21.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 15/86


Ceturtdiena, 2008. gada 23. oktobris
Kongo Demokrātiskā Republika: sadursmes austrumu pierobežas zonās

P6_TA(2008)0526

Eiropas Parlamenta 2008. gada 23. oktobra rezolūcija par Kongo — sadursmes Kongo Demokrātiskās Republikas austrumu pierobežas zonās

2010/C 15 E/19

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 21. februāra rezolūciju par Ziemeļu Kivu (1),

ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 17. janvāra rezolūciju par situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā un izvarošanu kā kara noziegumu (2), kā arī iepriekšējās rezolūcijas par cilvēktiesību pārkāpumiem Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR),

ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2007. gada 22. novembra rezolūciju par situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā, jo īpaši tās austrumu daļā, un šās situācijas ietekmi uz reģionu (3),

ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 15. novembra rezolūciju par ES atbildi uz nestabilām situācijām jaunattīstības valstīs (4),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 25. oktobra paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES atbilde uz nestabilām situācijām — iesaistīšanās situācijās, kad ilgtspējīga attīstība, stabilitāte un miers ir apdraudēti” (COM(2007)0643) un Komisijas dienestu darba dokumentu, kas pievienots šim paziņojumam (SEC(2007)1417),

ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2005. gada 24. oktobra Rezolūciju Nr. 60/1 par 2005. gada Pasaules sammita rezultātiem, jo īpaši šās rezolūcijas 138.—140. punktu par pienākumu aizsargāt iedzīvotājus,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 10. oktobra deklarācija par situāciju KDR austrumu daļā,

ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.

tā kā kaujas starp Kongo armiju, gāztā ģenerāļa Laurent Nkunda dumpinieku karaspēku, Ruandas atbrīvošanas demokrātisko spēku (FDLR) cīnītājiem, kā arī Ugandas Tā Kunga pretošanās armijas (LRA) karaspēku jau vairākus mēnešu sagādā ārkārtīgas ciešanas civiliedzīvotājiem KDP austrumu provincēs;

B.

tā kā konflikts Kongo Demokrātiskajā Republikā kopš 1998. gada ir prasījis 5 400 000 cilvēku dzīvības un vēl joprojām katru dienu tiešā vai netiešā veidā izraisa apmēram 1 500 cilvēku nāvi;

C.

tā kā netālu no pierobežas ciemata Rumangabo, kas atrodas netālu no Gomas, smagu cīņu laikā Laurent Nkunda kaujinieki iebruka stratēģiski nozīmīgā militārā nometnē, kas viņiem ļāva iegūt ieročus un krājumus;

D.

tā kā ANO Cilvēktiesību komisija (UNHCR) ziņo par lielu skaitu cietušo personu un 100 000 pārvietoto personu pēc nesenajām kaujām Ziemeļu Kivu un tā kā tiek ziņots arī par vairāku simtu cilvēku upē iemestajām mirstīgajām atliekām un par 50 000 pārvietoto personu pēc smagām kaujām ar LRA piedalīšanos Ituri provincē;

E.

tā kā pēc tam, kad Gomā 2008. gada 23. janvārī tika parakstīts miera nolīgums, gan Laurent Nkunda dumpinieku karaspēks, gan FDLR, gan arī pati Kongo armija KDR austrumu daļā veica slepkavības, jaunu meiteņu, sieviešu un vecāka gadagājuma sieviešu izvarošanas, civiliedzīvotāju un bērnu piespiedu iesaukšanu armijā, kā arī citus vardarbības aktus un nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus;

F.

tā kā atbilstoši ANO Statūtu VII nodaļai ANO misija KDR (MONUC) ir pilnvarota izmantot visus nepieciešamos līdzekļus, lai nepieļautu, ka jebkura ārvalstu vai kongojiešu bruņota grupa, jo īpaši ex-FAR (bijušo Ruandas Bruņoto spēku) un Interahamwe kaujinieki, mēģina izmantot spēku, tādējādi traucējot politiskajam procesam, un lai nodrošinātu civiliedzīvotāju aizsardzību nenovēršamu fiziskas vardarbības draudu gadījumā;

G.

ņemot vērā Gomas konferencē mieram, drošībai un attīstībai sniegtos solījumus saistībā ar pakāpenisku atbruņošanu un karadarbības pārtraukšanu, tostarp karadarbības pārtraukšanu starp visām karojošajām pusēm, visu nevalstisko spēku atbruņošanu, visu KDR austrumu daļā pārvietoto personu atgriešanu un nometināšanu, kā arī pagaidu mehānisma izveidi karadarbības pārtraukšanas uzraudzībai;

H.

tā kā Kongo armijai nav nepieciešamo cilvēkresursu, tehnisko resursu un finanšu līdzekļu, lai tā varētu veikt savus uzdevumus KDR austrumu provincēs, un šī situācija apdraud Kongo armijas spējas aizsargāt iedzīvotājus un atjaunot mieru;

I.

tā kā ir svarīgi rast politisku risinājumu konfliktam KDR austrumu provincēs, lai tādējādi stiprinātu mieru un demokrātiju un veicinātu stabilitāti un attīstību reģionā, kā rezultātā ieguvēji būtu visi Lielo ezeru reģiona iedzīvotāji;

J.

tā kā pilsoņu karā, kas šai reģionā turpinās jau četrus gadus, Kongo valdības sabiedrotie un ienaidnieki sistemātiski izlaupa valsts bagātības;

K.

tā kā pēc karadarbības 2007. gada nogalē vairākas humānās palīdzības organizācija bija spiestas pārtraukt savu darbību, savukārt medicīniskās aprūpes centri vairs netiek apgādāti vai tos ir pametis medicīniskais personāls;

L.

tā kā, lai panāktu vērā ņemamus uzlabojumus veselības jomā un samazinātu mirstības rādītājus visā KDR un jo īpaši tās austrumu provincēs, Kongo valdībai un starptautiskajai kopienai vairāku gadu garumā būs pastāvīgi jāiesaistās un jāveic ievērojami finanšu ieguldījumi;

M.

tā kā humānās palīdzības darbinieki ir ziņojuši par to, ka vietējo un pārvietoto iedzīvotāju stāvoklis KDR austrumu provincēs aizvien pasliktinās un ka pastāvīgā karošana liedz humānās palīdzības darbiniekiem piekļūt atsevišķām teritorijām, kurās ir nepieciešama pārtika un medicīniskā palīdzība;

N.

tā kā nepietiekams uzturs ir vēl viens aspekts, kas raksturo pašreizējo KDR austrumu provinču iedzīvotāju ārkārtīgo neaizsargātību, un tā kā organizācijas “Ārsti bez robežām” medicīniskās palīdzības programmu dati sniedz satraucošas norādes par šīs problēmas apmēriem KDR austrumu provincēs;

O.

tā kā ES stingri nosoda Laurent Nkunda nesenos paziņojumus, kuros viņš aicināja gāzt ievēlēto un likumīgo KDR valdību,

1.

ir ļoti nobažījies par atkal notiekošajām kaujām starp Kongo armiju un atjaunotajām kaujiniekiem grupām Ziemeļu Kivu un iepriekš mierīgajā Itrui reģionā;

2.

pauž sašutumu par slepkavībām, noziegumiem pret cilvēci un seksuālās vardarbības aktiem pret sievietēm un meitenēm, kuri jau ļoti ilgus gadus tiek veikti KDR austrumu provincēs, un aicina attiecīgās valsts un starptautiskās iestādes regulāri saukt pie atbildības vainīgos neatkarīgi no tā, kas šie cilvēki būtu, un mudina ANO Drošības padomi steidzami veikt visus pasākumus, kas patiešām ļautu novērst turpmākus uzbrukumus civiliedzīvotājiem KDR austrumu provincēs;

3.

aicina Tautas aizsardzības nacionālo kongresu nekavējoties un bez nosacījumiem atsākt miera procesu, kurā tas apsolīja iesaistīties Gomā 2008. gada janvārī;

4.

aicina visus konflikta dalībniekus atjaunot tiesiskumu un cīnīties pret nesodāmību, jo īpaši saistībā ar sieviešu un meiteņu masveida izvarošanas gadījumiem un bērnu vervēšana armijā;

5.

aicina KDR valdību kopā ar Ruandu un MONUC izstrādāt plānu ar mērķi izolēt un notvert par genocīdu atbildīgos FDRL līderus, kā arī piedāvāt izmitināšanu KDR vai reintegrāciju Ruandā tiem, kas nebija iesaistīti genocīda noziegumos un vēlas demobilizēties;

6.

aicina starptautisko kopienu un ANO Drošības padomi stiprināt MONUC, tai piešķirtot atbilstošus materiālos līdzekļus un personālu, lai tā varētu pildīt savu uzdevumu, kā to pēc uzstāšanās ANO Drošības padomē Ņujorkā pieprasīja MONUC vadītājs Alan Doss;

7.

atzinīgi vērtē to, ka KDR prezidents un ministri publiski pauda atbalstu MONUC, ņemot vērā šīs misijas ieguldījumu valsts drošībā;

8.

aicina MONUC izmeklēt apsūdzības par to, ka Kongo armija slepeni vienojas ar FDRL, lai nodrošinātu kontroli pār ienesīgo minerālu tirdzniecību Ziemeļu Kivu, un pārtraukt šādas darbības;

9.

atkārtoti pauž atbalstu Kongo iestādēm, kuras cenšas rast krīzes politisku risinājumu, un aicina visas puses ievērot karadarbības pārtraukumu;

10.

ar bažām atzīmē, ka LRA kaujinieki nesen uzsāka uzbrukumus 16 apdzīvotām vietām KDR austrumu daļas Dungu, Austrumu provinces un Ituri teritorijās, kurās, kā ziņo UNHCR, ir pazuduši 80 bērni, kas apstiprina bažas par jaunām bērnu piespiedu vervēšanas kampaņām;

11.

uzsver, ka pašreizējos apstākļos cilvēku grupēšana pēc etniskās piederības pārvietošanas procesā ir potenciāli bīstama;

12.

aicina ar absolūtu neiecietību izturēties pret seksuālo vardarbību, kas vērsta pret meitenēm un sievietēm un kas tiek izmantota kā kara ierocis, un šo noziegumu veicējiem uzlikt bargus kriminālsodus; vērš uzmanību uz to, cik svarīgi konfliktu situācijās un bēgļu nometnēs ir nodrošināt veselības dienestu pieejamību;

13.

aicina visas konflikta puses turēt solījumu aizsargāt civiliedzīvotājus un ievērot cilvēktiesības, kā tas noteikts Gomas miera nolīgumā un Nariobi komunikē, un nekavējoties īstenot šīs apņemšanās;

14.

aicina KDR un Ruandas valdības izbeigt nesenos vārdiskos uzbrukumus, atjaunot konstruktīvu dialogu un pārtraukt konfliktu;

15.

mudina visas Lielo ezeru reģiona valdības uzsākt dialogu ar mērķi saskaņot to centienus, lai mazinātu spriedzi un pārtrauktu vardarbību KDR austrumu daļā, pirms konflikts nav izplatījies visā reģionā;

16.

aicina Padomi un Komisiju nekavējoties sniegt apjomīgu medicīnisko palīdzību un īstenot reintegrācijas programmas KDR austrumu daļas iedzīvotājiem, īpašu uzmanību pievēršot atbalsta sniegšanai sievietēm un meitenēm, kuras ir cietušas no seksuālās vardarbības, tādējādi nodrošinot neatliekamās vajadzības un paredzot atjaunošanu, kas būs nepieciešama; atzīmē būtiski svarīgo lomu, kas sagrauto kopienu atjaunošanā piemīt sievietēm;

17.

aicina Starptautiskās Krimināltiesas prokuroru izmeklēt nežēlīgos noziegumus, kas kopš 2003. gada veikti Kivu un Ituri, un saukt pie atbildības galvenās atbildīgās personas, nodrošinot to, ka to vidū ir galvenie milicijas priekšnieki, kuri nekad netika arestēti, kā arī personas, kas atbildīgas par slepkavībām un seksuālo vardarbību;

18.

aicina izveido efektīvu uzraudzības sistēmu, kas līdzinātos Kimberli procesam, lai sertificētu uz ES tirgu importēto dabas resursu izcelsmi;

19.

aicina Padomi un visas ES dalībvalstis sniegt īpašu palīdzību KDR austrumu daļas iedzīvotājiem;

20.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Augstajam pārstāvim kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Āfrikas Savienības iestādēm, ANO ģenerālsekretāram, ANO Drošības padomei, ANO Cilvēktiesību padomei, kā arī Lielo ezeru reģiona valstu valdībām un parlamentiem.


(1)  Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0072.

(2)  Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0022.

(3)  OV C 58, 1.3.2008., 40. lpp.

(4)  Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0540.