17.11.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 355/11


Kanne 13.9.2012 — Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta

(Asia C-421/12)

2012/C 355/18

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. van Beek ja M. Owsiany-Hornung)

Vastaaja: Belgian kuningaskunta

Vaatimukset

Unionin tuomioistuimen on todettava, että

Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 2005/29/EY (1) 3 artiklan eikä 2 artiklan b ja d alakohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on jättänyt 5.6.2007 annetun lain, jolla pannaan kyseinen direktiivi täytäntöön, soveltamisalan ulkopuolelle vapaiden ammattien harjoittajat sekä hammaslääkärit ja fysioterapeutit

Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 2005/29/EY 4 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on pitänyt voimassa markkinakäytännöistä ja kuluttajansuojasta 6.4.2010 annetun lain 20, 21 ja 29 §:n

Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 2005/29/EY 4 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on pitänyt voimassa liikkuvan kaupan ja markkinatoiminnan harjoittamisesta ja järjestämisestä 25.6.1993 annetun lain 4 §:n 1 momentin 3 kohdan, sellaisena kuin se otettiin käyttöön 4.7.2005 annetun lain, jolla muutettiin liikkuvan kaupan harjoittamisesta ja yleisten markkinoiden järjestämisestä 25.6.1993 annettua lakia, 7 §:llä, sekä liikkuvan kaupan harjoittamisesta ja järjestämisestä 24.9.2006 tehdyn kuninkaan päätöksen 5 §:n 1 momentin 4 kohdan

Belgian kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Määräaika direktiivin 2005/29/EY täytäntöönpanolle päättyi 12.6.2007.


(1)  Sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) (EUVL L 149, s. 22)