31.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 209/27


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Roma (Italien) den 23 mars 2010 — brottmål mot Alessandro Sacchi

(Mål C-255/10)

()

2010/C 209/38

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Roma (Italien).

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Alessandro Sacchi.

Tolkningsfråga

Hur ska artiklarna 43 och 49 i EG-fördraget tolkas med avseende på etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster på området för vadhållning på sportevenemang, även med hänsyn till principen om ett effektivt domstolsskydd, för att det ska klargöras huruvida det är förenligt med de nämnda bestämmelserna i fördraget att tillämpa nationella bestämmelser om ett monopol för staten och ett system med koncessioner och tillstånd enligt vilket endast ett bestämt antal koncesssioner får meddelas och i vilket föreskrivs a) ett allmänt skydd för innehavarna av koncessioner som meddelats tidigare genom ett förfarande till vilket en del av operatörerna rättsstridigt inte hade tillgång, b) bestämmelser som i praktiken säkerställer upprätthållandet av marknadsandelar som förvärvats genom ett förfarande till vilket en del av operatörerna rättsstridigt inte hade tillgång (såsom till exempel förbudet för nya koncessionshavare att inrätta vadhållningslokaler inom ett visst avstånd från redan befintliga sådana), c) att koncessionen ska upphöra att gälla och säkerheter på höga belopp ska tas i anspråk i vissa fall, däribland det fallet att koncessionshavaren direkt eller indirekt bedriver gränsöverskridande spelverksamhet som kan likställas med den verksamhet som omfattas av koncessionen?