ISSN 1977-0839

doi:10.3000/19770839.L_2012.204.gle

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L NaN

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

55
31 Iúil 2012


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) Uimh. 670/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2012 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE lena mbunaítear Clár Réime Iomaíochais agus Nuálaíochta (2007-2013) agus Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh

1

 

*

Rialachán (AE) Uimh. 671/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí a chur i bhfeidhm i ndáil leis an mbliain 2013

11

 

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

 

 

CINNTÍ

 

 

2012/419/AE

 

*

18

 


 

(1)   Faoin tagairt L 204 a foilsíodh ábhar an eagráin seo i dteangacha oifigiúla eile an Aontais Eorpaigh.

GA


I Gníomhartha reachtacha

RIALACHÁIN

31.7.2012   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/1


RIALACHÁN (AE) Uimh. 670/2012 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 11 Iúil 2012

lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE lena mbunaítear Clár Réime Iomaíochais agus Nuálaíochta (2007-2013) agus Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 172 agus Airteagal 173(3) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Le Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3) bunaítear an Clár Réime Iomaíochais agus Nuálaíochta (CRIM) lena gcuimsítear cineálacha éagsúla beart cur chun feidhme a chuirtear i gcrích trí chláir ar leith, ar ceann díobh é an “Clár Tacaíochta Beartais Teicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide (TFC)” lena gcuirtear tacaíocht ar fáil chun an margadh inmheánach a neartú i ndáil le táirgí agus seirbhísí TFC agus le táirgí agus seirbhísí atá bunaithe ar TFC, agus a bhfuil sé d’aidhm aige an nuálaíocht a spreagadh trí bhíthin glacadh TFC, agus infheistiú ann, a chur ar bhonn níos forleithne.

(2)

Le Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 ó Pharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle (4) leagtar síos na rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh agus cruthaítear freisin an ionstraim um chomhroinnt riosca “Ionstraim Ráthaíochta Iasachta le haghaidh Thionscadal GTE-Iompair (‘GTE-I’)”.

(3)

As seo go ceann deich mbliana, de réir meastachán ón gCoimisiún, beidh méideanna eisceachtúla infheistíochta i ngréasáin iompair, fuinnimh agus teileachumarsáide na hEorpa ag teastáil le rannchuidiú le cuspóirí beartas Eoraip 2020 a ghnóthú, go háirithe cuspóirí aeráide agus an t-aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin atá tíosach ar acmhainní agus bonneagair chliste, uasghrádaithe agus lán-idir-chónasctha a fhorbairt, agus chun comhlánú an mhargaidh inmheánaigh a chur chun cinn.

(4)

Níl sé éasca teacht ar mhaoiniú mhargadh an chaipitil fiachais i gcomhair tionscadal bonneagair san Aontas. Níor cheart go mbeadh meathlú ar an bhfeidhmíocht ó thaobh na gcóras iompair, teileachumarsáide ná fuinnimh de ná moilliú ar fhódú an leathanbhanda mar thoradh ar dheacrachtaí na dtionscadal bonneagair rochtain a fháil ar airgeadas príobháideach fadtéarmach nó ar mhaoiniú poiblí fadtéarmach. Mar gheall ar ilroinnt na margaí bannaí ar fud an Aontais, in éineacht le héileamh anaithnid chomh maith le méid agus le castacht na dtionscadal bonneagair a fhágann gur fada na hagaí tionscanta a theastaíonn le tionscadail a ullmhú, is iomchuí aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo ar leibhéal an Aontais.

(5)

Trí ionstraimí airgeadais, arna rialú ag Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle an 25 Meitheamh 2002 maidir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme i leith bhuiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach (5), is féidir, i gcásanna áirithe, feabhas a chur ar éifeachtúlacht an chaiteachais bhuiséid agus éifeachtaí móra iolraitheora a bhaint amach maidir le maoiniú a mhealladh ón earnáil phríobháideach. Tá sé sin ábhartha go háirithe sa chomhthéacs é a bheith deacair rochtain a fháil ar chreidmheas, srianta a bheith ar airgeadas poiblí agus i bhfianaise an gá atá ann taca a chur faoi téarnamh eacnamaíoch na hEorpa.

(6)

Sa rún a ghlac sí an 8 Meitheamh 2011 maidir le hInfheistíocht sa todhchaí: Creat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) nua le go mbeadh an Eoraip iomaíoch, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach, d’fháiltigh Parlaimint na hEorpa roimh Thionscnamh Bannaí Tionscadal Eoraip 2020, mar shásra um chomhroinnt riosca, ar tionscnamh é lena gcuireann BEI tacaíocht theoranta ar fáil ó bhuiséad an Aontais, atá ceaptha chun cistí an Aontais a ghiaráil agus spéis na n-infheisteoirí príobháideacha a mhealladh tuilleadh chun páirt a ghlacadh i dtionscadail tosaíochta atá i gcomhréir le cuspóirí Eoraip 2020. Ina conclúidí an 12 Iúil 2011 maidir leis an nGníomh um an Margadh Aonair, mheabhraigh an Chomhairle nach mór measúnú a dhéanamh ar ionstraimí airgeadais maidir leis na héifeachtaí giarála a bheadh acu i gcomparáid leis na hionstraimí atá ann cheana, na rioscaí a bheadh le cur le cláir chomhardaithe na rialtas agus an tslí ina bhféadfadh sé go ndúnfaí institiúidí príobháideacha amach. Ba cheart go bhféachfaí ar an Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le treoirthionscadal i gcomhair Thionscnamh Bannaí Tionscadail Eoraip 2020 agus a mheasúnú tionchair, a bhain leas as comhairliúchán poiblí, sa chomhthéacs sin.

(7)

Ba cheart treoirthréimhse a sheoladh i gcomhair Thionscnamh Bannaí Tionscadail Eoraip 2020 arb é is aidhm di cabhrú le tionscadail tosaíochta a mhaoiniú, ar tionscadail iad ag a bhfuil breisluach soiléir AE, agus rannpháirtíocht níos fearr na hearnála príobháidí a éascú i maoiniú fadtéarmach ag na margaí caipitil ar thionscadail i réimsí atá inmharthana go heacnamaíoch i mbonneagar an iompair, an fhuinnimh agus TFC. Rachaidh an ionstraim seo chun tairbhe do thionscadail ag a bhfuil riachtanais chomhchosúla maoinithe agus ba cheart don ionstraim, a bhuíochas do na sineirgíochtaí idir na hearnálacha, buntáistí níos fearr a chur ar fáil freisin i dtéarmaí an tionchair ar an margadh, na héifeachtúlachta riaracháin agus na húsáide acmhainní. Ba cheart gur ionstraim chomhtháite a bheidh ann i gcomhair geallsealbhóirí i mbonneagar, amhail airgeadaithe, na húdaráis phoiblí, bainisteoirí ar an mbonneagar, cuideachtaí tógála agus oibreoirí tógála, agus is é éileamh an mhargaidh a bheidh á tiomáint.

(8)

Le linn na treoirthréimhse do Thionscnamh Bannaí Tionscadail Eoraip 2020, tá buiséad an Aontais le húsáid in éineacht le maoiniú ó BEI i bhfoirm ionstraim chomhpháirteach um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail a eiseoidh cuideachtaí tionscadail. Leis an ionstraim sin, féachtar an riosca fiach-sheirbhíse ag tionscadal agus an riosca creidmheasa atá ag sealbhóirí bannaí a mhaolú sa mhéid is go mbeidh rannpháirtithe an mhargaidh chaipitil, amhail cistí pinsin, cuideachtaí árachais agus páirtithe leasmhara eile, toilteanach infheistiú i méid níos mó bannaí tionscadal bonneagair seachas mar a dhéanfaidís gan tacaíocht an Aontais.

(9)

I bhfianaise shaineolas seanbhunaithe BEI, agus ós rud é gurb é is príomh-airgeadaí do thionscadail bonneagair agus gurb é an comhlacht maoinithe AE arna bhunú leis an gConradh, ba cheart don Choimisiún páirt a thabhairt don BEI i gcur chun feidhme na treoirthréimhse. Ba cheart príomhthéarmaí, príomhchoinníollacha agus príomhnósanna imeachta na hionstraime um chomhroinnt riosca a leagan síos trí bhíthin an Rialacháin seo. Ba cheart téarmaí agus coinníollacha níos mionsonraithe, lena n-áirítear comhroinnt riosca, luach saothair, faireachán agus rialú a leagan síos i gcomhaontú comhair idir an Coimisiún agus BEI. Ba cheart don Choimisiún agus do BEI an comhaontú comhair sin a fhormheas de réir a nósanna imeachta faoi seach.

(10)

Ba cheart an treoirthréimhse do Thionscnamh Bannaí Tionscadail Eoraip 2020 a sheoladh a luaithe is féidir le linn tréimhse an chreata airgeadais reatha agus ba cheart í a chur chun feidhme gan mhoill mhíchuí chun a fhionnadh an dtugann na hionstraimí airgeadais um chomhroinnt riosca sin breisluach, agus a mhéid a thugann siad é, i réimse an mhaoinithe bonneagair agus le haghaidh forbairt ar mhaoiniú mhargadh an chaipitil fiachais ar thionscadail bonneagair.

(11)

Ba cheart an treoirthréimhse a chistiú trí bhuiséid a athdhíreofar i mbuiséad 2012 agus i mbuiséad 2013 ó na cláir iompair, fuinnimh agus theileachumarsáide atá ann cheana. Chun na críche sin, ba cheart go bhféadfaí suas le EUR 200 milliún a athdhíriú le haghaidh an tionscnaimh seo ó bhuiséad GTE-I, suas le EUR 20 milliún ó bhuiséad an Chláir Réime Iomaíochais agus Nuálaíochta agus suas le EUR 10 milliún ó bhuiséad Fhuinnimh GTE (“GTE-F”). Cuireann na cistí buiséadacha atá ar fáil srian le raon feidhme an tionscnaimh, agus le líon na dtionscadal ar féidir tacú leo, araon.

(12)

Ba cheart do BEI cistí buiséadacha a iarraidh ar bhonn raon tionscadal, is tionscadail a mheasfaidh BEI agus an Coimisiún a bheith oiriúnach, a bheith i gcomhréir le cuspóirí beartais fadtéarmacha an Aontais agus gur dóchúil go gcuirfear i gcrích iad. Ba cheart aon iarrataí den sórt sin agus na gealltanais bhuiséideacha chomhfhreagracha a dhéanamh tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2013. I ngeall ar an gcastacht a bhaineann le mórthionscadail bhonneagair, ba cheart go bhféadfadh Bord Stiúrthóirí BEI an formheas iarbhír a dhéanamh tráth níos déanaí, ach tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2014.

(13)

Ba cheart iarratais ar thacaíocht, agus roghnú agus cur chun feidhme na dtionscadal go léir a bheith faoi réir dhlí an Aontais, go háirithe maidir le státchabhair, agus ba cheart go mbeadh sé mar aidhm aige gan aon saobhadh margaidh a chruthú nó a mhéadú.

(14)

I dteannta na gceanglas um thuairisciú atá ann faoi phointe 49 den Chomhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus le bainistíocht fhónta airgeadais (6), ba cheart don Choimisiún, le tacú BEI, tuarascáil a thabhairt gach sé mhí le linn na treoirthréimhse do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle tar éis an comhaontú comhair a bheith sínithe agus tuarascáil eatramhach a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle sa dara leath de 2013. Ba cheart meastóireacht neamhspleách iomlán a dhéanamh in 2015.

(15)

Agus úsáid á baint aige as an meastóireacht neamhspleách iomlán sin, ba cheart don Choimisiún ábharthacht Thionscnamh Bannaí Tionscadail Eoraip 2020 a mheasúnú chomh maith lena éifeachtacht ó thaobh méid na n-infheistíochtaí a mhéadú i dtionscadail tosaíochta agus ó thaobh éifeachtúlacht chaiteachas an Aontais a fheabhsú.

(16)

Ba cheart treoirthréimhse Thionscnamh Bannaí Tionscadail Eoraip 2020 a sheoladh mar ullmhúchán i gcomhair na Saoráide Cónasctha don Eoraip mar a mhol an Coimisiún. Tá sé gan dochar d’aon chinntí maidir le Creat Airgeadais Ilbhliantúil an Aontais (CAI) i ndiaidh 2013 maidir leis an athúsáid a d’fhéadfaí a dhéanamh ar athshreafaí ó ionstraimí airgeadais i gcomhthéacs caibidlíochta ar thogra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme ar bhuiséad bliantúil an Aontais.

(17)

Chun treoirthréimhse Thionscnamh Bannaí Tionscadail Eoraip 2020 a chur chun feidhme, ba cheart Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 a leasú dá réir sin.

(18)

Le go mbeidh éifeacht leis na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, i bhfianaise ré theoranta na treoirthréimhse, ba cheart don Rialachán seo teacht i bhfeidhm an lá tar éis a fhoilsithe,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasuithe ar Chinneadh Uimh. 1639/2006/CE

Leasaítear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE leis seo mar a leanas:

(1)

in Airteagal 8, cuirtear isteach an mhír seo a leanas:

“5a.   Gan dochar do mhír 1 go mír 5, maidir le tionscadail a dhéanfar faoin ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail dá dtagraítear in Airteagal 31(2), déanfaidh an Coimisiún agus an Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) tuarascáil eatramhach a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle sa dara leath de 2013. Déanfar meastóireacht neamhspleách iomlán in 2015.

Ar bhonn na meastóireachta sin, déanfaidh an Coimisiún ábharthacht Thionscnamh Bannaí Tionscadail Eoraip 2020 a mheasúnú chomh maith lena éifeachtacht ó thaobh méid na n-infheistíochtaí a mhéadú i dtionscadail tosaíochta agus ó thaobh éifeachtúlacht chaiteachas an Aontais a fheabhsú. I bhfianaise an mheasúnaithe sin, agus na roghanna go léir á gcur san áireamh, breithneoidh an Coimisiún an ndéanfaidh sé athruithe rialála iomchuí a mholadh, lena n-áirítear athruithe reachtacha, go háirithe mura sásúil an glacadh sa mhargadh atá tuartha nó sa chás go dtiocfaidh fáil a dhóthain ar fhoinsí malartacha maoinithe d’fhiachas fadtéarmach.

Maidir leis an tuarascáil eatramhach dá dtagraítear sa chéad fhomhír, áireofar ann liosta de na tionscadail a mbeidh tairbhe bainte acu as an ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail dá dtagraítear in Airteagal 31(2a) go (2e), maille le faisnéis faoi théarmaí na mbannaí a eisíodh agus na cineálacha infheisteoirí, idir infheisteoirí faoi láthair agus infheisteoirí ionchasacha don todhchaí.”;

(2)

in Airteagal 26(2), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):

“(b)

an nuálaíocht a spreagadh trí bhíthin glacadh TFC agus leathanbhanda agus infheistiú iontu a chur ar bhonn níos forleithne;”;

(3)

leasaítear Airteagal 31 mar seo a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

“2.   Beidh sé d’aidhm ag na tionscadail dá dtagraítear i mír 1(a) nuálaíocht, aistriú teicneolaíochta agus leathadh teicneolaíochtaí nua atá réidh don mhargadh a chur chun cinn.

Féadfaidh an tAontas deontas a thabhairt mar rannchuidiú le buiséad na dtionscadal sin.

Féadfaidh an tAontas, mar mhalairt air sin, le linn treoirthréimhse in 2012 agus 2013, ranníocaíocht airgeadais a dhéanamh don BEI ar mhaithe le soláthar agus leithroinnt caipitil a dhéanamh le haghaidh ionstraimí fiachais nó le haghaidh ráthaíochtaí arna n-eisiúint ag BEI ar bhonn a acmhainní dílse de réir na hionstraime um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail.”;

(b)

cuirtear na míreanna seo a leanas isteach:

“2a.   Is ionstraim chomhpháirteach ag an gCoimisiún agus ag BEI an ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail dá dtagraítear sa tríú fomhír de mhír 2 a sholáthraíonn breisluach mar idirghabháil de chuid an Aontais, a thugann aghaidh ar staideanna infheistíochta fho-optamacha sa chás nach bhfaigheann tionscadail maoiniú leordhóthanach ó na margaí, agus a sholáthraíonn breisíocht. Seachnaíonn sé saobhadh iomaíochta, tá sé mar aidhm aige éifeacht iolraitheora a áirithiú agus déanann sé leasanna a chur ar chomhréim i bhfoirm feabhsú creidmheasa. Is é a dhéanfaidh an ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail:

(a)

beidh sé i bhfoirm ionstraime fiachais nó ráthaíochta arna ndeonú ag BEI le tacaíocht ó ranníocaíocht ó bhuiséad an Aontais i bhfabhar maoiniú arna sholáthar do thionscadail i réimse TFC agus an leathanbhanda, agus déanfar léi maoiniú ó Bhallstáit nó ón earnáil phríobháideach a chomhlánú nó a mhealladh;

(b)

maolóidh sé an riosca fiach-sheirbhíse atá ag tionscadal agus riosca creidmheasa na sealbhóirí bannaí;

(c)

ní bhainfear úsáid as ach amháin le haghaidh na tionscadail a bhfuil a n-inmharthanacht airgeadais bunaithe ar ioncaim tionscadail.

2b.   Ní rachaidh risíocht an Aontais leis an ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail, lena n-áirítear táillí bainistíochta agus costais incháilithe eile, in aon chás thar mhéid ranníocaíocht an Aontais chuig an ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail, ná ní rachaidh sí thar aibíocht phunann na saoráidí foluiteacha d’fheabhsú creidmheasa. Ní bheidh aon dliteanas eile ar bhuiséad ginearálta an Aontais. Is é BEI a iompróidh i gcónaí an riosca fuílligh atá gaolmhar do na hoibríochtaí banna tionscadail sin.

2c.   Leagtar síos na príomhthéarmaí, na príomhchoinníollacha agus na príomhnósanna imeachta in Iarscríbhinn IIIa. Leagfar síos téarmaí agus coinníollacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme na hionstraime um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail, lena n-áirítear comhroinnt riosca, luach saothair, faireachán agus rialú, i gcomhaontú comhair idir an Coimisiún agus BEI. Déanfaidh an Coimisiún agus BEI an comhaontú comhair sin a fhormheas de réir a nósanna imeachta faoi seach.

2d.   In 2013, féadfar suim suas le EUR 20 milliún ón mbuiséad arna leithroinnt chun an beartas TFC agus leathanbhanda a shaothrú i gcomhréir leis na rialacha atá leagtha amach i bpointe (b) d’Iarscríbhinn I a úsáid. I bhfianaise ré theoranta na treoirthréimhse, féadfaidh an ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail aon ioncaim a fhaightear roimh an 31 Nollaig 2013 a athúsáid d’ionstraimí fiachais agus ráthaíochtaí nua laistigh den tsaoráid um chomhroinnt riosca chéanna agus do thionscadail a chomhlíonann na critéir cháilíochta chéanna chun an méid infheistíochtaí a dtugtar tacaíocht dóibh a uasmhéadú. Sa chás nach mbeidh síneadh leis an ionstraim ráthaíochta iasachta i gcomhair bannaí tionscadail i dtreo is go leanfaidh sí ar aghaidh faoin gcéad chreat ilbhliantúil airgeadais eile, cuirfear ar ais ar thaobh an ioncaim aon chistí de bhuiséad ginearálta an Aontais a bheidh fágtha.

2e.   I dteannta na gceanglas um thuairisciú a leagtar amach i bpointe 49 den Chomhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 maidir le smacht buiséadach agus le bainistíocht fhónta airgeadais, agus gan dochar d’aon cheanglais rialála eile um thuairisciú, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle gach sé mhí le linn na treoirthréimhse maidir le feidhmíocht na hionstraime um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail, lena n-áirítear téarmaí airgeadais agus láithriú aon bhannaí tionscadail a bheidh eisithe.”;

(4)

cuirtear an Iarscríbhinn seo a leanas isteach:

“IARSCRÍBHINN IIIa

Príomhthéarmaí, príomhchoinníollacha agus príomhnósanna imeachta don ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail dá dtagraítear in Airteagal 31(2c)

Is comhpháirtí comhroinnte riosca a bheidh i BEI agus déanfaidh sé bainistiú, thar cheann an Aontais, ar ranníocaíocht an Aontais leis an ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail. Leagfar síos téarmaí agus coinníollacha níos mionsonraithe do chur chun feidhme na hionstraime sin, lena n-áirítear faireachán agus rialú uirthi, i gcomhaontú comhair idir an Coimisiún agus BEI, agus na forálacha a leagtar síos san Iarscríbhinn seo á gcur san áireamh.

(a)   Saoráid BEI

1.

Déanfar an ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail a cheapadh do gach tionscadal incháilithe mar shaoráid fho-ordaithe, i bhfoirm ionstraime fiachais agus nó saoráide (ráthaíochta) teagmhasaí nó i bhfoirm an dá cheann acu chun éascú a dhéanamh ar bhanna tionscadail a eisiúint.

2.

Más rud é go mbeidh BEI ina chreidiúnaí do thionscadal, nó go dtiocfaidh sé chun bheith ina chreidiúnaí amhlaidh, rangófar cearta BEI faoin ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail i rang faoin bhfiachas sinsearach agus os cionn cothromais agus aon oibríochtaí maoinithe a bhaineann le cothromas.

3.

Ní rachaidh an tsaoráid thar 20 % de shuim iomlán an fhiachais shinsearaigh a bheidh eisithe.

(b)   Buiséad

TFC:

2013: Suas le EUR 20 milliún

Eiseofar an iarraidh ar aistriú na suimeanna thuas faoin 31 Nollaig 2012 agus beidh réamhaisnéis maidir leis an ngá le ranníocaíocht sceidealta an Aontais ag gabháil leis an iarraidh sin.

Féadfaidh an réamhaisnéis sin, más gá, fónamh mar bhunús do laghdú éileamhbhunaithe ar shuim 2013 a ndéanfar é a chinneadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 46(2).

(c)   Cuntas muiníneach

1.

Bunóidh BEI cuntas muiníneach ina gcoinneofar ranníocaíocht an Aontais agus na hioncaim a eascróidh as ranníocaíocht an Aontais.

2.

I bhfianaise ré theoranta na treoirthréimhse, déanfar an t-ús a ghnóthófar ar na cuntais mhuiníneacha agus na hioncaim eile a eascróidh as ranníocaíocht an Aontais, amhail préimheanna ráthaíochta, ús agus corrlaigh riosca ar shuimeanna arna n-eisíoc ag BEI, a chur le hacmhainní an chuntais mhuinínigh. Féadfaidh an Coimisiún a chinneadh, áfach, i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 46(2), go gcuirfear ar ais iad go dtí an líne buiséid CRIM TFC.

(d)   Ranníocaíocht an Aontais a úsáid

Déanfaidh BEI ranníocaíocht an Aontais a úsáid:

1.

maidir le soláthar a dhéanamh le haghaidh riosca ar bhonn céadchaillteanais i gcomhair saoráidí fo-ordaithe na punainne tionscadal incháilithe, i gcomhréir le rialacha ábhartha BEI agus i gcomhréir le measúnú riosca arna dhéanamh ag BEI faoina chuid beartas is infheidhmithe;

2.

d’fhonn na costais incháilithe nach bhfuil gaolmhar le tionscadal ach atá bainteach le bunú agus riar na hionstraime um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail a chumhdach, lena n-áirítear meastóireacht na hionstraime sin.

(e)   Comhroinnt riosca agus ioncaim

Déanfar an patrún comhroinnte a thiocfaidh as pointe (d) a léiriú trí chomhroinnt iomchuí idir an tAontas agus BEI a dhéanamh ar an luach saothair riosca a ghearrann BEI ar a chomhpháirtí san oibríocht i ndáil le gach saoráid atá laistigh den phunann tionscadal.

(f)   Praghsáil

Tá praghsáil na saoráidí bannaí tionscadail bunaithe ar an luach saothair riosca i gcomhréir le rialacha caighdeánacha agus critéir chaighdeánacha ábhartha BEI.

(g)   An nós imeachta um iarratais

Déanfar iarratais ar chlúdach riosca faoin ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail a dhíriú chuig BEI i gcomhréir le nós imeachta caighdeánach BEI um iarratais.

(h)   An nós imeachta um fhormheas

Déanfaidh BEI réamhrialú riosca, airgeadais, teicniúil agus dlí agus déanfaidh sé cinneadh maidir le húsáid ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail agus roghnóidh sé an tsaoráid fho-ordaithe iomchuí i gcomhréir lena rialacha caighdeánacha agus lena critéir chaighdeánacha, go sonrach Treoirlínte BEI um an mBeartas Riosca Creidmheasa agus critéir roghnúcháin BEI sa réimse sóisialta, comhshaoil agus aeráide.

(i)   Ré

1.

Déanfar ranníocaíocht an Aontais chuig an ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail a ghealladh tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2013. Beidh formheas iarbhír na saoráidí bannaí tionscadail ag Bord Stiúrthóirí BEI le tabhairt chun críche faoin 31 Nollaig 2014.

2.

I gcás ina bhfoirceannfar an ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail le linn an chreata airgeadais ilbhliantúil reatha, déanfar aon iarmhéideanna a bheidh sa chuntas muiníneach, seachas cistí a bheidh geallta agus cistí atá riachtanach chun costais agus caiteachais incháilithe eile a chumhdach, a chur ar ais go dtí an líne buiséid CRIM TFC.

3.

Déanfar cistí a bheidh leithroinnte ar an ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail a aisíoc isteach sa chuntas muiníneach ábhartha de réir mar a rachaidh saoráidí in éag nó de réir mar a dhéantar iad a aisíoc, ar choinníoll gur leordhóthanach i gcónaí an clúdach riosca.

(j)   Tuairisciú

Déanfar modhanna maidir le tuairisciú bliantúil ar chur chun feidhme na hionstraime um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail a chomhaontú idir an Coimisiún agus BEI.

Thairis sin, déanfaidh an Coimisiún, le tacú BEI, tuarascáil ar chur chun feidhme a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle gach sé mhí, ag tosú sé mhí tar éis an comhaontú comhair dá dtagraítear in Airteagal 31(2c) a bheith sínithe.

(k)   Faireachán, rialú agus meastóireacht

Déanfaidh an Coimisiún faireachán ar chur chun feidhme na hionstraime, lena n-áirítear trí rialuithe ar an láthair de réir mar is iomchuí, agus déanfaidh sé fíorúchán agus rialuithe i gcomhréir le Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle an 25 Meitheamh 2002 maidir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach (7).

Bainisteoidh BEI saoráidí fo-ordaithe i gcomhréir le rialacha agus nósanna imeachta BEI féin, lena n-áirítear bearta iomchuí iniúchta, rialaithe agus faireacháin. Ina theannta sin, déanfaidh Bord Stiúrthóirí BEI, ar a bhfuil ionadaíocht ag an gCoimisiún agus ag na Ballstáit, gach saoráid fo-ordaithe a fhormheas agus beidh sé ag faire go bhfuil bainistiú á dhéanamh ar BEI i gcomhréir lena Reacht agus leis na treoracha ginearálta arna leagan síos ag a Bhord Gobharnóirí.

Déanfaidh an Coimisiún agus BEI tuarascáil eatramhach maidir le feidhmiú na treoir-ionstraime um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle sa dara leath den bhliain 2013 d’fhonn dearadh na hionstraime sin a bharrfheabhsú.

Déanfar meastóireacht neamhspleách iomlán i 2015 tar éis na hoibríochtaí bhannaí tionscadail críochnaitheacha a bheith formheasta. Cumhdófar leis an meastóireacht sin, inter alia, an breisluach, breisíocht i gcomparáid le hionstraimí eile Aontais nó Ballstáit agus le foirmeacha eile maoinithe fiachais fhadtéarmaigh atá ar marthain, an éifeacht iolraitheora a bheidh gnóthaithe, measúnú ar na rioscaí atá i gceist chomh maith le cruthú nó ceartú éifeachtaí saofa, más ann dóibh. Cumhdóidh an mheastóireacht freisin an tionchar ar inmharthanacht airgeadais na dtionscadal, méid, téarmaí agus costais eisiúna bannaí, an éifeacht ar na margaí bannaí i gcoitinne mar aon le rialú ar ghnéithe creidiúnaí agus soláthair. Soláthróidh sé freisin, más féidir, comparáid costais le modhanna malartacha maoinithe tionscadail, lena n-áirítear iasachtaí bainc. Le linn na treoirthréimhse, déanfar gach ceann de na tionscadail roghnaithe a mheasúnú.

Airteagal 2

Leasuithe ar Rialachán (CE) Uimh. 680/2007

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 leis seo mar a leanas:

(1)

in Airteagal 2, cuirtear isteach na pointí seo a leanas:

“(14)

ciallaíonn an ‘ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail’ ionstraim chomhpáirteach ag an gCoimisiún agus ag BEI a sholáthraíonn breisluach mar idirghabháil an Aontais, a thugann aghaidh ar an staid infheistíochta fho-optamach sa chás nach bhfaigheann tionscadail maoiniú dóthanach ó na margaí, agus a sholáthraíonn breisíocht, trí mhaoiniú ó Bhallstáit nó ón earnáil phríobháideach a chomhlánú nó a mhealladh. Seachnaíonn sé saobhadh iomaíochta, tá sé mar aidhm aige éifeacht iolraitheora a dhaingniú agus déanann sé leasanna a chur ar chomhréim. Tá an ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail i bhfoirm feabhsú creidmheasa do thionscadail leasa choitinn, maolaítear leis an riosca fiach-sheirbhíse atá ag tionscadal agus riosca creidmheasa na sealbhóirí bannaí agus ní bhainfear úsáid aisti ach amháin le haghaidh tionscadal a bhfuil a n-inmharthanacht airgeadais bunaithe ar ioncaim tionscadail;

(15)

ciallaíonn ‘feabhsú creidmheasa’ saoráid fho-ordaithe i bhfoirm ionstraim fiachais de chuid BEI nó ráthaíocht ón BEI nó an dá cheann, arna thacú le ranníocaíocht ó bhuiséad an Aontais, chun cáilíocht chreidmheasa fhiachas tionscadail a fheabhsú.”;

(2)

cuirtear an abairt seo a leanas leis an gcéad mhír d’Airteagal 4:

“Déanfar iarratais ar chlúdach riosca faoin ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail faoi Airteagal 6(1)(g) a dhíriú chuig BEI i gcomhréir le nós imeachta caighdeánach BEI um iarratais.”;

(3)

leasaítear Airteagal 6(1) mar a leanas:

(a)

i bpointe (d), cuirtear isteach an abairt seo a leanas:

“In 2012 agus in 2013, féadfar suim suas le EUR 200 milliún ar mhaithe le treoirthréimhse na hionstraime um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail in earnáil an iompair a athdhíriú.”;

(b)

cuirtear isteach an pointe seo a leanas:

“(g)

le linn treoirthréimhse in 2012 agus 2013, ranníocaíocht airgeadais leis BEI ar mhaithe le soláthar agus leithroinnt caipitil a dhéanamh le haghaidh ionstraimí fiachais nó le haghaidh ráthaíochtaí arna n-eisiúint ag BEI ar bhonn a acmhainní dílse de réir na hionstraime um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail i réimse GTE-I agus GTE-F. Ní rachaidh risíocht an Aontais leis an ionstraim um chomhroinnt riosca, lena n-áirítear táillí bainistíochta agus costais incháilithe eile, in aon chás thar mhéid ranníocaíocht an Aontais chuig an ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail, ná ní rachaidh sí thar aibíocht phunann na saoráidí foluiteacha d’fheabhsú creidmheasa. Ní bheidh aon dliteanas eile ar bhuiséad ginearálta an Aontais. Is é BEI a iompróidh i gcónaí an riosca fuílligh atá gaolmhar leis na hoibríochtaí bannaí tionscadail sin.

Déantar príomhthéarmaí, príomhchoinníollacha agus príomhnósanna imeachta na hionstraime um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail a leagan síos in Iarscríbhinn Ia. Déanfar téarmaí agus coinníollacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme na hionstraime um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail, lena n-áirítear comhroinnt riosca, luach saothair, faireachán agus rialú, a leagan síos i gcomhaontú comhair idir an Coimisiún agus BEI. Déanfaidh an Coimisiún agus BEI an comhaontú comhair a fhormheas de réir a nósanna imeachta faoi seach.

In 2012 agus in 2013, féadfar suim suas le EUR 210 milliún, a mbeidh suas le EUR 200 milliún de i gcomhair tionscadal iompair agus a mbeidh suas le EUR 10 milliún de i gcomhair tionscadal fhuinnimh, a athdhíriú chun na hionstraime um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 15(2) ó na línte buiséid maidir leis an ionstraim ráthaíochta iasachta do thionscadail GTE-I, dá dtagraítear in Iarscríbhinn I, agus do GTE-F faoi seach.

I dteannta na gceanglas um thuairisciú a leagtar amach i bpointe 49 den Chomhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 maidir le smacht buiséadach agus le bainistíocht fhónta airgeadais, agus gan dochar d’aon cheanglais rialála eile um thuairisciú, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle gach sé mhí le linn na treoirthréimhse maidir le feidhmíocht na hionstraime um chomhroinnt riosca, lena n-áirítear téarmaí airgeadais agus láithriú aon bhannaí tionscadail a bheidh eisithe.

I bhfianaise ré theoranta na treoirthréimhse, féadfar an t-ús agus ioncam eile arna gcruthú ag an ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair banaí tionscadail a fhaightear roimh an 31 Nollaig 2013 a athúsáid d’ionstraimí fiachais agus ráthaíochtaí nua laistigh den tsaoráid um chomhroinnt riosca chéanna agus do thionscadail a chomhlíonann na critéir cháilíochta chéanna chun an méid infheistíochtaí a dtugtar tacaíocht dóibh a uasmhéadú. Mura gcuirfear síneadh leis an ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail i dtreo is go leanfaidh sí ar aghaidh faoin gcéad chreat airgeadais eile, cuirfear ar ais ar thaobh an ioncaim de bhuiséad ginearálta an AE aon chistí a bheidh fágtha.”;

(4)

cuirtear an mhír seo a leanas le hAirteagal 16:

“2a.   Gan dochar do mhír 1 agus do mhír 2, i dtaca le tionscadail a dhéantar faoin ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail dá dtagraítear in Airteagal 6(1)(g), déanfaidh an Coimisiún agus BEI tuarascáil eatramhach a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle sa dara leath de 2013. Déanfar meastóireacht neamhspleách iomlán in 2015.

Bunaithe ar an meastóireacht sin, déanfaidh an Coimisiún ábharthacht Thionscnamh Bannaí Tionscadail Eoraip 2020 a mheasúnú, agus a éifeachtacht ó thaobh méid na n-infheistíochtaí a mhéadú i dtionscadail tosaíochta agus ó thaobh éifeachtacht chaiteachas an Aontais a fheabhsú. I bhfianaise an mheasúnaithe sin, agus na roghanna go léir á gcur san áireamh, breithneoidh an Coimisiún an ndéanfaidh sé athruithe rialála iomchuí a mholadh, lena n-áirítear athruithe reachtacha, go háirithe mura sásúil an glacadh sa mhargadh atá tuartha nó sa chás go dtiocfaidh d’fháil a dhóthain a bheith ar fhoinsí malartacha do mhaoiniú fiachais fadtéarmach.”;

(5)

cuirtear an fhomhír seo a leanas le hAirteagal 17(1):

“Maidir leis an tuarascáil eatramhach dá dtagraítear in Airteagal 16(2a), beidh liosta ann freisin de na tionscadail a mbeidh tairbhe bainte acu as an ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail dá dtagraítear in Airteagal 6(1)(g), maille le faisnéis faoi théarmaí na mbannaí a eisíodh agus na cineálacha infheisteoirí, idir infheisteoirí reatha agus infheisteoirí ionchasacha don todhchaí.”;

(6)

athuimhrítear an Iarscríbhinn mar Iarscríbhinn I agus cuirtear “Iarscríbhinn I” in ionad na focail “an Iarscríbhinn” dá réir sin in Airteagal 6(1)(d);

(7)

cuirtear an Iarscríbhinn seo a leanas isteach:

“IARSCRÍBHINN Ia

Príomhthéarmaí, príomhchoinníollacha, agus príomhnósanna imeachta do na bannaí tionscadail dá dtagraítear in Airteagal 6(1)(g)

Is comhpháirtí comhroinnte riosca a bheidh sa BEI agus déanfaidh sé bainistiú, thar ceann an Aontais, ar ranníocaíocht an Aontais san ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail. Déanfar téarmaí agus coinníollacha níos mionsonraithe d’fheidhmiú na hionstraime sin, lena n-áirítear faireachán agus rialú air, a leagan síos i gcomhaontú comhair idir an Coimisiún agus BEI, agus na forálacha a leagtar síos san Iarscríbhinn seo á gcur san áireamh.

(a)   Saoráid BEI

1.

Déanfar an ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail do gach tionscadal incháilithe a cheapadh mar shaoráid fho-ordaithe, i bhfoirm ionstraime fiachais nó saoráide (ráthaíochta) teagmhasaí nó an dá cheann, chun éascú a dhéanamh ar bhanna tionscadail a eisiúint;

2.

Más rud é go mbeidh BEI ina chreidiúnaí do thionscadal, nó go dtiocfaidh sé chun bheith ina chreidiúnaí amhlaidh, rangófar cearta BEI faoin ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail i rang faoin bhfiachas sinsearach agus os cionn cothromais agus oibríochtaí maoinithe gaolmhara a bhaineann le cothromas;

3.

Ní rachaidh an tsaoráid thar 20 % de shuim iomlán an fhiachais shinsearaigh a bheidh eisithe.

(b)   Buiséad

 

GTE-I:

2012: Suas le EUR 100 milliún

2013: Suas le suim charntha de EUR 200 milliún

le hath-leithroinnt ó bhuiséad GTE-I atá tiomanta don ionstraim ráthaíochta iasachta do thionscadail GTE-I dá dtagraítear in Iarscríbhinn I, ach nach bhfuil caite.

 

GTE-F:

2013: Suas le EUR 10 milliún

Déanfar an iarraidh ar aistriú le haghaidh shuim 2012 a eisiúint gan aon mhoill mhíchuí tar éis an comhaontú comhair a bheith sínithe.

Déanfar na hiarrataí ar aistriú i mblianta ina dhiaidh sin a eisiúint faoin 31 Nollaig sa bhliain roimhe sin.

I ngach cás, beidh réamhaisnéis maidir leis an ngá atá le ranníocaíocht sceidealta an Aontais ag gabháil le hiarraidh ar aistriú.

Más gá, féadfaidh an réamhaisnéis sin fónamh mar bhunús do laghdú éileamhbhunaithe ar na méideanna a ndéanfar iad a chinneadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 15(2).

(c)   Cuntas muiníneach

1.

Bunóidh BEI dhá chuntas mhuiníneacha (ceann do thionscadail faoi GTE-I, an ceann eile do thionscadail faoi GTE-F) ina gcoinneofar ranníocaíochtaí an Aontais agus ioncaim a eascróidh as ranníocaíochtaí an Aontais. Féadfar an cuntas muiníneach do GTE-I a chumascadh leis an gcuntas muiníneach a chuirfear ar bun don ionstraim ráthaíochta iasachta le haghaidh tionscadal GTE-I, dá dtagraítear in Iarscríbhinn I, ar choinníoll nach gcuireann an beart sin isteach ar cháilíocht an tuairiscithe agus an fhaireacháin a leagtar síos faoi phointe (j) agus faoi phointe (k).

2.

I bhfianaise ré theoranta na treoirthréimhse, déanfar an t-ús a ghnóthófar ar na cuntais mhuiníneacha agus na hioncaim eile a eascróidh as ranníocaíocht an Aontais, amhail préimheanna ráthaíochta, ús agus corrlaigh riosca ar shuimeanna arna n-eisíoc ag BEI, a chur le hacmhainní an chuntais mhuinínigh. Féadfaidh an Coimisiún a chinneadh, áfach, i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 15(2), go gcuirfear ar ais iad go dtí líne buiséid GTE-I nó go dtí líne buiséid GTE-F.

(d)   Ranníocaíocht an Aontais a úsáid

Déanfaidh BEI ranníocaíocht an Aontais a úsáid:

1.

d’fhonn soláthar do riosca a dhéanamh ar bhonn céadchaillteanais i gcomhair saoráidí fo-ordaithe na punainne tionscadal incháilithe, i gcomhréir le rialacha ábhartha BEI agus i gcomhréir le measúnú riosca arna dhéanamh ag BEI faoina chuid beartas is infheidhmithe;

2.

d’fhonn cuimsiú a dhéanamh ar na costais incháilithe nach bhfuil gaolmhar le tionscadal ach atá bainteach le bunú agus riar na hionstraime um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail, lena n-áirítear meastóireacht na hionstraime sin.

(e)   Comhroinnt riosca agus ioncaim

Déanfar an patrún comhroinnte riosca a thiocfaidh as pointe (d) a léiriú trí chomhroinnt iomchuí idir an tAontas agus BEI a dhéanamh ar an luach saothair riosca a ghearrann BEI ar a chomhpháirtí san oibríocht i ndáil le gach saoráid a chomhdhéanann an phunann tionscadal.

Ainneoin na bhforálacha is infheidhme maidir le roinnt riosca don ionstraim ráthaíochta iasachta a bhaineann le tionscadail GTE-I, dá dtagraítear in Iarscríbhinn I, beidh feidhm freisin ag an bpatrún comhroinnte rioscaí i gcomhair bannaí tionscadail maidir leis an ionstraim sin, lena n-áirítear oibríochtaí a phunainne atá ar marthain.

(f)   Praghsáil

Tá praghsáil na saoráidí bannaí tionscadail bunaithe ar an luach saothair riosca i gcomhréir le rialacha caighdeánacha agus critéir chaighdeánacha ábhartha BEI.

(g)   An nós imeachta um iarratais

Déanfar iarratais ar chlúdach riosca faoin ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail a dhíriú chuig BEI i gcomhréir le nós imeachta caighdeánach BEI um iarratais.

(h)   An nós imeachta um fhormheas

Déanfaidh BEI dícheall cuí riosca, airgeadais, teicniúil agus dlí a chur i gcrích agus déanfaidh sé cinneadh maidir le húsáid ionstraim um chomhroinnt riosca bannaí tionscadail agus roghnóidh sé an tsaoráid fho-ordaithe iomchuí i gcomhréir lena rialacha caighdeánacha agus lena critéir chaighdeánacha, go sonrach Treoirlínte BEI um an mBeartas Riosca Creidmheasa agus critéir roghnúcháin BEI sa réimse sóisialta, comhshaoil agus aeráide.

(i)   Ré

1.

Déanfar an tráinse deiridh de ranníocaíocht an Aontais chuig an ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail a ghealladh tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2013. Beidh formheas iarbhír na saoráidí bannaí tionscadail ag Bord Stiúrthóirí BEI le tabhairt chun críche tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2014.

2.

I gcás ina bhfoirceannfar an ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail le linn an chreata airgeadais ilbhliantúil reatha, déanfar aon iarmhéideanna a bheidh sna cuntais mhuiníneacha, seachas cistí a bheidh geallta agus cistí atá riachtanach chun costais agus caiteachais incháilithe eile a chumhdach, a chur ar ais go dtí na línte buiséid GTE-I, GTE-F.

3.

Déanfar cistí a bheidh leithroinnte chuig an ionstraim um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail a aisíoc isteach sa chuntas muiníneach ábhartha de réir mar a rachaidh saoráidí in éag nó de réir mar a dhéantar iad a aisíoc, ar choinníoll gur leordhóthanach i gcónaí an clúdach riosca.

(j)   Tuairisciú

Déanfar modhanna maidir le tuairisciú bliantúil ar chur chun feidhme na hionstraime um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail a chomhaontú idir an Coimisiún agus BEI.

Thairis sin, déanfaidh an Coimisiún, le tacú BEI, tuarascáil ar chur chun feidhme a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle gach sé mhí, ag tosú sé mhí tar éis an comhaontú comhair dá dtagraítear in Airteagal 6(1)(g) a bheith sínithe.

(k)   Faireachán, rialú agus meastóireacht

Déanfaidh an Coimisiún faireachán ar chur chun feidhme na hionstraime, lena n-áirítear trí rialuithe ar an láthair de réir mar is iomchuí, agus déanfaidh sé fíorúchán agus rialuithe i gcomhréir le Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002.

Bainisteoidh BEI saoráidí fo-ordaithe i gcomhréir le rialacha agus nósanna imeachta BEI féin, lena n-áirítear bearta iomchuí iniúchta, rialaithe agus faireacháin. Thairis sin, déanfaidh Bord Stiúrthóirí BEI, ar a bhfuil ionadaíocht ag an gCoimisiún agus ag na Ballstáit, gach saoráid bannaí tionscadail a fhormheas agus beidh sé ag faire go bhfuil bainistiú á dhéanamh ar BEI i gcomhréir lena Reacht agus leis na treoracha ginearálta arna leagan síos ag a Bhord Gobharnóirí.

Déanfaidh an Coimisiún agus BEI tuarascáil eatramhach maidir le feidhmiú na treoir-ionstraime um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle sa dara leath den bhliain 2013 d’fhonn dearadh na hionstraime sin a bharrfheabhsú.

Déanfar meastóireacht neamhspleách iomlán in 2015 tar éis na hoibríochtaí bannaí tionscadail críochnaitheacha a bheith formheasta. Cumhdófar leis an meastóireacht sin, inter alia, an breisluach, breisíocht i gcomparáid le hionstraimí Aontais nó Ballstáit eile agus le foirmeacha eile maoinithe fiachais fhadtéarmaigh atá ar marthain, an éifeacht iolraitheora a bheidh gnóthaithe, measúnú ar na rioscaí atá i gceist chomh maith le cruthú nó ceartú éifeachtaí saofa, más ann dóibh. Cumhdóidh an mheastóireacht freisin an tionchar ar inmharthanacht airgeadais, méid, téarmaí agus costais eisiúna bannaí na dtionscadal, an éifeacht ar na margaí bannaí i gcoitinne mar aon le rialú ar ghnéithe creidiúnaí agus soláthair. Soláthróidh sé freisin, más féidir, comparáid costais le modhanna malartacha maoinithe tionscadail, lena n-áirítear iasachtaí bainc. Le linn na treoirthréimhse, déanfar gach ceann de na tionscadail roghnaithe a mheasúnú.”.

Airteagal 3

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil an 11 Iúil 2012.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

M. SCHULZ

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  IO C 143, 22.5.2012, lch. 134.

(2)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Iúil 2012 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 10 Iúil 2012.

(3)  IO L 310, 9.11.2006, lch. 15.

(4)  IO L 162, 22.6.2007, lch. 1.

(5)  IO L 248, 16.9.2002, lch. 1.

(6)  IO C 139, 14.6.2006, lch. 1.

(7)  IO L 248, 16.9.2002, lch. 1.”.


Dearbhú ón gCoimisiún Eorpach

Faoi phointe 49 den Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le smacht buiséadach agus bainistíocht fhónta airgeadais, tugann an Coimisiún tuairisc don údarás buiséadach uair sa bhliain ar na hionstraimí airgeadais. I dtuairisc na bliana 2012 beidh plé freisin ar thionscnamh an AE agus an BEI maidir le bannaí le haghaidh tionscadal.

Sa chomhthéacs sin, agus i bhfianaise a ghiorra a mhairfidh treoirthréimhse na mbannaí le haghaidh tionscadal, ba mhaith leis an gCoimisiún a shoiléiriú gurb é is brí leis na focail “tabharfaidh … tuairisc gach sé mhí le linn na treoirthréimhse” atá in aithris 14 in Airteagal 1(3)(b), in Airteagal 1(4), in Airteagal 2(3)(b) agus in Airteagal 2(7) go gcuirfidh an Coimisiún an Chomhairle agus an Pharlaimint ar an eolas trí theacht i láthair os comhair ceachtar den dá institiúid agus ábhar tacaíochta oiriúnach leis, seachas trí thuairisc oifigiúil de chuid an Choimisiúin a thabhairt, rud a d’éileodh iarracht a bheadh díréireach le réimse cúng na treoirthréimhse.


31.7.2012   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/11


RIALACHÁN (AE) Uimh. 671/2012 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 11 Iúil 2012

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí a chur i bhfeidhm i ndáil leis an mbliain 2013

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe an chéad mhír d’Airteagal 42 agus d’Airteagal 43(2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún (2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (3),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Beidh feidhm ag scéimeanna tacaíochta nua d’fheirmeoirí faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta ón 1 Eanáir 2014 agus cuirfear iad in ionad na scéimeanna atá ann faoi láthair. Ba cheart go leanfaidh Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle an 19 Eanáir 2009 lena mbunaítear comhrialacha maidir le scéimeanna tacaíochta dírí d’fheirmeoirí faoin gcomhbheartas talmhaíochta agus lena mbunaítear scéimeanna áirithe tacaíochta d’fheirmeoirí (4) de bheith mar bhunús le tacaíocht ioncaim a dheonú d’fheirmeoirí sa bhliain féilire 2013.

(2)

Le Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 bunaíodh córas éigeantach chun íocaíochtaí díreacha a laghdú de réir a chéile (“modhnú”) lena n-áirítear go mbeidh díolúine i bhfeidhm i gcás íocaíochtaí díreacha suas le EUR 5 000 a mbeidh feidhm leis go dtí an bhliain féilire 2012. Mar gheall air sin, maidir le glanmhéideanna iomlána na n-íocaíochtaí díreacha (“glan-uasteorainneacha”) a fhéadtar a thabhairt i mBallstát tar éis modhnú a chur i bhfeidhm, tá siad socruithe go dtí an bhliain féilire 2012. D’fhonn go bhfanfaidh méid na n-íocaíochtaí díreacha sa bhliain féilire 2013 ag leibhéal comhchosúil le leibhéal 2012, agus an aird chuí á tabhairt freisin ar chéimniú isteach sna Ballstáit nua, de bhrí Rialachán (CE) Uimh. 73/2009, is iomchuí sásra coigeartaithe a bhunú don bhliain féilire 2013 a mbeidh tionchar aici atá comhionann le tionchar an mhodhnaithe agus na nglan-uasteorainneacha. I ngeall ar na sainiúlachtaí a bhaineann le tacaíocht sna réigiúin is forimeallaí faoin gcomhbheartas talmhaíochta, níor cheart feidhm a bheith ag an sásra coigeartaithe sin maidir le feirmeoirí sna réigiúin sin.

(3)

Ar mhaithe le dea-fheidhmiú na n-íocaíochtaí díreacha a dhéanfaidh na Ballstáit i leith na n-iarratas a dhéanfar sa bhliain féilire 2013, is gá na glan-uasteorainneacha arna leagan amach i leith na mbliana féilire 2012 go 2013 a shíneadh agus a choigeartú nuair is gá, go háirithe maidir leis na méaduithe a bhaineann le híocaíochtaí díreacha a chéimniú isteach sna Ballstáit nua.

(4)

I gcomhréir le modhnú éigeantach, bhí Ballstáit in ann, le Rialachán (CE) Uimh. 378/2007 ón gComhairle an 27 Márta 2007 lena leagtar síos rialacha maidir le modhnú deonach ar íocaíochtaí díreacha a ndéantar foráil ina leith i Rialachán (CE) Uimh. 1782/2003 lena mbunaítear comhrialacha maidir le scéimeanna tacaíochta dírí faoin gcomhbheartas talmhaíochta agus lena mbunaítear scéimeanna tacaíochta áirithe d’fheirmeoirí (5), laghdú a chur i bhfeidhm (“modhnú deonach”) i leith gach méid d’íocaíochtaí díreacha a thabharfar laistigh dá gcríoch i ndáil le haon bhliain féilire go dtí an bhliain féilire 2012. Chun suim na n-íocaíochtaí díreacha atá le déanamh i ndáil leis na hiarratais a rinneadh sa bhliain féilire 2013 a choimeád ar leibhéal comhchosúil le leibhéal 2012, ba cheart go leanfadh na Ballstáit a bhain leas as modhnú deonach i ndáil leis an mbliain féilire 2012 de dheis a bheith acu íocaíochtaí díreacha a laghdú i ndáil leis an mbliain féilire 2013 agus go mbainfeadh siad úsáid as na cistí a gineadh ar an gcaoi sin chun cláir fhorbartha tuaithe a mhaoiniú. Mar sin de, is iomchuí foráil a dhéanamh don fhéidearthacht go bhféadfaí méid na n-íocaíochtaí díreacha a laghdú tuilleadh trí chóras coigeartaithe deonaigh a chur i bhfeidhm ar na híocaíochtaí díreacha i ndáil leis an mbliain féilire 2013. Ba cheart go mbeadh laghdú mar sin sa bhreis ar an gcoigeartú éigeantach ar na híocaíochtaí díreacha dá bhforáiltear i ndáil leis an mbliain féilire 2013.

(5)

I gcás inar chuir Ballstáit rátaí um modhnú deonach a bheidh difreálaithe ar bhonn réigiúin i bhfeidhm i ndáil leis an mbliain féilire 2012, ba cheart go mbeadh an fhéidearthacht sin ann freisin i ndáil leis an mbliain féilire 2013. Chun leibhéal na tacaíochta dírí a thugtar d’fheirmeoirí a chosaint, níor cheart go n-eascródh laghdú ar íocaíocht dhíreach de bhreis ar na laghduithe a chuirtear i bhfeidhm sa bhliain 2012 trí mhodhnú éigeantach agus trí mhodhnú deonach araon as comhfheidhmiú an choigeartaithe éigeantaigh agus dheonaigh a dhéanfar ar íocaíochtaí díreacha sa bhliain féilire 2013. Mar sin, níor cheart go sárófar leis an uasráta coigeartaithe a dhéanfar ar íocaíochtaí díreacha a chuirfear i bhfeidhm i ndáil leis an mbliain féilire 2013 i ngach réigiún na laghduithe a bheidh mar thoradh ar mhodhnú éigeantach agus ar mhodhnú deonach araon mar a chuirtear i bhfeidhm i ndáil leis an mbliain féilire 2012.

(6)

I gcás inar bhain Ballstát leas as an rogha dá bhforáiltear in Airteagal 4(2) de Rialachán (CE) Uimh. 378/2007, agus inar chinn sé gan an t-uasráta maidir le ranníocaíocht ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) a chur i bhfeidhm ar na glanmhéideanna a eascraíonn ó fheidhmiú an mhodhnaithe dheonaigh sa tréimhse clárúcháin 2007-2013, ba cheart go bhféadfaí an rogha céanna a chur ar fáil don Bhallstát sin i ndáil leis na cistí a fuarthas trí choigeartú deonach a dhéanamh ar íocaíochtaí díreacha chun leanúnachas a áirithiú maidir le maoiniú chaiteachas poiblí na mbeart um fhorbairt tuaithe in 2014. Ar mhaithe le comhleanúnachas, níor cheart go mbeadh feidhm ag na socruithe réamh-mhaoiniúcháin le haghaidh na gclár forbartha tuaithe i gcás cistí mar sin, ach an oiread.

(7)

De réir an sásra céimnithe isteach dá bhforáiltear in Ionstraim Aontachas na bliana 2005, tá leibhéal na n-íocaíochtaí díreacha sa Bhulgáir agus sa Rómáin níos ísle go fóill ná leibhéal na n-íocaíochtaí díreacha is infheidhme sna Ballstáit eile in 2013 tar éis na híocaíochtaí d’fheirmeoirí a choigeartú san idirthréimhse. Dá bhrí sin, níor cheart feidhm a bheith ag an sásra coigeartaithe maidir le feirmeoirí sa Bhulgáir agus sa Rómáin.

(8)

Ceadaíodh do na Ballstáit nua íocaíochtaí díreacha náisiúnta comhlántacha a dheonú mar gheall ar íocaíochtaí díreacha a chéimniú isteach sna Ballstáit sin. Ní bheidh sé sin indéanta a thuilleadh in 2013, nuair a bheidh an sceideal lán maidir leis na híocaíochtaí a thabhairt isteach de réir a chéile sna Ballstáit nua. Sna Ballstáit nua ina bhfuil an scéim íocaíochta aonair limistéir á cur i bhfeidhm, tá ról tábhachtach ag na híocaíochtaí díreacha náisiúnta comhlántacha chun tacú le hioncaim na bhfeirmeoirí in earnálacha sonracha. Maidir leis an gCipir, d’fhéadfá an rud céanna a rá faoin gcabhair ón Stát. Chun na críche sin, agus d’fhonn laghdú tobann agus suntasach a sheachaint maidir leis an tacaíocht in 2013 sna hearnálacha sin atá ag baint leasa, go dtí 2012, as na híocaíochtaí díreacha náisiúnta comhlántacha agus, i gcás na Cipire, ón gcabhair stáit, is iomchuí, sna Ballstáit sin, go bhfuil an fhéidearthacht ann cabhair idirthréimhse náisiúnta a dheonú ar fheirmeoirí in 2013, faoi réir údarú ón gCoimisiún. D’fhonn leanúnachas a áirithiú maidir leis an leibhéal tacaíochta d’fheirmeoirí in 2013, níor cheart go mbeadh ach na hearnálacha a bhain leas as na híocaíochtaí díreacha náisiúnta comhlántacha in 2012, agus i gcás na Cipire, as cabhair stáit, incháilithe don chabhair náisiúnta idirthréimhse agus má dheonaítear an chabhair náisiúnta idirthréimhse sin, ba cheart í a dheonú faoi na coinníollacha céanna agus na cinn sin a cuireadh i bhfeidhm in 2012.

(9)

Maidir leis na haistrithe airgeadais chuig CETFT dá bhforáiltear in Airteagal 134 agus in Airteagal 135 de Rialachán (CE) Uimh. 73/2009, baineann siad le creat airgeadais ilbhliantúil na mblianta 2007-2013. Beidh feidhmeanna ag na híocaíochtaí díreacha a dhéanfaidh na Ballstáit i ndáil le hiarratais a dhéanfar sa bhliain féilire 2013 sa bhliain airgeadais 2014, bliain a thagann faoi réir an chéad chreata ilbhliantúla airgeadais eile dá bhrí sin. Faoin gcreat sin, áirítear cheana ar na suimeanna atá ar fáil do chlárú forbartha tuaithe na suimeanna a chomhfhreagraíonn do na haistrithe airgeadais dá bhforáiltear in Airteagal 134 agus in Airteagal 135 de Rialachán (CE) Uimh. 73/2009. Ba cheart, dá bhrí sin, deireadh a chur le haistrithe airgeadais den chineál sin.

(10)

D’fhonn go bhféadfar leas níos éifeachtaí a bhaint as na cistí, foráiltear le Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 go bhféadfaidh Ballstáit tacaíocht a thabhairt os cionn a n-uasmhéideanna náisiúnta suas go méid lena n-áiritheofaí go bhfanfaidh sé laistigh d’imeallacha fo-fhorghníomhaithe an uasmhéid náisiúnta. Foráiltear sa Rialachán sin na suimeanna sin a úsáid chun tacaíocht shonrach a mhaoiniú, nó a aistriú chuig an CETFT faoi Airteagal 136 de Rialachán (CE) Uimh. 73/2009. De réir mar a chuirfear deireadh leis an bhféidearthacht tacaíocht a thabhairt os cionn na n-uasmhéideanna náisiúnta nuair a chuirfear an córas nua tacaíochta dírí i bhfeidhm, níor cheart go gcoimeádfar aistriú airgeadais chuig an CETFT dá bhforáiltear in Airteagal 136 de Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ach go dtí an 31 Nollaig 2013.

(11)

Níor cheart go mbeadh éifeacht ag na suimeanna a eascraíonn as cur i bhfeidhm an choigeartaithe dheonaigh atá ar fáil mar thacaíocht bhreise ón Aontas faoi chlárú forbartha tuaithe agus faoi mhaoiniú CETFT don bhliain airgeadais 2014 agus fadú na n-aistrithe airgeadais dá bhforáiltear faoi Airteagal 136 de Rialachán (CE) Uimh. 73/2009, ar an gcoigeartú a bheidh ann amach anseo ar leibhéil na n-íocaíochtaí díreacha chun go ndáilfear tacaíocht dhíreach ar bhealach níos comhionainne i measc na mBallstát, ar dáileadh é a mheastar go mbeidh sé mar chuid de chóras nua tacaíochta dírí.

(12)

I ndáil le hurraim a thabhairt don smacht buiséadach, ní mór a shainiú, don bhliain airgeadais 2014 an uasteorainn don chaiteachas a mhaoinítear faoin CERT trí na huasmhéideanna a leagtar amach sa Rialachán a chur san áireamh, ar Rialachán é lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil arna ghlacadh ag an gComhairle de bhun Airteagal 312(2) den Chonradh agus na suimeanna a thagann as an gcoigeartú deonach agus na suimeanna a thagann as cur i bhfeidhm Airteagal 136 de Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 don bhliain airgeadais sin.

(13)

D’fhonn a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm ar bhealach cuí na coigeartuithe ar na híocaíochtaí díreacha nach mór do na Ballstáit déanamh i ndáil leis na hiarratais a rinneadh in 2013 agus chun smacht airgeadais a áirithiú don bhliain féilire 2013, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil leis na rialacha ábhartha maidir leis an mbonn ar a ríomhtar laghduithe a chuirfidh na Ballstáit i bhfeidhm ar na feirmeoirí. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go ndéanfaidh an Coimisiún comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear comhairliúcháin le saineolaithe. Ba cheart don Choimisiún a áirithiú, agus gníomhartha tarmligthe á n-ullmhú agus á dtarraingt suas aige, go ndéanfar na doiciméid ábhartha a tharchur go comhuaineach, go tráthúil agus go hiomchuí chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle.

(14)

Faoi Rialachán (CE) Uimh. 73/2009, bhí sé de rogha ag na Ballstáit cinneadh a dhéanamh céatadán áirithe dá n-uasmhéid náisiúnta a úsáid, ón mbliain ina dhiaidh sin ar aghaidh, mar thacaíocht shonrach dá bhfeirmeoirí chomh maith le cinneadh roimhe sin a athbhreithniú trí chinneadh a dhéanamh an tacaíocht sin a mhodhnú, nó deireadh a chur léi. Tá sé iomchuí foráil a dhéanamh le haghaidh na cinntí sin a athbhreithniú tuilleadh le héifeacht do bhliain féilire 2013.

(15)

Chun coinníollacha comhionanna a áirithiú maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún maidir leis na suimeanna a thagann ón gcoigeartú deonach a chur i láthair. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (6).

(16)

Ba cheart go dtabharfaí don Choimisiún, i ndáil leis na suimeanna a thiocfaidh ón gcoigeartú deonach a shocrú agus an t-iarmhéid glan a bheidh ar fáil le haghaidh caiteachais faoi CERT a leagan síos i ndáil leis an mbliain airgeadais 2014, agus lena n-údarófar an chabhair idirthréimhse náisiúnta a dheonú, an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh gan Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 a chur i bhfeidhm.

(17)

Ba cheart dá bhrí sin Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 leis seo mar a leanas:

(1)

leasaítear Airteagal 8 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

“1.   Gan dochar d’Airteagal 11 den Rialachán seo, ní bheidh glanmhéideanna iomlána na n-íocaíochtaí díreacha a fhéadtar a dheonú i mBallstát i ndáil le haon bhliain féilire roimh 2013 tar éis Airteagal 7 agus Airteagal 10 den Rialachán seo agus Airteagal 1 de Rialachán (CE) Uimh. 378/2007 a chur i bhfeidhm nó sa bhliain féilire 2013 tar éis Airteagal 10a agus Airteagal 10b den Rialachán seo a chur i bhfeidhm, agus cé is moite d’íocaíochtaí díreacha arna ndeónú faoi Rialachán (CE) Uimh. 247/2006 agus Rialachán (CE) Uimh. 1405/2006, ní bheidh na glanmhéideanna iomlána sin níos airde ná na huasteorainneacha atá leagtha amach in Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán seo. Nuair is gá, déanfaidh Ballstáit laghdú líneach ar mhéideanna na n-íocaíochtaí díreacha atá faoi réir an laghdaithe dá bhforáiltear in Airteagal 7 agus in Airteagal 10 den Rialachán seo agus in Airteagal 1 de Rialachán (CE) Uimh. 378/2007 i ndáil le haon bhliain féilire roimh 2013 nó in Airteagal 10a agus in Airteagal 10b den Rialachán seo i ndáil leis an mbliain féilire 2013, chun na huasteorainneacha a leagtar amach in Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán seo a chomhlíonadh.”;

(b)

scriostar pointe (d) i mír 2;

(2)

cuirtear isteach na hAirteagail seo a leanas:

“Airteagal 10a

Íocaíochtaí díreacha a choigeartú in 2013

1.   Aon suim íocaíocht dhíreach ar fiú breis agus EUR 5 000 é agus atá le deonú d’fheirmeoir sa bhliain féilire 2013, déanfar an méid sin a laghdú 10 %.

2.   Déanfar an laghdú dá bhforáiltear i mír 1 a mhéadú ceithre phointe céatadáin i gcás suimeanna ar fiú breis agus EUR 300 000 iad.

3.   Ní bheidh feidhm ag mír 1 ná ag mír 2 maidir le híocaíochtaí díreacha a dheonaítear d’fheirmeoirí sa Bhulgáir agus sa Rómáin agus sna ranna Francacha thar lear, sna hAsóir agus i Maidéara, sna hOileáin Chanáracha agus sna hOileáin Aeigéacha.

4.   De mhaolú ar mhír 1, is 0 % a bheidh sa laghdú dá dtagraítear sa mhír sin sna Ballstáit nua seachas an Bhulgáir agus an Rómáin.

Airteagal 10b

Íocaíochtaí díreacha in 2013 a choigeartú ar bhonn deonach

1.   Féadfaidh aon Bhallstát a chuir Airteagal 1 de Rialachán (CE) Uimh. 378/2007 i bhfeidhm i ndáil leis an mbliain féilire 2012 iarratas a dhéanamh ar laghdú (dá ngairtear “coigeartú deonach” anseo feasta) i gcás suimeanna uile na n-íocaíochtaí díreacha a thabharfar ar a chríoch i ndáil leis an mbliain féilire 2013. Cuirtear coigeartú deonach i bhfeidhm chomh maith leis an gcoigeartú ar íocaíochtaí díreacha dá bhforáiltear in Airteagal 10a den Rialachán seo.

Féadfar difreáil ar bhonn réigiúin a dhéanamh i gcás coigeartaithe dheonaigh, ar choinníoll gur bhain an Ballstát leas as an rogha dá bhforáiltear in Airteagal 3(1)(b) de Rialachán (CE) Uimh. 378/2007.

2.   Ní shárófar leis an uasráta laghdaithe a thiocfaidh ó chur i bhfeidhm Airteagal 10a agus mír 1 den Airteagal seo ráta céatadánach an laghdaithe a eascraíonn ó chur i bhfeidhm Airteagal 7 den Rialachán seo agus Airteagal 1(1) de Rialachán (CE) Uimh. 378/2007 mar a chuirtear i bhfeidhm i gcás na suimeanna a dheonófar d’fheirmeoirí i ndáil leis an mbliain féilire 2012 sna réigiúin lena mbaineann.

3.   Ní shárófar leis na suimeanna a eascraíonn ó chur i bhfeidhm an choigeartaithe dheonaigh na glanmhéideanna a shocraigh an Coimisiún don bhliain féilire 2012 de bhun Airteagal 4(1) de Rialachán (CE) Uimh. 378/2007.

4.   Beidh na suimeanna a eascraíonn ó chur i bhfeidhm an choigeartaithe dheonaigh ar fáil sa Bhallstát inar gineadh iad, mar thacaíocht ón Aontas faoi chlárú agus maoiniú forbartha tuaithe ag CETFT.

5.   Faoin 8 Deireadh Fómhair 2012, déanfaidh na Ballstáit cinneadh faoin méid seo a leanas, agus cuirfidh siad é in iúl don Choimisiún:

(a)

ráta an choigeartaithe dheonaigh don chríoch iomlán agus, i gcás inarb infheidhme, do gach réigiún;

(b)

an suim iomlán a laghdófar faoin gcoigeartú deonach don chríoch iomlán agus, i gcás inarb infheidhme, do gach réigiún.

Airteagal 10c

Na suimeanna a eascraíonn ó choigeartú deonach agus ó chur i bhfeidhm Airteagal 136

1.   Bunaithe ar na suimeanna a chuireann na Ballstáit in iúl de bhun Airteagal 10b(5), glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme, gan an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 141(2) nó in Airteagal 141b(2), lena socraítear na suimeanna a thagann as coigeartú deonach, a chur i bhfeidhm.

2.   Maidir leis na suimeanna a shocraítear de bhun mhír 1, mar aon leis na suimeanna a thiocfaidh ó chur i bhfeidhm Airteagal 136 don bhliain airgeadais 2014, cuirfear iad leis an miondealú a dhéanfaidh an Ballstát de réir bliana ar an méid a chuirfidh CETFT le cláir fhorbartha tuaithe.

3.   Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh uasráta na ranníocaíochta ó CETFT a shárú maidir leis na suimeanna a chuirfear leis an miondealú bliantúil a dhéanfaidh Ballstát dá dtagraítear i mír 2.

Ní chuirfear na suimeanna a chuirtear leis an miondealú bliantúil a dhéanfaidh na Ballstáit dá dtagraítear i mír 2 faoi réir íocaíocht suim aonair réamh-mhaoiniúcháin do chláir fhorbartha tuaithe.

4.   Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena leagtar síos rialacha chun na suimeanna dá dtagraítear i mír 2 a chur i láthair i bpleananna maoiniúcháin na gclár forbartha tuaithe. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 141b(2).

Airteagal 10d

Glan-uasteorainn CERT

1.   Ríomhfar an uasteorainn do chaiteachas CERT i ndáil leis an mbliain airgeadais 2014 de réir na suimeanna uasta a leagtar síos lena aghaidh leis an Rialachán a ghlac an Chomhairle de bhun Airteagal 312(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh lúide na suimeanna dá dtagraítear in Airteagal 10c(2) den Rialachán seo.

2.   Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme, gan an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 141(2) nó in Airteagal 141b(2) a chur i bhfeidhm, lena socraítear an t-iarmhéid glan a bheidh ar fáil le haghaidh chaiteachas CERT i ndáil leis an mbliain airgeadais 2014 ar bhonn na sonraí dá dtagraítear i mír 1.”;

(3)

cuirtear an fhomhír seo a leanas le hAirteagal 11(1):

“Sa bhliain airgeadais 2014, áfach, déanfar an coigeartú dá dtagraítear sa chéad fhomhír a chinneadh, ag cur san áireamh na réamhaisnéisí a bhaineann le maoiniú a dhéanamh ar íocaíochtaí díreacha agus caiteachas a bhaineann leis an margadh CBT a leagtar síos sa Rialachán a ghlac an Chomhairle de bhun Airteagal 312(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh méadaithe faoi na suimeanna dá dtagraítear in Airteagal 10b den Rialachán seo agus na suimeanna a thiocfaidh ó chur i bhfeidhm Airteagal 136 don bhliain airgeadais 2014, sula ndéantar íocaíochtaí díreacha dá bhforáiltear in Airteagal 10a den Rialachán seo a choigeartú ach gan an corrlach de EUR 300 000 000 a chur san áireamh.”;

(4)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2 d’Airteagal 11:

“2.   Déanfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, ag gníomhú díobh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach ar thogra ón gCoimisiún arna tíolacadh tráth nach déanaí ná an 31 Márta sa bhliain féilire a bhfuil feidhm ag na coigeartuithe dá dtagraítear i mír 1 ina leith, na coigeartuithe sin a chinneadh tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh sa bhliain féilire chéanna.”;

(5)

cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:

“Airteagal 11a

Cumhachtaí a tharmligean

D’fhonn a áirithiú go ndéantar coigeartuithe na n-íocaíochtaí díreacha in 2013 a chur i bhfeidhm ar an mbealach is fearr agus d’fhonn smacht airgeadais a áirithiú sa bhliain féilire 2013, a áirithiú tabharfar de chumhacht don Choimisiún, gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 141a, lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir leis an mbonn ar a ríomhtar laghduithe, ar laghduithe iad a chuirfidh na Ballstáit i bhfeidhm ar fheirmeoirí mar gheall ar choigeartuithe na n-íocaíochtaí in 2013 dá bhforáiltear in Airteagal 10a agus mar gheall ar smacht airgeadais dá bhforáiltear in Airteagal 11.”;

(6)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na habairte tosaigh in Airteagal 68(8):

“8.   Faoin 1 Meán Fómhair 2012, féadfaidh na Ballstáit a rinne an cinneadh dá dtagraítear in Airteagal 69(1) athbhreithniú a dhéanamh air agus cinneadh a dhéanamh, a thiocfadh i bhfeidhm ó 2013:”;

(7)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 69(1):

“1.   Féadfaidh Ballstáit cinneadh a dhéanamh faoin 1 Lúnasa 2009, faoin 1 Lúnasa 2010, faoin 1 Lúnasa 2011 nó faoin 1 Meán Fómhair 2012, 10 % dá suim uasta náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 40 a úsáid, ón mbliain i ndiaidh cinnidh den chineál sin, nó, i gcás Mhálta, suim EUR 2 000 000 don tacaíocht shonrach dá bhforáiltear in Airteagal 68(1).”;

(8)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 131(1):

“1.   Féadfaidh Ballstáit nua ina bhfuil an scéim íocaíochta aonair limistéir á cur i bhfeidhm cinneadh a dhéanamh faoin 1 Lúnasa 2009, faoin 1 Lúnasa 2010, faoin 1 Lúnasa 2011 nó faoin 1 Meán Fómhair 2012, 10 % dá suim uasta náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 40 a úsáid, ón mbliain i ndiaidh an cinnidh sin chun tacaíocht a dheonú d’fheirmeoirí mar atá leagtha amach in Airteagal 68(1) agus i gcomhréir le Caibidil 5 de Theideal III, mar is infheidhme leo.”;

(9)

cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:

“Airteagal 133a

Cabhair idirthréimhse náisiúnta

1.   Cé is moite den Bhulgáir agus den Rómáin, beidh an fhéidearthacht ag na Ballstáit nua ina bhfuil an scéim íocaíochta aonair limistéir á cur i bhfeidhm cabhair idirthréimhse náisiúnta a dheonú in 2013.

Seachas i gcás na Cipire, beidh deonú cabhrach den sórt sin faoi réir údaraithe ón gCoimisiún, atá le deonú i gcomhréir le mír 5.

2.   Féadfar an chabhair idirthréimhse náisiúnta a dheonú d’fheirmeoirí in earnálacha inar údaraíodh íocaíochtaí díreacha náisiúnta comhlántacha agus, i gcás na Cipire, cabhair ón Stát in 2012 de bhun Airteagal 132 agus Airteagal 133.

3.   Beidh na coinníollacha chun cabhair a dheonú mar a chéile leis na coinníollacha a údaraíodh chun íocaíochtaí a dheonú de bhun Airteagal 132 agus Airteagal 133 maidir le 2012.

4.   Beidh suim iomlán na cabhrach arbh fhéidir a dheonú d’fheirmeoirí in aon cheann de na hearnálacha dá dtagraítear i mír 2 teoranta trí imchlúdach sonrach airgeadais in aghaidh na hearnála, a bheidh cothrom leis an difríocht idir:

(a)

iomlán na tacaíochta dírí arbh fhéidir a dheonú d’fheirmeoirí san earnáil ábhartha in 2012, lena n-áirítear na híocaíochtaí uile a fuarthas de bhun Airteagal 132; agus

(b)

suim iomlán na tacaíochta dírí a bheadh ar fáil don earnáil chéanna faoin scéim íocaíochta aonair limistéir in 2013.

Leagtar amach na himchlúdaigh airgeadais don Chipir atá sonrach ó thaobh earnála de in Iarscríbhinn XVIIa.

5.   De bhun fógra arna thíolacadh, glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme, gan an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 141(2) nó in Airteagal 141b(2) a chur i bhfeidhm, lena n-údarófar an chabhair idirthréimhse náisiúnta agus:

(a)

lena leagfar síos an t-imchlúdach airgeadais in aghaidh na hearnála;

(b)

lena leagfar síos uasráta na cabhrach idirthréimhse náisiúnta i gcás inarb iomchuí;

(c)

lena leagfar síos na coinníollacha chun an chabhair sin a dheonú; agus

(d)

lena sainmhíneofar an ráta malairte is infheidhme a úsáidfear le haghaidh na n-íocaíochtaí.

6.   Féadfaidh na Ballstáit nua cinneadh a dhéanamh, de bhun critéar oibiachtúla agus laistigh de na teorainneacha atá údaraithe ag an gCoimisiún de bhun mhír 5, maidir leis na suimeanna chabhair idirthréimhse náisiúnta a dheonófar.”;

(10)

scriostar Airteagal 134 agus Airteagal 135;

(11)

scriostar Airteagal 136;

(12)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 139:

“Airteagal 139

Státchabhair

De mhaolú ar Airteagal 180 de Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 agus Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle an 24 Iúil 2006 lena gcuirtear rialacha áirithe maidir le hiomaíocht i bhfeidhm maidir le táirgeadh agus trádáil táirgí talmhaíochta (7), ní bheidh feidhm ag Airteagal 107, ag Airteagal 108 agus ag Airteagal 109 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir le híocaíochtaí a dhéantar faoi Airteagail 41, 57, 64, 68, 69, 70 agus 71, Airteagal 82(2), Airteagal 86, Airteagal 98(4), Airteagal 111(5), Airteagal 120, Airteagal 129(3) agus Airteagail 131, 132, 133 agus 133a den Rialachán seo ó Bhallstáit i gcomhréir leis an Rialacháin seo.

(13)

cuirtear isteach na hAirteagail seo a leanas:

“Airteagal 141a

An tarmligean a fheidhmiú

1.   Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.   Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 11a a thabhairt don Choimisiún ón 1 Meán Fómhair 2012 go dtí an 31 Nollaig 2013.

3.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 11a a chúlghairm tráth ar bith. I gcás cinnidh maidir le cúlghairm, cuirfear deireadh le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Beidh éifeacht aige ón lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ag dáta ina dhiaidh sin a shonrófar inti. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.

4.   A luaithe agus a ghlacann sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra ina thaobh sin do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle an tráth céanna.

5.   Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 11a i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa nó ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó, más rud é, roimh dheireadh na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar eis a chur in iúl nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an treimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 141b

Nós imeachta coiste

1.   Déanfaidh an Coiste um Fhorbairt Tuaithe, arna bhunú le Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005, cabhair a thabhairt don Choimisiún. Is coiste é an coiste sin de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (8).

2.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

(14)

cuirtear an colún seo a leanas le hIarscríbhinn IV:

 

“2013

 

569

 

903

 

964,3

 

5 329,6

 

101,2

 

1 255,5

 

2 344,5

 

5 055,2

 

7 853,1

 

4 128,3

 

53,5

 

146,4

 

379,8

 

34,7

 

1 313,1

 

5,5

 

830,6

 

715,7

 

3 043,4

 

566,6

 

144,3

 

385,6

 

539,2

 

708,5

 

3 650”

(15)

cuirtear isteach an Iarscríbhinn seo a leanas:

“IARSCRÍBHINN XVIIa

CABHAIR IDIRTHRÉIMHSE NÁISIÚNTA SA CHIPIR

(EUR)

Earnáil

2013

Gránaigh (ní áirítear cruithneacht chrua (durum))

141 439

Cruithneacht chrua (durum)

905 191

Bainne agus déiríocht

3 419 585

Mairteoil

4 608 945

Caoirigh agus gabhair

10 572 527

Earnáil na muc

170 788

Éineoil agus uibheacha

71 399

Fíon

269 250

Ola olóige

3 949 554

Fíonchaora boird

66 181

Fíonchaora triomaithe

129 404

Trátaí próiseáilte

7 341

Bananaí

4 285 696

Tobac

1 027 775

Tortha íduillsilteacha lena n-áirítear torthaí cloch

173 390

Iomlán

29 798 462”

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an seachtú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2013 ar aghaidh.

De mhaolú ar an dara mír:

(a)

beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas ón dáta a dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm:

(i)

Airteagal 10b(5), Airteagal 10c(1) agus (4) agus Airteagal 10d(2) de Rialachán (CE) Uimh. 73/2009, mar a chuirtear isteach le pointe (2) d’Airteagal 1 den Rialachán seo;

(ii)

Airteagal 133a(5) agus (6) de Rialachán (CE) Uimh. 73/2009, mar a chuirtear isteach le pointe (9) d’Airteagal 1 den Rialachán seo;

(iii)

pointí (5), (6), (7), (8) agus (13) d’Airteagal 1 den Rialachán seo;

(b)

beidh feidhm ag pointe (1)(b) agus ag pointe (11) d’Airteagal 1 den Rialachán ón 1 Eanáir 2014.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil an 11 Iúil 2012.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

M. SCHULZ

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  IO C 191, 29.6.2012, lch. 116.

(2)  Tuairim an 4 Bealtaine 2012 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).

(3)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 4 Iúil 2012 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 10 Iúil 2012.

(4)  IO L 30, 31.1.2009, lch. 16.

(5)  IO L 95, 5.4.2007, lch. 1.

(6)  IO L 55, 28.2.2011, lch. 13.

(7)  IO L 214, 4.8.2006, lch. 7.”;

(8)  IO L 55, 28.2.2011, lch. 13.”;


II Gníomhartha neamhreachtacha

CINNTÍ

31.7.2012   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/18


CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE EORPACH

an 11 Iúil 2012

lena leasaítear stádas Mayotte i leith an Aontais Eorpaigh

(2012/419/AE)

TÁ AN CHOMHAIRLE EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 355(6) de,

Ag féachaint don tionscnamh ó Phoblacht na Fraince,

Ag féachaint don tuairim ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Le hAirteagal 355(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), ceadaítear don Chomhairle Eorpach, ar thionscnamh ón mBallstát i dtrácht, cinneadh a ghlacadh lena leasófar an stádas i leith an Aontais atá ag tír nó ag críoch de chuid na Danmhairge, na Fraince nó na hÍsiltíre dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 d’Airteagal 355, ag gníomhú di d’aon toil agus tar éis dul i gcomhairle leis an gCoimisiún.

(2)

Le litir óna hUachtarán dár dáta an 26 Deireadh Fómhair 2011, d’iarr Poblacht na Fraince (dá ngairtear “an Fhrainc” anseo feasta) ar an gComhairle Eorpach cinneadh den sórt sin a ghlacadh ionas go bhféadfaidh Mayotte, a bhfuil an stádas aige faoi láthair mar cheann de na tíortha agus na críocha thar lear de réir bhrí Airteagal 355(2) CFAE agus atá liostaithe sa cháil sin in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an gConradh sin, stádas mar réigiún forimeallach de réir bhrí Airteagal 349 CFAE a fháil.

(3)

Tagann iarraidh na Fraince mar thoradh ar an rogha a rinne áitritheoirí Mayotte druidim níos mó i dtreo mhórthír na Fraince de réir a chéile, rud a athdheimhníodh leis an reifreann an 29 Márta 2009 inar caitheadh 95,2 % de na vótaí i bhfabhar an togra chun Mayotte a athrú ina roinn. Ón 31 Márta 2011 mar sin, is amhlaidh gurb ionann Mayotte agus an t-aonú roinn is céad Fhrancach agus an cúigiú roinn Fhrancach thar lear.

(4)

Le staid shóisialta agus eacnamaíoch struchtúrach Mayotte, agus lena staid gheografach, léirítear na tréithe uile dá dtagraítear in Airteagal 349 CFAE, ar tréithe iad a bhaineann le réigiún forimeallach de réir bhrí na forála sin. Ba cheart, dá bhrí sin, go ndéanfaí tagairt do Mayotte a chur isteach san Airteagal sin ionas go mbeidh feidhm ag an Airteagal sin ina iomláine maidir le Mayotte, agus go ndéanfaí amhlaidh in Airteagal 355(1) CFAE.

(5)

Ba cheart go mbeadh an leasú a dhéanfaí ar stádas oileán Mayotte i leith an Aontais, atá mar fhreagairt ar iarraidh a cuireadh in iúl ar bhealach daonlathach, ina chéim a bheidh comhleanúnach le stádas a bheadh gar do stádas na mórthíre a fháil ag an oileán sin,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Le héifeacht ón 1 Eanáir 2014, scoirfidh Mayotte de bheith ina thír agus críoch thar lear, a mbeidh feidhm ag forálacha Chuid a Ceathair den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) maidir leis, agus tiocfaidh sé chun bheith ina réigiún forimeallach de réir bhrí Airteagal 349 CFAE.

Airteagal 2

Déantar CFAE a leasú mar a leanas:

(1)

cuirtear an focal “Mayotte” isteach i ndiaidh an fhocail “Martinique” sa chéad mhír d’Airteagal 349;

(2)

cuirtear na focail “le Mayotte” isteach i ndiaidh na bhfocal “le Martinique” in Airteagal 355(1);

(3)

scriostar an séú fleasc in Iarscríbhinn II.

Airteagal 3

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an lá a nglacfar é.

Beidh feidhm aige amhail ón 1 Eanáir 2014.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil an 11 Iúil 2012.

Thar ceann na Comhairle Eorpaí

An tUachtarán

H. VAN ROMPUY