17.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 355/11


Tožba, vložena 13. septembra 2012 – Evropska komisija proti Kraljevini Belgiji

(Zadeva C-421/12)

2012/C 355/18

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: M. van Beek, M. Owsiany-Hornung, zastopnika)

Tožena stranka: Kraljevina Belgija

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da:

je Kraljevina Belgija s tem, da je s področja uporabe zakona z dne 5. junija 2007, s katero je bila prenesena Direktiva 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah (1), izključila pripadnike svobodnega poklica ter zobozdravnike in fizioterapevte, kršila člen 3 v povezavi s členom 2(b) in (d) navedene direktive;

je Kraljevina Belgija s tem, da je v veljavi ohranila člene 20, 21 in 29 zakona z dne 6. aprila 2010 v zvezi s tržnimi praksami in varstvom potrošnika, kršila člen 4 Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah;

je Kraljevina Belgija s tem, da je v veljavi ohranila člen 4(1), tretji pododstavek, zakona z dne 25. junija 1993 o opravljanju in organizaciji potujočih in sejemskih dejavnosti, kot je bil uveden s členom 7 zakona z dne 4. julija 2005 o spremembi zakona z dne 25. junija 1993 o opravljanju potujočih dejavnosti in organizaciji javnih naročil, in člen 5(1) kraljevega dekreta z dne 24. septembra 2006 v zvezi z opravljanjem in organizacijo potujočih dejavnosti, kršila člen Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah.

Kraljevini Belgiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Rok za prenos Direktive 2005/29/ES se je iztekel 12. junija 2007.


(1)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) (UL L 149, str. 22).