17.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 355/11


Talan väckt den 13 september 2012 — Europeiska kommissionen mot Kungariket Belgien

(Mål C-421/12)

2012/C 355/18

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. van Beek och M. Owsiany-Hornung)

Svarande: Kungariket Belgien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Kungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt

artikel 3 jämförd med artikel 2, punkterna b och d i direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder (1), genom att utesluta utövare av fria yrken såsom tandläkare och sjukgymnaster ur tillämpningsområdet för lag av den 5 juni 2007 om införlivandet av nämnda direktiv,

artikel 4 i direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, genom att upprätthålla artiklarna 20, 21 och 29 i lag av den 6 april 2010 om affärsmetoder på marknaden och skydd för konsumenterna,

artikel 4 i direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, genom att upprätthålla artikel 4 första stycket tredje punkten i lagen av den 25 juni 1993 om utövande och organisation av ambulerande verksamhet och torghandel, i dess lydelse enligt artikel 7 i lagen av den 4 juli 2005 om ändring av lagen av den 25 juni 1993 om utövande av ambulerande verksamhet och organisation av offentliga marknader, och artikel 5 första stycket punkt 4 i kungligt dekret av den 24 september 2006 om utövande och organisation av ambulerande verksamhet, och

förplikta Kungariket Belgien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Fristen för att införliva direktiv 2005/29/EG löpte ut den 12 juni 2007.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) (EGT L 149, s. 22).