12.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 236/235


Čtvrtek, 17. června 2010
Veřejná nabídka cenných papírů a harmonizace požadavků na průhlednost (změna směrnic 2003/71/ES a 2004/109/ES) ***I

P7_TA(2010)0227

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2010 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu (KOM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD))

2011/C 236 E/48

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0491),

s ohledem na čl. 251 odst. 2 a články 44 a 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0170/2009),

s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

s ohledem na čl. 294 odst. 3 a články 50 a 114 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. února 2010 (2),

s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0102/2010),

1.

přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.

vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.

pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


(1)  Úř. věst. C 19, 26.1.2010, s. 1.

(2)  Stanovisko dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Čtvrtek, 17. června 2010
P7_TC1-COD(2009)0132

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. června 2010 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/…/EU, kterou se mění směrnice 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2010/73/EU)