17.11.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 355/11


Prasība, kas celta 2012. gada 13. septembrī — Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste

(Lieta C-421/12)

2012/C 355/18

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — M. van Beek, M. Owsiany-Hornung)

Atbildētāja: Beļģijas Karaliste

Prasītājas prasījumi:

Konstatēt, ka:

izslēdzot no 2007. gada 5. jūnija Likuma, ar kuru transponēta Direktīva 2005/29/EK par negodīgu komercpraksi (1), piemērošanas jomas brīvo profesiju pārstāvjus, kā arī zobārstus un kustību terapeitus, Beļģijas Karaliste nav izpildījusi minētās direktīvas 3. pantā, kopsakarā ar 2. panta b) un d) punktu, paredzētos pienākumus;

atstājot spēkā 2010. gada 6. aprīļa Likuma par tirgus praksi un patērētāju aizsardzību 20., 21. un 29. pantu, Beļģijas Karaliste nav izpildījusi Direktīvas 2005/29/EK par negodīgu komercpraksi 4. pantā paredzētos pienākumus;

atstājot spēkā 1993. gada 25. jūnija Likuma par izbraukuma un gadatirgu darbību veikšanu un organizēšanu 4. panta 1. punkta trešo daļu, kas ieviesta ar 2005. gada 4. jūlija Likuma, ar kuru groza 1993. gada 25. jūnija Likumu par izbraukuma darbību veikšanu un publisko iepirkumu organizēšanu, 7. pantu, kā arī Karaļa 2006. gada 24. septembra Dekrēta par izbraukuma darbību veikšanu un organizēšanu 5. panta 1. punkta 4. apakšpunktu, Beļģijas Karaliste nav izpildījusi Direktīvas 2005/29/EK par negodīgu komercpraksi 4. pantā paredzētos pienākumus.

piespriest Beļģijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Termiņš Direktīvas 2005/29/EK transponēšanai beidzās 2007. gada 12. jūnijā.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (“Negodīgas komercprakses direktīva”) (OV L 149, 22. lpp.).