10.9.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 241/21


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Αυγούστου 2008

για τη σύσταση μιας συμβουλευτικής δομής επιστημονικών επιτροπών και εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ασφάλειας των καταναλωτών, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και για την κατάργηση της απόφασης 2004/210/ΕΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/721/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 152 και 153,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2004/210/ΕΚ της Επιτροπής (1), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/263/ΕΚ της Επιτροπής (2), συστήθηκαν τρεις επιστημονικές επιτροπές: η επιστημονική επιτροπή για τα καταναλωτικά προϊόντα (ΕΕΚΠ), η επιστημονική επιτροπή για την υγεία και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους (ΕΕΥΠΚ) και η επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (ΕΕΑΝΚΥ).

(2)

Ορισμένα καθήκοντα της ΕΕΥΠΚ μεταβιβάστηκαν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), συνεπώς, οι τομείς αρμοδιότητας της εν λόγω επιτροπής θα πρέπει να αναθεωρηθούν.

(3)

Η πείρα από τη λειτουργία των τριών επιστημονικών επιτροπών καταδεικνύει την ανάγκη τροποποιήσεων και βελτιώσεων στη δομή και στις μεθόδους εργασίας των επιτροπών.

(4)

Οι θητείες των μελών των τριών επιστημονικών επιτροπών που συστήθηκαν με την απόφαση 2004/210/ΕΚ της Επιτροπής παρατάθηκαν με την απόφαση 2007/708/ΕΚ της Επιτροπής (4), και λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2008. Τα μέλη των επιτροπών αυτών εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την αντικατάστασή τους ή την ανανέωση της θητείας τους.

(5)

Συνεπώς, και για λόγους σαφήνειας, είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί η απόφαση 2004/210/ΕΚ με νέα απόφαση.

(6)

Οι έγκυρες και έγκαιρες επιστημονικές συμβουλές αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση των προτάσεων, των αποφάσεων και της πολιτικής της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Από αυτή την άποψη είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας ευέλικτης συμβουλευτικής δομής, η οποία θα εξασφαλίζει ευκολότερη πρόσβαση σε εμπειρογνώμονες υψηλής επιστημονικής ειδίκευσης προερχόμενους από ευρύ φάσμα τομέων.

(7)

Η παροχή επιστημονικών συμβουλών για ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια των καταναλωτών, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον πρέπει να βασίζεται στις αρχές της αρτιότητας, της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας και της διαφάνειας, όπως αναπτύσσονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συγκέντρωση και χρήση εμπειρογνωσίας από την Επιτροπή: Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές – Βελτίωση της βάσης γνώσεων για καλύτερες πολιτικές» (5) και πρέπει να είναι οργανωμένη σύμφωνα με τις αρχές καλής πρακτικής όσον αφορά την εκτίμηση επικινδυνότητας.

(8)

Είναι σημαντικό οι επιστημονικές επιτροπές να αξιοποιούν κατά τον καλύτερο τρόπο την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε συγκεκριμένου ζητήματος. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να συσταθεί ένα σώμα επιστημονικών συμβούλων το οποίο να καλύπτει επαρκώς τους τομείς αρμοδιότητας των επιτροπών.

(9)

Με την αναδιοργάνωση η συμβουλευτική δομή πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να έχει τη δυνατότητα να συμβουλεύει την Επιτροπή, αφενός, για θέματα που εμπίπτουν σε κατεστημένους τομείς αρμοδιότητας και, αφετέρου, για αναδυόμενους και πρόσφατα εντοπισμένους κινδύνους για την υγεία και για ζητήματα που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων κοινοτικών φορέων εκτίμησης επικινδυνότητας· η συμβουλευτική δομή πρέπει επίσης να μπορεί να παρέχει άμεσα συμβουλές, όποτε χρειάζεται, να λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια, υψηλού βαθμού συνέπεια και σε συνεργασία με άλλους κοινοτικούς φορείς και συναφείς επιστημονικούς οργανισμούς.

(10)

Οι ανάγκες για ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές τόσο σε κατεστημένους όσο και σε νέους τομείς κοινοτικής ευθύνης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των επιστημονικών επιτροπών θα εξακολουθήσουν πιθανώς να αυξάνονται. Επομένως, η επιστημονική συμβουλευτική δομή για την εκτίμηση επικινδυνότητας χρειάζεται να ενισχυθεί ως προς τη σύνθεσή της αλλά και να εφοδιαστεί με αποτελεσματικότερες μεθόδους εργασίας.

(11)

Έχουν συσταθεί διάφοροι κοινοτικοί φορείς οι οποίοι, μεταξύ άλλων καθηκόντων, πραγματοποιούν εκτιμήσεις επικινδυνότητας σε διάφορους τομείς. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται συνέπεια και να προωθείται ο συντονισμός μεταξύ των επιστημονικών επιτροπών και των φορέων αυτών. Επίσης, οι επιστημονικές επιτροπές θα πρέπει να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους με τις κατάλληλες ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης και με τη συνεργασία τους με άλλους επιστημονικούς φορείς και οργανισμούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

(12)

Οι επιστημονικές επιτροπές θα πρέπει να βελτιώσουν τις μεθόδους εργασίας τους συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον στις εσωτερικές τους εργασίες τη διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων και εργαστηρίων και τη δημιουργία δικτύων.

(13)

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί, αφενός, η πλήρης ανεξαρτησία των επιστημονικών επιτροπών και, αφετέρου, ο ανοικτός χαρακτήρας και η διαφάνεια των εργασιών τους με τη θέσπιση των κατάλληλων διαδικασιών διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων παραγόντων.

(14)

Ο ανοικτός χαρακτήρας και η διαφάνεια που επιζητούνται κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει βεβαίως να εξασφαλίζονται, χωρίς ωστόσο να θίγονται καθόλου οι απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του εμπορικού απορρήτου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Η συμβουλευτική δομή και οι τομείς αρμοδιότητάς της

1.   Συνιστάται συμβουλευτική δομή για την επιστημονική εκτίμηση επικινδυνότητας στους τομείς της ασφάλειας των καταναλωτών, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Η δομή αυτή περιλαμβάνει:

α)

την επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών (στο εξής «ΕΕΑΚ»)·

β)

την επιστημονική επιτροπή για τους υγειονομικούς και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους (στο εξής «ΕΕΥΠΚ»)·

γ)

την επιστημονική επιτροπή για τους αναδυόμενους και τους πρόσφατα εντοπισμένους κινδύνους για την υγεία (στο εξής «ΕΕΑΠΕΚΥ»)·

δ)

ένα σώμα επιστημονικών συμβούλων για εκτιμήσεις επικινδυνότητας (στο εξής «σώμα συμβούλων» ή «σώμα»), που θα υποστηρίζει τις δραστηριότητες των επιστημονικών επιτροπών σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της παρούσας απόφασης.

2.   Οι τομείς αρμοδιότητας της συμβουλευτικής δομής ορίζονται στο παράρτημα Ι, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που εκχωρεί η κοινοτική νομοθεσία σε άλλους κοινοτικούς φορείς που πραγματοποιούν εκτιμήσεις επικινδυνότητας, όπως είναι, ιδίως, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων.

Άρθρο 2

Αποστολή

1.   Η Επιτροπή ζητεί επιστημονική γνώμη από τις επιστημονικές επιτροπές στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία.

2.   Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει γνώμη από τις επιτροπές για θέματα:

α)

τα οποία αφορούν άμεσα την ασφάλεια των καταναλωτών, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και

β)

τα οποία δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες άλλων κοινοτικών φορέων.

3.   Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει από τις επιστημονικές επιτροπές να της παράσχουν άμεσα συμβουλές σχετικά με την κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά τις επιστημονικές γνώσεις για συγκεκριμένους κινδύνους.

4.   Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από μια επιστημονική επιτροπή να επισημάνει ερευνητικές ανάγκες και να αξιολογήσει ερευνητικά αποτελέσματα σε σχέση με θέματα που εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιότητάς της.

5.   Ύστερα από αίτημα της Επιτροπής ή ενεργώντας με δική τους πρωτοβουλία ή σε συμφωνία με την Επιτροπή, οι επιστημονικές επιτροπές μπορούν να αποφασίσουν να οργανώσουν θεματικά εργαστήρια με σκοπό να επανεξετάσουν τα δεδομένα και τις επιστημονικές γνώσεις για συγκεκριμένους κινδύνους ή για γενικότερα θέματα εκτίμησης επικινδυνότητας. Ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, συντάσσουν εκθέσεις, έγγραφα θέσεων ή τα συμπεράσματα που συνάγονται από τα εργαστήρια.

Στα εργαστήρια αυτά μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από τα μέλη των επιτροπών, επιστημονικοί σύμβουλοι από το σώμα συμβούλων και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνωμόνων των κοινοτικών, εθνικών ή διεθνών φορέων που ασκούν συναφή καθήκοντα, κατά περίπτωση.

Την πρακτική οργάνωση των εργαστηρίων αυτών αναλαμβάνει η γραμματεία των επιστημονικών επιτροπών. Η γραμματεία καθορίζει και εξασφαλίζει, κατά περίπτωση, τη διάδοση των εκθέσεων, των εγγράφων θέσεων ή των συμπερασμάτων που συνάγονται από τα εργαστήρια.

6.   Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τις επιστημονικές επιτροπές να συμμετάσχουν σε θεματικά δίκτυα με άλλους κοινοτικούς φορείς ή επιστημονικούς οργανισμούς, με σκοπό να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στις εξελίξεις των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τους κινδύνους στους τομείς αρμοδιότητας που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

7.   Οι επιστημονικές επιτροπές εφιστούν την προσοχή της Επιτροπής σε κάθε συγκεκριμένο ή αναδυόμενο πρόβλημα το οποίο εμπίπτει στο πεδίο της αρμοδιότητάς τους και το οποίο θεωρούν ότι αποτελεί άμεσο ή πιθανό κίνδυνο για την ασφάλεια των καταναλωτών, τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον, εγκρίνοντας υπομνήματα ή δηλώσεις θέσεων, που απευθύνουν στην Επιτροπή. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να δημοσιεύσει τα εν λόγω υπομνήματα και δηλώσεις, καθορίζει δε τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί και στις οποίες συμπεριλαμβάνεται, ενδεχομένως, το αίτημα επιστημονικής γνωμοδότησης σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Άρθρο 3

Διορισμός των μελών των επιστημονικών επιτροπών

1.   Η ΕΕΑΚ, η ΕΕΥΠΚ και η ΕΕΑΠΕΚΥ απαρτίζονται η καθεμία από 17 μέλη κατ’ ανώτατο όριο και, με δική τους πρωτοβουλία, στις εργασίες τους μπορούν να συμμετέχουν ως συνεργαζόμενα μέλη έως και 5 επιστημονικοί σύμβουλοι από το σώμα συμβούλων για ειδικά θέματα ή γνωστικά αντικείμενα.

2.   Τα μέλη των επιστημονικών επιτροπών διορίζονται από την Επιτροπή με βάση την εμπειρογνωσία τους και, τηρουμένου αυτού του κριτηρίου, με γεωγραφική κατανομή η οποία αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των επιστημονικών προβλημάτων και προσεγγίσεων ιδίως στην Ευρώπη. Η Επιτροπή καθορίζει τον αριθμό των μελών κάθε επιστημονικής επιτροπής σε συνάρτηση με τις εκάστοτε ανάγκες.

Τα μέλη κάθε επιστημονικής επιτροπής είναι εμπειρογνώμονες σε έναν ή περισσότερους τομείς αρμοδιοτήτων της συγκεκριμένης επιτροπής και καλύπτουν συλλογικά το ευρύτερο δυνατό φάσμα γνωστικών αντικειμένων.

3.   Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη των επιστημονικών επιτροπών βάσει καταλόγου κατάλληλων υποψηφίων, ο οποίος καταρτίζεται μετά τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.

4.   Κανένα μέλος επιστημονικής επιτροπής δεν μπορεί να διοριστεί σε περισσότερες από μία από τις επιτροπές που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.

Άρθρο 4

Σύσταση του σώματος επιστημονικών συμβούλων

1.   Το σώμα συμβούλων απαρτίζεται από επιστημονικούς συμβούλους που είναι ειδικοί εμπειρογνώμονες σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς αρμοδιότητας που ορίζονται στο παράρτημα Ι ή σε συναφείς θεματικούς τομείς και καλύπτουν συλλογικά το ευρύτερο δυνατό φάσμα γνωστικών αντικειμένων.

2.   Η Επιτροπή διορίζει επιστημονικούς συμβούλους στο σώμα συμβούλων βάσει καταλόγου κατάλληλων υποψηφίων, ο οποίος καταρτίζεται μετά τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.

3.   Ο αριθμός των συμβούλων που περιλαμβάνονται ανά πάσα στιγμή στο σώμα επιστημονικών συμβούλων αποφασίζεται από την Επιτροπή βάσει των αναγκών της σε επιστημονικές συμβουλές.

Άρθρο 5

Διάρκεια της θητείας

1.   Τα μέλη διορίζονται στις επιστημονικές επιτροπές για τρία έτη και η θητεία τους δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερες από τρεις συνεχείς τριετίες στην ίδια επιτροπή. Τα μέλη ασκούν τα καθήκοντά τους έως την αντικατάστασή τους ή την ανανέωση της θητείας τους.

Για να διασφαλιστεί η συνέχεια της εμπειρογνωσίας, η Επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να παρατείνει τη θητεία των μελών μιας επιστημονικής επιτροπής κατά περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες.

Τα μέλη που έχουν μόλις συμπληρώσει τρεις συνεχείς θητείες σε μια επιστημονική επιτροπή μπορούν να επιλεγούν για να συμμετάσχουν ως μέλη σε άλλη επιστημονική επιτροπή.

2.   Όταν ένα μέλος δεν πληροί τα κριτήρια συμμετοχής που καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του άρθρου 12 ή επιθυμεί να παραιτηθεί, η Επιτροπή μπορεί να τερματίσει τη θητεία του μέλους και να διορίσει αντικαταστάτη του από το σώμα συμβούλων.

3.   Οι επιστημονικοί σύμβουλοι διορίζονται στο σώμα για πενταετή περίοδο και ο διορισμός τους μπορεί να ανανεωθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ

Άρθρο 6

Χρήση των υπηρεσιών του σώματος συμβούλων

1.   Κάθε επιστημονική επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να ορίσει έως πέντε επιστημονικούς συμβούλους από το σώμα ως συνεργαζόμενα μέλη της για την προπαρασκευή μιας επιστημονικής γνωμοδότησης. Τα συνεργαζόμενα αυτά μέλη συμμετέχουν στις δραστηριότητες και στις συζητήσεις που γίνονται για το εξεταζόμενο θέμα με τα ίδια καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα που έχουν και τα μέλη της σχετικής επιτροπής.

2.   Επιπλέον, κάθε επιστημονική επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προσκαλέσει άλλους επιστημονικούς συμβούλους από το σώμα για την προπαρασκευή μιας επιστημονικής γνωμοδότησης. Οι σύμβουλοι αυτοί συμμετέχουν στις δραστηριότητες που αφορούν το εξεταζόμενο θέμα, αλλά τα καθήκοντα και η ευθύνη τους περιορίζονται στην προπαρασκευή της γνωμοδότησης.

3.   Οι επιστημονικοί σύμβουλοι του σώματος μπορούν επίσης να προσκληθούν από τις επιστημονικές επιτροπές για να τις βοηθήσουν να παράσχουν άμεσες συμβουλές που ζητά η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 ή να συμμετάσχουν στα θεματικά εργαστήρια που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5.

4.   Οι επιστημονικοί σύμβουλοι του σώματος μπορούν να προσκληθούν από την Επιτροπή να συμμετάσχουν σε επιστημονικές συνεδριάσεις ή να παράσχουν στις υπηρεσίες της Επιτροπής ad hoc ενημέρωση για ειδικά θέματα.

Άρθρο 7

Ομάδες εργασίας

1.   Οι επιστημονικές επιτροπές μπορούν να συγκροτούν ειδικές ομάδες εργασίας των οποίων καθήκον θα είναι να προετοιμάζουν και να συντάσσουν τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις τους. Αυτές οι ομάδες εργασίας θα συγκροτούνται ιδίως όταν υπάρχει ανάγκη εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για ένα συγκεκριμένο θέμα.

2.   Σε συμφωνία με την Επιτροπή, οι επιστημονικές επιτροπές μπορούν να προσκαλούν συνεργαζόμενα μέλη, άλλους επιστημονικούς συμβούλους από το σώμα συμβούλων, ειδικούς εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, καθώς και εμπειρογνώμονες από άλλους κοινοτικούς φορείς για τους οποίους θεωρούν ότι διαθέτουν τις σχετικές επιστημονικές γνώσεις και εμπειρογνωσία ώστε να συνεισφέρουν στο έργο τους.

3.   Οι ομάδες εργασίας προεδρεύονται από το μέλος της επιστημονικής επιτροπής που τις συγκάλεσε και δίνουν αναφορά σε αυτό, ενώ μπορούν να διορίζουν έναν εισηγητή μεταξύ των συμμετεχόντων. Για ιδιαιτέρως περίπλοκα θέματα πολυεπιστημονικού χαρακτήρα είναι δυνατόν να ορίζονται περισσότεροι του ενός εισηγητές.

4.   Εάν κάποιο ζήτημα αφορά περισσότερες από μία επιστημονικές επιτροπές, συγκροτείται κοινή ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν μέλη από τις οικείες επιτροπές, καθώς και συνεργαζόμενα μέλη, επιστημονικοί σύμβουλοι από το σώμα και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, κατά περίπτωση.

Άρθρο 8

Συμμετοχή ασκουμένων

Σε συμφωνία με την Επιτροπή και βάσει του εσωτερικού κανονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 12, οι επιστημονικές επιτροπές μπορούν να επιτρέπουν σε ασκουμένους να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις τους με σκοπό να συμβάλουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της εκτίμησης επικινδυνότητας.

Άρθρο 9

Ειδικές απαιτήσεις

1.   Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από μια επιστημονική επιτροπή την έκδοση επιστημονικής γνωμοδότησης εντός τακτής προθεσμίας.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την έκδοση κοινής γνωμοδότησης όταν ένα ζήτημα δεν εμπίπτει στους τομείς αρμοδιότητας μόνο μιας επιστημονικής επιτροπής ή όταν χρειάζεται να εξεταστεί από περισσότερες από μία επιτροπές. Κοινή γνωμοδότηση, ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, μπορεί επίσης να εκδοθεί από επιστημονικές επιτροπές με πρωτοβουλία του συντονιστικού τους οργάνου που αναφέρεται στο άρθρο 11.

3.   Στο αίτημα επιστημονικής γνωμοδότησης η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει τις διαβουλεύσεις, τις ακροάσεις ή τη συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς που κρίνει απαραίτητες για την προετοιμασία της εν λόγω γνωμοδότησης. Οι διαβουλεύσεις και οι ακροάσεις μπορούν επίσης να αποφασιστούν από μια επιστημονική επιτροπή, σε συμφωνία με την Επιτροπή, εάν θεωρηθούν αναγκαίες για την παροχή ολοκληρωμένης γνωμοδότησης.

4.   Μια επιστημονική επιτροπή μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τους ενδιαφερόμενους παράγοντες με σκοπό να παράσχει ολοκληρωμένη επιστημονική γνωμοδότηση. Η επιστημονική επιτροπή μπορεί να ορίσει προθεσμία για την υποβολή των πληροφοριών που ζητά. Σε τέτοια περίπτωση, η επιστημονική επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει τις εργασίες της για την εν λόγω επιστημονική γνωμοδότηση. Εάν οι πληροφορίες που ζήτησε δεν διαβιβαστούν εντός της προθεσμίας που όρισε, η επιτροπή μπορεί να εκδώσει τη γνωμοδότησή της με βάση τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της.

Άρθρο 10

Εκλογή προέδρων και αντιπροέδρων

1.   Κάθε επιστημονική επιτροπή εκλέγει έναν πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους μεταξύ των μελών της. Η εκλογή πραγματοποιείται με απλή πλειοψηφία των μελών της επιτροπής. Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και των αντιπροέδρων είναι τριετής και ανανεώσιμη.

2.   Η διαδικασία της εκλογής του προέδρου και των αντιπροέδρων των επιστημονικών επιτροπών καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 12.

Άρθρο 11

Συντονισμός των επιστημονικών επιτροπών

Ένα συντονιστικό όργανο των επιτροπών (ΣΟΕ), το οποίο αποτελείται από τους προέδρους και αντιπροέδρους των επιστημονικών επιτροπών, εξασφαλίζει το συντονισμό των τριών επιστημονικών επιτροπών, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 12.

Άρθρο 12

Εσωτερικός κανονισμός

1.   Με βάση πρόταση της Επιτροπής και σε συμφωνία με αυτή, οι επιστημονικές επιτροπές εγκρίνουν κοινό εσωτερικό κανονισμό.

2.   Ο εσωτερικός κανονισμός εξασφαλίζει ότι οι επιστημονικές επιτροπές εκτελούν τα καθήκοντά τους τηρώντας τις αρχές της αρτιότητας, της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τους τις θεμιτές απαιτήσεις εμπορικού απορρήτου καθώς και τις αρχές εκτίμησης επικινδυνότητας που μπορεί να καθορίσει η Επιτροπή με βάση την πείρα που θα αποκομίσει και την πολιτική που θα ακολουθήσει σε αυτό τον τομέα.

3.   Ο εσωτερικός κανονισμός καλύπτει ειδικότερα τα θέματα που αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 13

Κανόνες ψηφοφορίας

1.   Οι επιστημονικές επιτροπές εγκρίνουν τις γνωμοδοτήσεις τους, τις άμεσες συμβουλές που παρέχουν, τα υπομνήματα ή/και τις δηλώσεις θέσεών τους με πλειοψηφία επί του συνολικού αριθμού των μελών της εκάστοτε επιτροπής σε συνδυασμό με τον αριθμό των συνεργαζόμενων μελών.

2.   Για όλα τα άλλα ζητήματα, κάθε επιστημονική επιτροπή ενεργεί με βάση την πλειοψηφία των μελών της.

3.   Τα μέλη μιας επιτροπής που έχουν παραιτηθεί ή των οποίων η θητεία έχει λήξει σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της πλειοψηφίας για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2.

Άρθρο 14

Διιστάμενες γνώμες, συντονισμός και συνεργασία με άλλους κοινοτικούς, εθνικούς ή διεθνείς φορείς

1.   Οι επιστημονικές επιτροπές επικουρούν την Επιτροπή και συμβάλλουν ώστε να εντοπιστούν, σε πρώιμο στάδιο:

α)

οι ανάγκες και οι δυνατότητες συντονισμού των εργασιών και συνεργασίας·

β)

οι πιθανές ή υπάρχουσες διαστάσεις επιστημονικών γνωμών, μεταξύ, αφενός, των επιτροπών και, αφετέρου, άλλων οικείων κοινοτικών, εθνικών ή διεθνών φορέων που επιτελούν συναφές έργο, για θέματα γενικής ή ειδικής εκτίμησης επικινδυνότητας.

Επικουρούν την Επιτροπή με σκοπό την αποφυγή, την επίλυση ή την αποσαφήνιση διιστάμενων γνωμών και την καθιέρωση και διατήρηση σχέσεων συνεργασίας με τους εν λόγω φορείς.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει την πρωτοβουλία να ζητήσει και να οργανώσει τη συνεργασία των επιστημονικών επιτροπών με κοινοτικούς, εθνικούς ή διεθνείς φορείς που επιτελούν παρόμοιο έργο. Μπορεί, ιδίως, να ζητήσει από τις επιστημονικές επιτροπές να εκδώσουν κοινές γνωμοδοτήσεις με άλλους κοινοτικούς φορείς, σε συμφωνία με τους άλλους αυτούς φορείς.

3.   Όταν έχει διαπιστωθεί ουσιαστική διάσταση απόψεων επί επιστημονικών θεμάτων και ο σχετικός φορέας είναι κοινοτικός, η οικεία επιστημονική επιτροπή συνεργάζεται, ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, με τον εν λόγω φορέα με σκοπό είτε να επιλυθεί η διαφορά, είτε να υποβληθεί στην Επιτροπή κοινό έγγραφο στο οποίο θα διευκρινίζονται τα διαμφισβητούμενα επιστημονικά θέματα και θα εντοπίζονται οι σχετικές ασάφειες όσον αφορά τα δεδομένα. Το έγγραφο αυτό δημοσιοποιείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 15

Ανεξαρτησία

1.   Τα μέλη των επιστημονικών επιτροπών, τα συνεργαζόμενα μέλη, οι άλλοι επιστημονικοί σύμβουλοι από το σώμα συμβούλων και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες διορίζονται προσωποπαγώς. Δεν μεταβιβάζουν τις αρμοδιότητές τους σε κανένα άλλο πρόσωπο.

2.   Τα μέλη των επιστημονικών επιτροπών, οι επιστημονικοί σύμβουλοι από το σώμα συμβούλων και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας δεσμεύονται να ενεργούν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή.

Για το σκοπό αυτό, υποβάλλουν δήλωση δέσμευσης ότι θα ενεργούν προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και δήλωση συμφερόντων στην οποία αναφέρουν είτε την απουσία είτε την ύπαρξη οποιουδήποτε άμεσου ή έμμεσου συμφέροντος θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι θίγει την ανεξαρτησία τους.

Οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται γραπτώς. Τα μέλη των επιστημονικών επιτροπών και οι επιστημονικοί σύμβουλοι από το σώμα υποβάλλουν ετήσιες δηλώσεις.

3.   Τα μέλη των επιστημονικών επιτροπών, τα συνεργαζόμενα μέλη και άλλοι επιστημονικοί σύμβουλοι και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας δηλώνουν σε κάθε συνεδρίαση οποιαδήποτε προσωπικά συμφέροντα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι θίγουν την ανεξαρτησία τους σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 16

Διαφάνεια

1.   Οι δραστηριότητες των επιστημονικών επιτροπών διεξάγονται με μεγάλη διαφάνεια. Η Επιτροπή δημοσιεύει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στον δικτυακό της τόπο ειδικότερα τα εξής:

α)

τα αιτήματα γνωμοδότησης που απευθύνει στις επιστημονικές επιτροπές·

β)

τις ημερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των επιστημονικών επιτροπών, του συντονιστικού τους οργάνου και των ομάδων εργασιών·

γ)

τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και τις άμεσες συμβουλές που παρέχουν οι επιστημονικές επιτροπές, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων της μειοψηφίας, και τα ονόματα των συμμετασχόντων στις ομάδες εργασίας που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της εκάστοτε γνωμοδότησης· για τις απόψεις της μειοψηφίας αναφέρονται τα μέλη ή οι σύμβουλοι που τις εξέφρασαν·

δ)

τον κοινό εσωτερικό κανονισμό των επιστημονικών επιτροπών·

ε)

τα ονόματα των μελών των επιστημονικών επιτροπών, καθώς και των επιστημονικών συμβούλων του σώματος, συνοδευόμενα από σύντομο βιογραφικό σημείωμα κάθε μέλους ή συμβούλου·

στ)

τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών των επιστημονικών επιτροπών, των επιστημονικών συμβούλων του σώματος και των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν σε ομάδα εργασίας.

2.   Οι κανόνες διαφάνειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (6), και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (7), ιδίως όσον αφορά το εμπορικό απόρρητο.

Άρθρο 17

Απόρρητο

Τα μέλη των επιστημονικών επιτροπών, οι επιστημονικοί σύμβουλοι, οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες και οι ασκούμενοι δεν αποκαλύπτουν καμία πληροφορία που περιήλθε στη γνώση τους στο πλαίσιο των εργασιών των επιστημονικών επιτροπών, των θεματικών εργαστηρίων, των ομάδων εργασίας ή άλλων δραστηριοτήτων που άπτονται της εφαρμογής της παρούσας απόφασης, εφόσον ενημερωθούν ότι η πληροφορία είναι απόρρητη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Η γραμματεία των επιστημονικών επιτροπών της Επιτροπής

1.   Οι επιστημονικές επιτροπές και οι ομάδες εργασίας τους, το συντονιστικό όργανο των επιτροπών, καθώς και άλλες συνεδριάσεις, εργαστήρια ή εκδηλώσεις που άπτονται της εφαρμογής της παρούσας απόφασης συγκαλούνται από την Επιτροπή.

2.   Η Επιτροπή παρέχει επιστημονική και διοικητική γραμματειακή υποστήριξη στις επιστημονικές επιτροπές και στις ομάδες εργασίας τους, καθώς και σε όλες τις άλλες δραστηριότητες που άπτονται της εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

3.   Η γραμματεία είναι υπεύθυνη για την παροχή της απαραίτητης επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης, ώστε να διευκολύνεται η αποτελεσματική λειτουργία των επιστημονικών επιτροπών, να παρακολουθείται η τήρηση του εσωτερικού κανονισμού, ειδικότερα όσον αφορά τις απαιτήσεις αρτιότητας, ανεξαρτησίας και διαφάνειας, να εξασφαλίζεται η επικοινωνιακή προβολή των δραστηριοτήτων των επιτροπών και ο ενδεδειγμένος διάλογος μεταξύ των ενδιαφερόμενων παραγόντων, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η οργάνωση ακροάσεων για τις δραστηριότητες των επιτροπών και, τέλος, να εξασφαλίζεται η δημοσίευση των γνωμοδοτήσεων και άλλων δημόσιων εγγράφων. Επιπλέον, η γραμματεία παρέχει υποστήριξη στις επιτροπές και οργανώνει και εφαρμόζει τον έλεγχο ποιότητας στις γνωμοδοτήσεις, όπως προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό, όσον αφορά την πληρότητα, τη συνοχή, τη σαφήνεια, το βαθμό ανταπόκρισης στο αίτημα που υποβλήθηκε και τους συντακτικούς κανόνες.

4.   Η γραμματεία εξασφαλίζει τον επιστημονικό και τεχνικό συντονισμό των δραστηριοτήτων των επιστημονικών επιτροπών και, κατά περίπτωση, το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους με τις δραστηριότητες άλλων κοινοτικών, εθνικών ή διεθνών φορέων, καθώς και την εφαρμογή της διαδικασίας διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, η οποία ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό, και την επικοινωνιακή προβολή των δραστηριοτήτων των επιτροπών.

Άρθρο 19

Επιστροφή των εξόδων και αποζημιώσεις

Τα μέλη των επιστημονικών επιτροπών, οι επιστημονικοί σύμβουλοι από το σώμα συμβούλων και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των επιτροπών, στα θεματικά εργαστήρια, στις ομάδες εργασίας και σε άλλες συνεδριάσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Επιτροπή και για τις υπηρεσίες που προσφέρουν ως εισηγητές για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Η επιστροφή των εξόδων μετακίνησης και διαμονής γίνεται από την Επιτροπή.

Άρθρο 20

Αντικατάσταση των επιστημονικών επιτροπών

Οι επιστημονικές επιτροπές που συγκροτούνται με το άρθρο 1 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης αντικαθιστούν τις ήδη υπάρχουσες επιστημονικές επιτροπές που είχαν συσταθεί με την απόφαση 2004/210/ΕΚ ως εξής:

α)

η επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών αντικαθιστά την επιστημονική επιτροπή για τα καταναλωτικά προϊόντα·

β)

η επιστημονική επιτροπή για τους υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους αντικαθιστά την επιστημονική επιτροπή για την υγεία και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους·

γ)

η επιστημονική επιτροπή για τους αναδύοντες και πρόσφατα εντοπισμένους κινδύνους για την υγεία αντικαθιστά την επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία.

Άρθρο 21

Κατάργηση

1.   Η απόφαση 2004/210/ΕΚ καταργείται.

Ωστόσο, οι τρεις επιτροπές που είχαν συσταθεί με την προαναφερόμενη απόφαση εξακολουθούν να λειτουργούν έως ότου αναλάβουν τα καθήκοντά τους οι επιστημονικές επιτροπές που συγκροτούνται με την παρούσα απόφαση.

2.   Οι παραπομπές στην καταργούμενη απόφαση νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα απόφαση· οι αναφορές στις επιτροπές που συστήθηκαν με την καταργούμενη απόφαση νοούνται ως αναφορές στις επιτροπές που συγκροτούνται με την παρούσα απόφαση.

Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 66 της 4.3.2004, σ. 45.

(2)  ΕΕ L 114 της 1.5.2007, σ. 14.

(3)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1· όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 136 της 29.5.2007, σ. 3.

(4)  ΕΕ L 287 της 1.11.2007, σ. 25.

(5)  COM(2002) 713 τελικό της 11ης Δεκεμβρίου 2002.

(6)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

1.   Επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών

Γνωμοδοτεί για ζητήματα που αφορούν κάθε είδους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια (κυρίως χημικούς, βιολογικούς, μηχανικούς και άλλους φυσικούς κινδύνους) που προέρχονται από καταναλωτικά προϊόντα πλην των τροφίμων (για παράδειγμα: καλλυντικά προϊόντα και συστατικά τους, παιχνίδια, υφάσματα, ρούχα, προϊόντα ατομικής υγιεινής, προϊόντα οικιακής χρήσης όπως τα απορρυπαντικά κ.λπ.) και από υπηρεσίες (για παράδειγμα: τατουάζ, τεχνητό μαύρισμα κ.λπ.).

2.   Επιστημονική επιτροπή για τους υγειονομικούς και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους

Γνωμοδοτεί για τους υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους που οφείλονται σε ρύπους στα περιβαλλοντικά μέσα και για άλλους βιολογικούς και φυσικούς παράγοντες ή μεταβαλλόμενες φυσικές συνθήκες που μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία και στο περιβάλλον, παραδείγματος χάριν σε σχέση με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, με τα ύδατα, με τα απόβλητα και με το έδαφος. Τέλος, γνωμοδοτεί για τις εκτιμήσεις του κύκλου ζωής στο περιβάλλον. Ασχολείται επίσης με ζητήματα υγείας και ασφάλειας που αφορούν την τοξικότητα και την οικοτοξικότητα των βιοκτόνων.

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), στην επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών και σε άλλους οργανισμούς εκτίμησης επικινδυνότητας, η επιτροπή για τους υγειονομικούς και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους μπορεί να κληθεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει, ιδίως σε συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ειδικότερα με τον ECHA, ζητήματα ανάλυσης της τοξικότητας και της οικοτοξικότητας χημικών, βιοχημικών και βιολογικών ενώσεων των οποίων η χρήση ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Επιπλέον, η επιτροπή αυτή θα ασχοληθεί με μεθοδολογικά ζητήματα εκτίμησης των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον από τις χημικές ουσίες και τα μείγματα χημικών ουσιών, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει έγκυρες και συνεκτικές συμβουλές στους τομείς αρμοδιότητάς της, καθώς και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων συνεργαζόμενη στενά με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

3.   Επιστημονική επιτροπή για τους αναδυόμενους και τους πρόσφατα εντοπισμένους κινδύνους για την υγεία

Παρέχει γνωμοδοτήσεις για ζητήματα που αφορούν αναδυόμενους ή πρόσφατα εντοπισμένους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και για γενικά θέματα, τα οποία είναι σύνθετα ή άπτονται πολλών επιστημονικών τομέων και απαιτούν συνολική εκτίμηση των κινδύνων για την ασφάλεια των καταναλωτών ή τη δημόσια υγεία και για σχετικά θέματα, τα οποία δεν καλύπτονται από άλλους κοινοτικούς φορείς εκτίμησης της επικινδυνότητας.

Πιθανοί τομείς δραστηριότητας είναι, μεταξύ άλλων, οι εν δυνάμει κίνδυνοι λόγω αλληλεπίδρασης παραγόντων κινδύνου, τα συνεργικά αποτελέσματα, τα σωρευτικά αποτελέσματα, η μικροβιακή αντοχή, οι νέες τεχνολογίες όπως είναι οι νανοτεχνολογίες, τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα στα οποία ενσωματώνονται ουσίες ζωικής ή/και ανθρώπινης προέλευσης, η μηχανική των ιστών, τα προϊόντα αίματος, η μείωση της γονιμότητας, ο καρκίνος των ενδοκρινών αδένων, οι φυσικοί κίνδυνοι όπως είναι ο θόρυβος και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (από κινητά τηλέφωνα, πομπούς και ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές) και οι μεθοδολογίες για την εκτίμηση των νέων κινδύνων. Μπορεί επίσης να κληθεί να ασχοληθεί με κινδύνους που αφορούν τους καθοριστικούς παράγοντες για τη δημόσια υγεία και τα μη μεταδοτικά νοσήματα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ο κοινός εσωτερικός κανονισμός που θα εγκριθεί από τις επιστημονικές επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 12 καλύπτει ειδικότερα τα ακόλουθα θέματα:

1.   Συντονισμός μεταξύ των επιστημονικών επιτροπών

α)

Ορισμός της επιστημονικής επιτροπής που θα είναι αρμόδια, ύστερα από σχετικό αίτημα, για επιστημονικές γνωμοδοτήσεις σε θέματα που δεν εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιότητας μόνο μιας επιστημονικής επιτροπής ή χρειάζεται να εξεταστούν από περισσότερες από μία επιτροπές·

β)

έγκριση κοινών γνωμοδοτήσεων, άμεσων συμβουλών, υπομνημάτων ή/και δηλώσεων θέσεων·

γ)

διαδικασίες για την εξασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των επιστημονικών επιτροπών, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν την εναρμόνιση της εκτίμησης επικινδυνότητας και τη λειτουργία του συντονιστικού οργάνου των επιτροπών.

2.   Διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των επιτροπών

α)

Εκλογή του προέδρου και των αντιπροέδρων των επιστημονικών επιτροπών·

β)

διαδικασίες έγκρισης γνωμοδοτήσεων:

υπό κανονικές συνθήκες,

υπό κανονικές συνθήκες με γραπτή διαδικασία και

με ταχύτερη γραπτή διαδικασία, εάν το απαιτεί ο επείγων χαρακτήρας ενός ζητήματος·

γ)

διαδικασία παροχής άμεσων συμβουλών, όταν τις ζητά η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει την ποιότητα των συμβουλών και την έγκρισή τους από την επιτροπή·

δ)

έγκριση υπομνημάτων και εγγράφων θέσεων που εφιστούν την προσοχή της Επιτροπής σε συγκεκριμένα ή αναδυόμενα προβλήματα.

3.   Οργάνωση της επιστημονικής εργασίας

α)

Δημιουργία και οργάνωση των ομάδων εργασίας των επιστημονικών επιτροπών, καθώς και των κοινών ομάδων εργασίας·

β)

διασύνδεση επιστημονικών συμβούλων από το σώμα συμβούλων με τις δραστηριότητες των επιτροπών και συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων·

γ)

διορισμός εισηγητών και περιγραφή των καθηκόντων τους σε σχέση με την προετοιμασία των σχεδίων γνωμοδοτήσεων για τις επιστημονικές επιτροπές·

δ)

επιμέλεια της μορφής και του περιεχομένου των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και των διαδικασιών για την εξασφάλιση και τη βελτίωση της συνοχής τους, καθώς και των συντακτικών κανόνων·

ε)

διοργάνωση συνεδριάσεων, θεματικών εργαστηρίων και δικτύων και συμμετοχή σε αυτά·

στ)

διασύνδεση ασκουμένων·

4.   Υποχρεώσεις των μελών της επιτροπής, των συνεργαζόμενων και των άλλων επιστημονικών συμβούλων από το σώμα συμβούλων, των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και των ασκουμένων

α)

Κριτήρια συμμετοχής και προϋποθέσεις υπό τις οποίες τερματίζεται η ιδιότητα του μέλους της επιτροπής·

β)

εφαρμογή των απαιτήσεων περί απορρήτου που ορίζονται στο άρθρο 17·

γ)

αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των μελών, των συνεργαζόμενων μελών και άλλων επιστημονικών συμβούλων από το σώμα συμβούλων και των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων όσον αφορά τις επαφές τους με τους αιτούντες, τις ειδικές ομάδες συμφερόντων και άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες·

δ)

προϋποθέσεις και διαδικασία βάσει της οποίας ένα μέλος επιτροπής, ένα συνεργαζόμενο μέλος ή άλλος επιστημονικός σύμβουλος ή ένας εξωτερικός εμπειρογνώμονας θα πρέπει να αποκλείεται από τη συζήτηση ή/και την ψηφοφορία για ένα συγκεκριμένο θέμα στο πλαίσιο της επιτροπής ή της ομάδας εργασίας, όταν υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες για την ανεξαρτησία του.

5.   Σχέσεις με τρίτους

α)

Διαδικασίες για τον προσδιορισμό, την επίλυση ή τη διευκρίνιση διιστάμενων απόψεων με κοινοτικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς που επιτελούν παρόμοιο έργο, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών και της οργάνωσης κοινών συνεδριάσεων·

β)

εκπροσώπηση μιας επιστημονικής επιτροπής σε εξωτερικές δραστηριότητες, ιδίως σε σχέση με άλλους κοινοτικούς ή διεθνείς φορείς που ασχολούνται με αντίστοιχες δραστηριότητες·

γ)

οργάνωση της διαδικασίας διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, ειδικότερα διοργάνωση ακροάσεων με εκπροσώπους του κλάδου ή με άλλες ειδικές ομάδες συμφερόντων ή άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες·

δ)

δημοσίευση των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και άλλων εγγράφων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Τα μέλη των επιστημονικών επιτροπών, οι επιστημονικοί σύμβουλοι του σώματος συμβούλων και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες δικαιούνται αποζημιώσεις για τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των επιστημονικών επιτροπών ως εξής:

 

Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις:

300 ευρώ για κάθε πλήρη ημέρα συμμετοχής ή 150 ευρώ για συμμετοχή σε πρωινή ή απογευματινή συνεδρίαση μιας επιστημονικής επιτροπής, μιας ομάδας εργασίας ή για συμμετοχή σε εξωτερική συνεδρίαση που συνδέεται με το έργο μιας επιστημονικής επιτροπής.

 

Για τις υπηρεσίες εισηγητή για ένα θέμα το οποίο απαιτεί τουλάχιστον μιας ημέρας προετοιμασία του σχεδίου γνωμοδότησης και με προηγούμενη γραπτή συμφωνία της Επιτροπής:

300 ευρώ.

Εάν αιτιολογείται πλήρως και ανάλογα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό, το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί στα 600 ευρώ για θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά το φόρτο εργασίας.

Η Επιτροπή θα αξιολογεί σε τακτική βάση την ανάγκη προσαρμογής των προαναφερόμενων αποζημιώσεων με βάση τους δείκτες τιμών, τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε εμπειρογνώμονες σε άλλους ευρωπαϊκούς φορείς και την πείρα όσον αφορά το φόρτο εργασίας των μελών, των συνεργαζόμενων μελών, των άλλων επιστημονικών συμβούλων και των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Η πρώτη αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί το 2009.