26.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 347/46


Prasība, kas celta 2011. gada 23. septembrī — ZZ/Komisija

(Lieta F-93/11)

2011/C 347/87

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji — S. Rodrigues un A. Blot, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt konkursa EPSO/AST/111/10 — Sekretāri(-es) (AST 1) atlases komisijas priekšsēdētāja pieņemtu lēmumu, ar ko prasītāju nepielaiž dalībai novērtējuma pārbaudījumos.

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2011. gada 15. jūnijā pieņemtu lēmumu, ar ko prasītājam ir atteiktas tiesības piedalīties konkursa EPSO/AST/111/10 — Sekretāri(-es) (AST 1) novērtējuma pārbaudījumos;

tādējādi nospriest, ka prasītājs ir jāiekļauj atpakaļ ar šo konkursu izveidotajā darbā pieņemšanas procesā, vajadzības gadījumā organizējot atkārtotus novērtējuma pārbaudījumus;

katrā ziņā pieprasīt EPSO darīt zināmu tā rīcībā esošo informāciju par visu kandidātu d) testā iegūtajiem rezultātiem;

pakārtoti, ja EPSO neizpilda galveno prasību, piespriest, lai viņam tiktu samaksāta provizoriski ex aequo et bono noteikta naudas summa EUR 50 000 apmērā;

katrā ziņā piespriest, lai viņam tiktu samaksāta provizoriski ex aequo et bono noteikta naudas summa EUR 50 000 apmērā kā atlīdzība par morālo kaitējumu.