21.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 15/86


Torsdag 23 oktober 2008
Demokratiska republiken Kongo: Strider i de östra gränszonerna

P6_TA(2008)0526

Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2008 om sammandrabbningar i Demokratiska republiken Kongos östra gränsområden

2010/C 15 E/19

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av sin resolution av den 21 februari 2008 om Norra Kivu (1),

med beaktande av sin resolution av den 17 januari 2008 om situationen i Demokratiska republiken Kongo och våldtäkt som en krigsförbrytelse (2), och av sina tidigare resolutioner om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Demokratiska republiken Kongo,

med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens resolution av den 22 november 2007 om situationen i Demokratiska republiken Kongo, särskilt de östra delarna, och dess konsekvenser för regionen (3),

med beaktande av sin resolution av den 15 november 2007 om EU:s hantering av instabila situationer i utvecklingsländer (4),

med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 oktober 2007 med titeln ”EU:s hantering av instabila situationer – insatser för hållbar utveckling, stabilitet och fred i svåra förhållanden” (KOM(2007)0643), och tillhörande arbetsdokument (SEK(2007)1417),

med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 60/1 av den 24 oktober 2005 om resultaten från 2005 års världstoppmöte, särskilt punkterna 138–140 om skyldigheten att skydda befolkningar,

med beaktande av rådets uttalande av den 10 oktober 2008 om situationen i den östra delen av Demokratiska republiken Kongo,

med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.

Konflikten i Demokratiska republiken Kongo har krävt 5 400 000 människoliv sedan 1998 och orsakar fortfarande, direkt eller indirekt runt 1 500 dödsfall varje dag.

B.

Striderna mellan den kongolesiska armén, den avsatte generalen Laurent Nkundas rebeller, Demokratiska styrkorna för Rwandas befrielse (FDLR) och ugandiska trupper från Herrens motståndsarmé (LRA) har under flera månader inneburit svåra prövningar för civilbefolkningen i Demokratiska republiken Kongos östra provinser.

C.

I samband med att svåra strider utkämpades kring gränsbyn Rumangabo nära Goma invaderades en strategiskt viktig militärförläggning av Nkundas rebeller, som beslagtog vapen och förnödenheter.

D.

FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) rapporterar att de nya striderna i Norra Kivu har skördat många offer och att över 100 000 personer fördrivits. Vidare rapporteras att hundratals lik har kastats i floden och att 50 000 personer fördrivits till följd av svåra strider med LRA i Ituriprovinsen.

E.

Sedan fredsavtalet i Goma ingicks den 23 januari 2008 har det förekommit massakrer, våldtäkter mot flickor, mödrar och mor- och farmödrar, tvångsrekrytering av civilpersoner och barnsoldater och en lång rad andra våldsdåd och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i de östra delarna av Demokratiska republiken Kongo, begångna såväl av Laurent Nkundas rebeller som av FDLR-soldater och den kongolesiska armén.

F.

Mandatet för Förenta nationernas uppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monuc) baseras på kapitel VII i FN-stadgan, vilket innebär att alla nödvändiga medel får användas för att förhindra alla försök till våldsanvändning som görs av utländska eller kongolesiska väpnade grupper, särskilt före detta FAR (f.d. rwandiska väpnade styrkor) och Interhamwes, och som skulle hota den politiska processen, och för att skydda civila som löper omedelbar risk att utsättas för fysiskt våld.

G.

Vid Gomakonferensen för fred, säkerhet och utveckling gjordes åtaganden om en successiv demobilisering och vapenvila, enligt vilka alla stridande parter skulle lägga ned vapnen, alla icke-regeringsstyrkor skulle avväpnas, alla tvångsförflyttade i de östra delarna av Demokratiska republiken Kongo skulle återvända och återinstalleras och en tillfällig mekanism för övervakning av vapenvilan skulle införas.

H.

Den kongolesiska armén har inte de nödvändiga mänskliga, tekniska och ekonomiska resurserna för att utföra sina uppgifter i de östra provinserna av Demokratiska republiken Kongo, något som hotar dess roll i arbetet med att skydda befolkningen och återupprätta freden.

I.

Det är viktigt att finna en politisk lösning på konflikten i de östra delarna av Demokratiska republiken Kongo för att befästa fred och demokrati och främja stabilitet och utveckling i regionen till förmån för alla människor i området kring de stora sjöarna.

J.

Inbördeskriget i regionen, som har pågått i fyra år, har präglats av en systematisk plundring av landets tillgångar av den kongolesiska regeringens allierade och fiender.

K.

Till följd av striderna i slutet av 2007 har många humanitära organisationer tvingats upphöra med sin verksamhet, samtidigt som vårdinrättningar inte erhåller leveranser och i vissa fall även har övergivits av sin personal.

L.

För att uppnå en betydande förbättring på hälsoområdet och minska dödligheten i Demokratiska republiken Kongo i stort, särskilt i dess östra provinser, kommer det att krävas flera års intensivt engagemang och stora investeringar både från den kongolesiska regeringens sida och från det internationella samfundet.

M.

Humanitära biståndsarbetare har rapporterat att lokalbefolkningen och de tvångsförflyttade i de östra provinserna av Demokratiska republiken Kongo gradvis försvagas och att de fortsatta striderna gör att biståndsarbetarna inte får tillträde till vissa områden som är i akut behov av livsmedelsbistånd och medicinskt stöd.

N.

Undernäring är en annan form av extrem sårbarhet hos befolkningen i de östra provinserna av Demokratiska republiken Kongo. Enligt uppgifter från Läkare utan gränsers medicinska biståndsprogram har undernäringen i dessa delar av landet nått en alarmerande omfattning.

O.

EU fördömer med kraft den senaste tidens uttalanden från Laurent Nkunda, i vilka han uppmanar till störtande av Demokratiska republiken Kongos valda och lagliga regering.

1.

Europaparlamentet är ytterst oroat över de nya stridigheterna mellan den kongolesiska armén och pånyttfödda miliser i norra Kivu och i den tidigare pacificerade Ituriregionen.

2.

Europaparlamentet uttrycker sin stora bestörtning över massakrerna, brotten mot mänskligheten och det sexuella våldet mot kvinnor och flickor, som har pågått under alltför många år i de östra provinserna av Demokratiska republiken Kongo. Parlamentet uppmanar alla behöriga nationella och internationella myndigheter att systematiskt dra gärningsmännen, vem de än må vara, inför rätta och uppmanar FN:s säkerhetsråd att snarast vidta alla åtgärder som verkligen kan förhindra ytterligare angrepp mot civilbefolkningen i de östra provinserna av Demokratiska republiken Kongo.

3.

Europaparlamentet uppmanar Nationalkongressen för folkets försvar (CNDP) att ofördröjligen och villkorslöst återgå till fredsprocessen, vilket rörelsen utlovade i Goma i januari 2008.

4.

Europaparlamentet uppmanar alla aktörer att återupprätta rättsstaten och bekämpa straffriheten, framför allt med avseende på massvåldtäkterna på kvinnor och flickor och rekryteringen av barnsoldater.

5.

Europaparlamentet uppmanar Demokratiska republiken Kongos regering att tillsammans med Rwanda och Monuc utarbeta en plan för att isolera och gripa de FDLR-ledare som ledde folkmordet och erbjuda återbosättning i Kongo eller återintegrering i Rwanda för dem som inte var inblandade i folkmordet och som går med på att demobiliseras.

6.

Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet och FN:s säkerhetsråd att stärka Monuc genom att tillhandahålla lämplig materiel och personal så att det kan fullgöra sitt mandat, något som Monuc-chefen Alan Doss krävde i New York efter att ha informerat FN:s säkerhetsråd.

7.

Europaparlamentet gläds åt att Demokratiska republiken Kongos president och hans ministrar offentligt har uttryckt sitt stöd för Monuc och dess bidrag till den nationella säkerheten.

8.

Europaparlamentet uppmanar Monuc att utreda påståendena om att den kongolesiska armén samverkar med FDLR beträffande kontrollen över den lukrativa mineralhandeln i Norra Kivu och att sätta stopp för sådan verksamhet.

9.

Europaparlamentet upprepar sitt stöd till de kongolesiska myndigheterna i arbetet med att finna en politisk lösning på krisen och uppmanar alla parter att respektera vapenvilan.

10.

Europaparlamentet noterar med oro att LRA-medlemmar nyligen utförde attacker mot 16 orter i de östra territorierna Dungu, Province Oriental och Ituri i Demokratiska republiken Kongo. Rapporter från UNHCR talar om runt 80 saknade barn och bekräftar på så vis farhågorna om nya kampanjer för tvångsrekrytering av barn.

11.

Europaparlamentet understryker att den etniska uppdelningen av människor under omflyttningsprocessen kan vara farlig under nuvarande omständigheter.

12.

Europaparlamentet kräver nolltolerans för sexuellt våld mot flickor och kvinnor, vilket används som vapen i krigföringen, och kräver stränga straff för förövarna av sådana brott. Parlamentet framhåller vikten av tillgång till hälsa i konfliktsituationer och i flyktingläger.

13.

Europaparlamentet uppmanar samtliga parter att stå fast vid sina åtaganden att skydda civilbefolkningen och respektera de mänskliga rättigheterna i enlighet med fredsavtalet från Goma och Nairobikommunikén och att genomföra åtagandena snarast.

14.

Europaparlamentet uppmanar regeringarna i Demokratiska republiken Kongo och Rwanda att upphöra med den senaste tidens ordkrig, återgå till en konstruktiv dialog och sätta stopp för konflikten.

15.

Europaparlamentet uppmuntrar alla regeringar i området kring de stora sjöarna att inleda en dialog i syfte att samordna sina insatser för att minska spänningarna och stoppa våldet i de östra delarna av Demokratiska republiken Kongo innan konflikten sprider sig till hela regionen.

16.

Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att med omedelbar verkan införa omfattande medicinska biståndsprogram och återintegreringsprogram för civilbefolkningen i de östra delarna av Demokratiska republiken Kongo, med särskilt fokus på stöd till kvinnor och flickor som drabbats av sexualbrott, för att tillgodose de omedelbara behoven och påbörja det återuppbyggnadsarbete som kommer att bli nödvändigt. Parlamentet konstaterar att kvinnor innehar en central roll i återuppbyggnaden av sönderslagna samhällen.

17.

Europaparlamentet uppmanar åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen att utreda de avskyvärda brott som begåtts i Kivu och Ituri sedan juni 2003 och att åtala dem som bär det tydligaste ansvaret, bland andra de viktigaste milisledare som ännu inte gripits och de ansvariga för massakrerna och det sexuella våldet.

18.

Europaparlamentet kräver att kontrollmekanismer införs, såsom Kimberleyprocessen, för att certifiera ursprunget för de naturresurser som importeras till EU:s marknad.

19.

Europaparlamentet uppmanar rådet och samtliga medlemsstater att ge särskilt bistånd till befolkningen i de östra delarna av Demokratiska republiken Kongo.

20.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, medlemsstaternas regeringar och parlament, Afrikanska unionens institutioner, FN:s generalsekreterare, FN:s säkerhetsråd, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt parlamenten och regeringarna i området kring de stora sjöarna.


(1)  Antagna texter, P6_TA(2008)0072.

(2)  Antagna texter, P6_TA(2008)0022.

(3)  EUT C 58, 1.3.2008, s. 40.

(4)  Antagna texter, P6_TA(2007)0540.