12.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 236/235


2010 m. birželio 17 d., ketvirtadienis
Vertybinių popierių siūlymas visuomenei ir skaidrumo reikalavimų suderinimas (Direktyvų 2003/71/EB ir 2004/109/EB keitimas) ***I

P7_TA(2010)0227

2010 m. birželio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Direktyvą 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo (COM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD))

2011/C 236 E/48

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0491),

atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 44 ir 95 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0170/2009),

atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį bei 50 ir 114 straipsnius,

atsižvelgdamas į Europos centrinio banko nuomonę (1),

atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0102/2010),

1.

priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2.

ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


(1)  OL C 19, 2010 1 26, p. 1.

(2)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


2010 m. birželio 17 d., ketvirtadienis
P7_TC1-COD(2009)0132

Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. birželio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/…/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą,Direktyvą 2010/73/ES)