12.8.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 236/235


Czwartek, 17 czerwca 2010 r.
Publiczna oferta lub dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych oraz harmonizacja wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach (zmiana dyrektyw 2003/71/WE i 2004/109/WE)

P7_TA(2010)0227

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (COM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD))

2011/C 236 E/48

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0491),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 44 i art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7-0170/2009),

uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

uwzględniając art. 294 ust. 3, art. 50 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 lutego 2010 r. (2),

uwzględniając art. 55 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0102/2010),

1.

przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.


(1)  Dz.U. C 19 z 26.1.2010, s. 1

(2)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


Czwartek, 17 czerwca 2010 r.
P7_TC1-COD(2009)0132

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 czerwca 2010 r. w celu przyjęcia w celu przyjęcia w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/…/UE zmieniającej dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2010/73/UE)