12.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 270/35


Žaloba podaná 13. júna 2019 — Groupe Canal +/Komisia

(Vec T-358/19)

(2019/C 270/37)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Groupe Canal + (Issy-les-Moulineaux, Francúzsko) (v zastúpení: P. Wilhelm, P. Gassenbach a O. de Juvigny, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú a dôvodnú,

na základe článku 263 ZFEÚ zrušil rozhodnutie Komisie zo 7. marca 2019 vo veci AT.40023, pokiaľ ide o francúzsky trh a súčasné či budúce zmluvy spoločnosti Groupe Canal +,

uložil Komisii povinnosť nahradiť všetky trovy konania vynaložené spoločnosťou Groupe Canal +.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že Komisia zneužila právomoc v rozsahu, v akom záväzky, ktoré prehlásila za záväzné na účely ukončenia geo-blockingu (zemepisného blokovania) v odvetví kinematografie, sú v rozpore s legislatívnymi reformami, ktoré nedávno prijal európsky normotvorca.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že Komisia zjavne nesprávne posúdila článok 101 ods. 1 ZFEÚ, pretože sa domnievala, že záväzky navrhované spoločnosťami NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros a Sky nemajú vplyv na kultúrnu rozmanitosť a všeobecne na financovanie a využívanie filmov v Európskom hospodárskom priestore.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení zásady proporcionality v rozsahu, v akom Komisia prehlásila za záväzné záväzky, ktoré sú zjavne neprimerané vzneseným obavám z narušenia hospodárskej súťaže a sú v rozpore so záujmami tretích osôb.