21.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 161/12


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 7/2012

z 10. februára 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha II k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 113/2011 z 21. októbra 2011 (1).

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 631/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel v súvislosti s ochranou chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES a zrušujú sa smernice 2003/102/ES a 2005/66/ES (2), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 229, 6.9.2011, s. 16, sa má začleniť do dohody.

(3)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 371/2010 zo 16. apríla 2010, ktorým sa nahrádzajú prílohy V, X, XV a XVI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (3), sa má začleniť do dohody.

(4)

Smernica Komisie 2010/19/EÚ z 9. marca 2010, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku v oblasti systémov zabraňujúcich rozstreku určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel mení a dopĺňa smernica Rady 91/226/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (4), sa má začleniť do dohody,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola I prílohy II k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

V bode 45a (smernica Rady 91/226/EHS) sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32010 L 0019: smernica Komisie 2010/19/EÚ z 9. marca 2010 (Ú. v. EÚ L 72, 20.3.2010, s. 17).“

2.

V bode 45zx (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES) sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32010 L 0019: smernica Komisie 2010/19/EÚ z 9. marca 2010 (Ú. v. EÚ L 72, 20.3.2010, s. 17),

32010 R 0371: nariadenie Komisie (EÚ) č. 371/2010 zo 16. apríla 2010 (Ú. v. EÚ L 110, 1.5.2010, s. 1).“

3.

Za bod 45zy [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009] sa vkladá tento bod:

„45zz.

32009 R 0631: nariadenie Komisie (ES) č. 631/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel v súvislosti s ochranou chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES a zrušujú sa smernice 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 195, 25.7.2009, s. 1), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 229, 6.9.2011, s. 16.“

Článok 2

Znenie nariadenia (ES) č. 631/2009 v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 229, 6.9.2011, s. 16, nariadenia (EÚ) č. 371/2010 a smernice 2010/19/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. februára 2012 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (5).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. februára 2012

Za Spoločný výbor EHP

úradujúci predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 341, 22.12.2011, s. 74.

(2)  Ú. v. EÚ L 195, 25.7.2009, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 110, 1.5.2010, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 72, 20.3.2010, s. 17.

(5)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.