16.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 211/25


Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2011. gada 20. janvāra spriedumu lietā F-121/07 Strack/Komisija 2011. gada 30. martā iesniedza Guido Strack

(Lieta T-198/11 P)

2011/C 211/55

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Guido Strack (Ķelne, Vācija) (pārstāvis — H. Tettenborn, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

pilnībā atcelt Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 20. janvāra spriedumu lietā F-121/07;

atcelt Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 17. septembra rīkojumu lietā F-121/07 tiktāl, ciktāl tajā ir noraidīta apelācijas sūdzības iesniedzēja prasība taisīt aizmugurisku spriedumu;

atcelt Eiropas Savienības Civildienesta tiesas nolēmumus, ar kuriem lieta F-121/07, kas sākotnēji tika nodota pirmajai palātai, vēlāk tika nodota otrajai palātai;

atcelt Eiropas Savienības Civildienesta tiesas nolēmumu lietā F-121/07, ar kuru nolemts neņemt vērā un atzīt par nepieņemamu apelācijas sūdzības iesniedzēja 2009. gada 2. aprīlī iesniegto procesuālo rakstu un tajā ietverto apelācijas sūdzības iesniedzēja lūgumu par prasījumu paplašināšanu;

izskatīt lietu atbilstoši lietā F-121/07 iesniegtajā prasības pieteikumā un apelācijas sūdzības iesniedzēja 2009. gada 2. aprīlī šajā pašā lietā iesniegtajā procesuālajā rakstā izvirzītajiem prasījumiem un apmierināt pret atbildētāju izvirzītos prasījumus atbilstoši šim prasības pieteikumam un citiem apelācijas sūdzības iesniedzēja lietā F-121/07 izvirzītajiem prasījumiem;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

kā arī atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību tiesas pastāvīgajai judikatūrai izmaksāt apelācijas sūdzības iesniedzējam zaudējumu atlīdzību procesa pārmērīgā ilguma dēļ vismaz EUR 2 500 apmērā, kuras precīzo apmēru tiek lūgts noteikt Vispārējai tiesai.

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzējs izvirza divdesmit divus pamatus.

Apelācijas sūdzības iesniedzējs tostarp norāda uz tiesas sastāva, kas ir taisījis pārsūdzētos nolēmumus, jurisdikcijas neesamību, atteikuma taisīt aizmugurisku spriedumu nelikumību, Komisijai piešķirto termiņa pagarinājumu nelikumību, atteikuma atļaut prasījumu paplašināšanu nelikumību, atteikuma apvienot — kā tas bija jādara — šo lietu ar citām lietām starp šiem pašiem lietas dalībniekiem nelikumību, sagatavojošajā ziņojumā tiesas sēdē un pārsūdzētajā spriedumā norādīto faktisko apstākļu neprecizitāti, tiesneša referenta neobjektivitāti, Civildienesta tiesas valodu lietojuma režīma pārkāpumu un diskrimināciju attiecībā pret apelācijas sūdzības iesniedzēju valodas dēļ, kā arī uz lietas materiālu tulkojuma neesamību.

Apelācijas sūdzības iesniedzējs turklāt norāda, ka Civildienesta tiesa ir pieļāvusi kļūdas tiesību piemērošanā un nav pietiekami pamatojusi savu spriedumu, tostarp attiecībā uz Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 11., 25., 26., 26.a, 90. un turpmāko pantu, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6., 8. un 13. panta, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8., 41., 42., 47. un 52. panta, Regulas (EK) Nr. 1049/2001 (1) 6. un turpmāko pantu un Regulas (EK) Nr. 45/2001 (2) 11. un turpmāko pantu interpretāciju un piemērošanu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 43. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV 2001, L 8, 1. lpp.).