ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 374

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
27. detsember 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/93/EÜ, 12. detsember 2006, rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni teise väljaande (1988) 16. lisa 1. köite 3. peatüki II osas käsitletud lennukite lendude reguleerimise kohta (kodifitseeritud versioon) (1)

1

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/94/EÜ, 12. detsember 2006, ühiste eeskirjade kehtestamise kohta kaupade autoveo teatavate liikide jaoks (kodifitseeritud versioon) (1)

5

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/95/EÜ, 12. detsember 2006, teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (1)

10

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 22. juuli 2003. aasta raamotsuse 2003/577/JSK vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus parandus (Euroopa Liidu Teataja L 196, 2. august 2003, lk 45) (Eestikeelne eriväljaanne, peatükk 19, köide 6, lk 185)

20

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.