17.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 355/11


2012 m. rugsėjo 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę

(Byla C-421/12)

2012/C 355/18

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. van Beek, M. Owsiany-Hornung

Atsakovė: Belgijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė prašo konstatuoti, kad:

iš 2007 m. birželio 5 d. įstatymo, kuriuo į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos (1), taikymo srities pašalinusi laisvųjų profesijų atstovus, taip pat dantistus ir kineziterapeutus, Belgijos Karalystė pažeidė minėtos direktyvos 3 straipsnį kartu su 2 straipsnio b ir d punktais,

palikusi galioti 2010 m. balandžio 6 d. Įstatymo dėl rinkos veiklos ir vartotojų apsaugos (loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur) 20, 21 ir 29 straipsnius, Belgijos Karalystė pažeidė Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos 4 straipsnį,

palikusi galioti 1993 m. birželio 25 d. Įstatymo dėl vertimosi kilnojamojo pobūdžio veikla ir mugių organizavimo (loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et forines) 4 straipsnio 1 dalies 3 pastraipą, kuri buvo įtraukta 2005 m. liepos 4 d. įstatymo, kuriuo iš dalies keičiamas 1993 m. birželio 25 d. Įstatymas dėl vertimosi kilnojamojo pobūdžio veikla ir viešųjų turgų organizavimo (loi du 4 juillet 2005 modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics), 7 straipsniu, ir 2006 m. rugsėjo 24 d. Karaliaus nutarimo dėl vertimosi kilnojamojo pobūdžio veikla ir jos organizavimo (arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes) 5 straipsnio 1 dalies 4 punktą, Belgijos Karalystė pažeidė Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos 4 straipsnį.

Priteisti iš Belgijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Direktyvos 2005/29/EB perkėlimo į nacionalinę teisę terminas baigėsi 2007 m. birželio 12 d.


(1)  2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) (OL L 149, p. 22).