor de avize pentru comitetele științifice;

(d)

formatul și conținutul consultărilor științifice și procedurile pentru asigurarea și creșterea nivelului lor de coerență, precum și standardele de editare;

(e)

organizarea și participarea la reuniuni, ateliere tematice și rețele;

(f)

asocierea stagiarilor la lucrări.

4.   Obligațiile membrilor comitetului, ale consilierilor asociați și ale consilierilor științifici din cadrul corpului de consilieri, ale experților externi și ale stagiarilor

(a)

criteriile de participare și condițiile pe baza cărora expiră calitatea de membru al comitetului;

(b)

punerea în aplicare a cerințelor de confidențialitate prevăzute la articolul 17;

(c)

responsabilitățile și obligațiile membrilor, ale consilierilor asociați și ale consilierilor științifici din cadrul corpului de consilieri și ale experților externi în ceea ce privește contactele cu solicitanții, grupurile speciale de interes și alte părți interesate;

(d)

condițiile și procedura prin care un membru al unui comitet, un consilier asociat sau un alt consilier științific ori un expert extern ar trebui să fie exclus din cadrul dezbaterilor și/sau de la vot în ceea ce privește un anumit subiect într-un comitet sau un grup de lucru, în cazul în care există dubii întemeiate cu privire la independența acestuia.

5.   Raportul cu părți terțe

(a)

procedurile de identificare, soluționare și clarificare a avizelor divergente cu organismele comunitare, naționale și internaționale care îndeplinesc sarcini similare, inclusiv schimbul de informații și organizarea de reuniuni comune;

(b)

reprezentarea unui comitet științific în activitățile externe, în special în relația cu alte organisme comunitare sau internaționale implicate în activități similare;

(c)

organizarea procedurii de dialog cu părțile interesate, în special organizarea de audieri cu industria de resort sau cu alte grupuri speciale de interes sau alte părți interesate;

(d)

publicarea avizelor științifice și a altor documente.


ANEXA III

INDEMNIZAȚII

Membrii comitetelor științifice, consilierii științifici din cadrul corpului de consilieri și experții externi au dreptul la plata unor indemnizații pentru participarea lor la activitățile comitetelor științifice, după cum urmează:

 

Pentru participarea la reuniuni:

300 EUR pentru fiecare zi completă de participare și 150 EUR pentru participarea la o reuniune dimineața sau după-amiaza a unui comitet științific, a unui grup de lucru sau la o reuniune externă în legătură cu lucrările unui comitet științific.

 

Pentru îndeplinirea funcției de raportor într-o chestiune care necesită cel puțin o zi pentru elaborarea unui proiect de aviz și cu acordul scris prealabil din partea Comisiei:

300 EUR;

în cazuri în care acest lucru se justifică pe deplin și sub rezerva disponibilității fondurilor bugetare, această sumă poate fi majorată la 600 EUR pentru chestiuni care sunt extrem de solicitante ca volum de muncă.

Comisia va evalua periodic necesitatea de a adapta aceste indemnizații ținând seama de indexarea prețurilor, evaluarea indemnizațiilor plătite experților din cadrul altor organisme europene și volumul efectiv de muncă al membrilor, membrilor asociați, altor consilieri științifici și al experților externi. Prima evaluare va avea loc în 2009.