17.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 141/25


Návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 2 na rozpočtový rok 2012 – pozícia Rady

2012/C 141/04

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 314, v spojení so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä jej článkom 106a,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady a Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) č. 1081/2010 z 24. novembra 2010 (2), a najmä na jeho článok 37,

keďže:

rozpočet Únie na rozpočtový rok 2012 bol s konečnou platnosťou prijatý 1. decembra 2011 (3),

Komisia 16. marca 2012 predložila návrh obsahujúci návrh opravného rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu na rozpočtový rok 2012,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Pozícia Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2 na rozpočtový rok 2012 bola prijatá 15. mája 2012.

Úplné znenie je k dispozícii na nahliadnutie alebo stiahnutie na webovej stránke Rady: http://www.consilium.europa.eu/

V Bruseli 15. mája 2012

Za Radu

predsedníčka

M. VESTAGER


(1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1, s korigendami v Ú. v. ES L 25, 30.1.2003, s. 43 a Ú. v. EÚ L 99, 14.4.2007, s. 18.

(2)  Ú. v. EÚ L 311, 26.11.2010, s. 9.

(3)  Ú. v. EÚ L 56, 29.2.2012, s korigendom v Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2012.