21.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 161/12


DECIZIA NR. 7/2012 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 10 februarie 2012

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa II la acord a fost modificată prin Decizia nr. 113/2011 a Comitetului mixt al SEE din 21 octombrie 2011 (1).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 631/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de stabilire a unor reguli detaliate de punere în aplicare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 78/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor referitor la protecția pietonilor și a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 2003/102/CE și 2005/66/CE (2), astfel cum a fost rectificat în JO L 229, 6.9.2011, p. 16, trebuie încorporat în acord.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 371/2010 al Comisiei din 16 aprilie 2010 de înlocuire a anexelor V, X, XV și XVI la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă cadru) (3) trebuie încorporat în acord.

(4)

Directiva 2010/19/UE a Comisiei din 9 martie 2010 de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic în domeniul sistemelor antiîmproșcare ale unor categorii de vehicule și ale remorcilor acestora, a Directivei 91/226/CEE a Consiliului și a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) trebuie încorporată în acord,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la acord, capitolul I se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 45a (Directiva 91/226/CEE a Consiliului) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32010 L 0019: Directiva 2010/19/UE a Comisiei din 9 martie 2010 (JO L 72, 20.3.2010, p. 17).”

2.

La punctul 45zx (Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului) se adaugă următoarele liniuțe:

„—

32010 L 0019: Directiva 2010/19/UE a Comisiei din 9 martie 2010 (JO L 72, 20.3.2010, p. 17);

32010 R 0371: Regulamentul (UE) nr. 371/2010 al Comisiei din 16 aprilie 2010 (JO L 110, 1.5.2010, p. 1).”

3.

După punctul 45zy [Regulamentul (CE) nr. 78/2009 al Parlamentului European și al Consiliului] se inserează următorul punct:

„45zz.

32009 R 0631: Regulamentul (CE) nr. 631/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de stabilire a unor reguli detaliate de punere în aplicare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 78/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor referitor la protecția pietonilor și a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 2003/102/CE și 2005/66/CE (JO L 195, 25.7.2009, p. 1), astfel cum a fost rectificat în JO L 229, 6.9.2011, p. 16.”

Articolul 2

Textele Regulamentului (CE) nr. 631/2009, astfel cum a fost rectificat în JO L 229, 6.9.2011, p. 16, ale Regulamentului (UE) nr. 371/2010 și ale Directivei 2010/19/UE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 11 februarie 2012, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (5).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 10 februarie 2012.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele interimar

Gianluca GRIPPA


(1)  JO L 341, 22.12.2011, p. 74.

(2)  JO L 195, 25.7.2009, p. 1.

(3)  JO L 110, 1.5.2010, p. 1.

(4)  JO L 72, 20.3.2010, p. 17.

(5)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.