21.6.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 161/12


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 7/2012

z dnia 10 lutego 2012 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 113/2011 z dnia 21 października 2011 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 631/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 78/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 2003/102/WE i 2005/66/WE (2), sprostowane w Dz.U. L 229 z 6.9.2011, s. 16.

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 371/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające załączniki V, X, XV i XVI do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (3).

(4)

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2010/19/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu technicznego w zakresie osłon przeciwrozbryzgowych kół niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep, dyrektywę Rady 91/226/EWG i dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale I załącznika II do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 45a (dyrektywa Rady 91/226/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32010 L 0019: dyrektywą Komisji 2010/19/UE z dnia 9 marca 2010 r. (Dz.U. L 72 z 20.3.2010, s. 17).”;

2)

w pkt 45zx (dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32010 L 0019: dyrektywą Komisji 2010/19/UE z dnia 9 marca 2010 r. (Dz.U. L 72 z 20.3.2010, s. 17),

32010 R 0371: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 371/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. (Dz.U. L 110 z 1.5.2010, s. 1).”;

3)

po pkt 45zy (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009) dodaje się punkt w brzmieniu:

„45zz.

32009 R 0631: rozporządzenie Komisji (WE) nr 631/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 78/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 2003/102/WE i 2005/66/WE (Dz.U. L 195 z 25.7.2009, s. 1), sprostowane w Dz.U. L 229 z 6.9.2011, s. 16.”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 631/2009, sprostowanego w Dz.U. L 229 z 6.9.2011, s. 16, i rozporządzenia (UE) nr 371/2010 oraz teksty dyrektywy 2010/19/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2012 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (5).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lutego 2012 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Pełniący obowiązki Przewodniczącego


(1)  Dz.U. L 341 z 22.12.2011, s. 74.

(2)  Dz.U. L 195 z 25.7.2009, s. 1.

(3)  Dz.U. L 110 z 1.5.2010, s. 1.

(4)  Dz.U. L 72 z 20.3.2010, s. 17.

(5)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.