17.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 355/11


Иск, предявен на 13 септември 2012 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

(Дело C-421/12)

2012/C 355/18

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: г-н van Beek и г-н Owsiany-Hornung)

Ответник: Кралство Белгия

Искания на ищеца

да се установи, че:

като е изключило от приложното поле на Закона от 5 юни 2007 г., който транспонира Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики (1), лицата, упражняващи свободни професии, както и зъболекарите и кинезитерапевтите, Кралство Белгия не е изпълнило задълженията си по член 3 във връзка с член 2, букви б) и г) от посочената директива;

като е оставило в сила членове 20, 21 и 29 от Закона от 6 април 2010 г. относно търговските практики и защитата на потребителя, Кралство Белгия не е изпълнило задълженията си по член 4 от Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики;

като е оставило в сила член 4, параграф 1, алинея 3 от Закона от 25 юни 1993 г. относно упражняването и организирането на амбулантните и панаирни дейности, въведен с член 7 от Закона от 4 юли 2005 г. за изменение на Закона от 25 юни 1993 г. относно упражняването на амбулантни дейности и организирането на обществени пазари, както и член 5, параграф 1, точка 4° от Кралския указ от 24 септември 2006 г. относно упражняването и организирането на амбулантните дейности, Кралство Белгия не е изпълнило задълженията си по член 4 от Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики.

да се осъди Кралство Белгия да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Срокът за транспониране на Директива 2005/29/ЕО е изтекъл на 12 юни 2007 г.


(1)  Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/ЕО, 98/27/ЕО и 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялни търговски практики“) (ОВ L 149, стр. 22; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 14, стр. 260).