17.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 355/11


13. septembril 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik

(Kohtuasi C-421/12)

2012/C 355/18

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. van Beek ja M. Owsiany-Hornung)

Kostja: Belgia Kuningriik

Hageja nõuded

Tuvastada, et:

kuna Belgia Kuningriik jättis 5. juuni 2007. aasta seaduse, millega võetakse üle direktiiv 2005/29/EÜ ebaausate kaubandustavade kohta (1), kohaldamisalast välja vabade elukutsete esindajad ning hambaarstid ja füsioterapeudid, siis on ta rikkunud nimetatud direktiivi artiklit 3 koostoimes selle artikli 2 punktidega b ja d;

kuna Belgia Kuningriik jättis jõusse 6. aprilli 2010. aasta seaduse turutavade ja tarbijakaitse kohta artiklid 20, 21 ja 29, siis rikkus ta direktiivi 2005/29/EÜ ebaausate kaubandustavade kohta artiklit 4;

kuna Belgia Kuningriik jättis jõusse 25. juuni 1993. aasta seaduse (rändkaubandustegevuse viljelemise ja laatade korraldamise kohta, mis on kehtestatud 4. juuli 2005. aasta seaduse, millega muudetakse 25. juuni 1993. aasta seadust rändkaubandustegevuse ja avatud turgude korraldamise kohta, artikliga 7) artikli 4 lõike 1 kolmanda lõigu ning 24. septembri 2006. aasta kuningliku dekreedi (rändkaubandustegevuse viljelemise ja korraldamise kohta) artikli 5 lõike 1 punkti 4, siis on ta rikkunud direktiivi 2005/29/EÜ ebaausate kaubandustavade kohta artiklit 4.

Mõista kohtukulud välja Belgia Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi 2005/29/EÜ ülevõtmise tähtaeg möödus 12. juunil 2007.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv) (ELT L 149, lk 22).