21.1.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 15/86


2008 m. spalio 23 d., ketvirtadienis
Kongo Demokratinė Respublika: susirėmimai rytinėse pasienio zonose

P6_TA(2008)0526

2008 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Kongo Demokratinės Respublikos: susirėmimai rytinėse pasienio zonose

2010/C 15 E/19

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 21 d. rezoliuciją dėl Šiaurės Kivu (1),

atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje ir žaginimų kaip karo nusikaltimų (2) bei į savo ankstesnes rezoliucijas dėl žmogaus teisių pažeidimų Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR),

atsižvelgdamas į AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos 2007 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje, ypač rytinėje šalies dalyje, ir jos poveikio regionui (3),

atsižvelgdamas į savo 2007 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl ES atsako į pažeidžiamas situacijas besivystančiose šalyse (4),

atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 25 d. Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui „ES atsakas į pažeidžiamumą – veiksmai sudėtingomis sąlygomis skatinant darnų vystymąsi, stabilumą ir taiką“ (COM(2007)0643) ir į pridėtą Komisijos tarnybų darbo dokumentą (SEC(2007)1417),

atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2005 m. spalio 24 d. rezoliuciją Nr. 60/1 dėl 2005 m. pasaulio valstybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatų, ypač į jos 138–140 dalis dėl atsakomybės saugoti gyventojus,

atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 10 d. Tarybos pareiškimą dėl padėties rytinėje KDR dalyje,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.

kadangi dėl Kongo armijos, nušalinto generolo Laurento Nkundos vadovaujamų sukilėlių grupuočių, Ruandos demokratinių išlaisvinimo pajėgų (angl. FDLR) kovotojų ir Ugandos Viešpaties pasipriešinimo armijos (angl. LRA) susirėmimų jau daugelį mėnesių stipriai kenčia rytinių KDR provincijų civiliai gyventojai,

B.

kadangi KDR nuo 1998 m. vykstant konfliktui prarasta 5 400 000 žmonių gyvybių ir vis dar kasdien jis tebėra tiesioginė ar netiesioginė vidutiniškai 1 500 žmonių mirties priežastis,

C.

kadangi kai netoli pasienio gyvenvietės Rumangabo, kuri yra šalia Gomos, vyko įnirtingos kovos, L. Nkundos vadovaujami sukilėliai nusiaubė strategiškai svarbią karinę stovyklą ir pagrobė ginklų ir atsargų,

D.

kadangi atsižvelgiant į JT vyriausiojo komisaro pabėgėlių klausimais pranešimus, dėl atnaujintų kovų Šiaurės Kivu būta daug aukų ir perkelta daugiau negu 100 000 asmenų ir kadangi po Iturio provincijoje vykusių įnirtingų kovų, kuriose dalyvavo Viešpaties pasipriešinimo armija, kaip pranešama į upę išmetama šimtai žuvusiųjų kūnų ir yra 50 000 perkeltųjų asmenų,

E.

kadangi 2008 m. sausio 23 d. pasirašius Gomos taikos susitarimą rytinėse KDR provincijose tiek Laurento Nkundos sukilėlių grupuotės, tiek FDLR kovotojai, tiek pati Kongo armija vykdo žudynes, žagina mažas mergaites, motinas ir seneles, per prievartą verbuoja civilius gyventojus ir vaikus bei vykdo daugelį kitų prievartos veiksmų ir sunkių žmogaus teisių pažeidimų,

F.

kadangi JT misijos KDR (MONUC) įgaliojimų pagrindas yra Jungtinių Tautų chartijos VII skyrius, pagal kurį leidžiama pasitelkti visas reikiamas priemones siekiant sustabdyti bet kokius visų ginkluotų grupuočių – tiek užsienio, tiek Kongo, – ypač buvusių Ruandos karinių pajėgų (FAR) ir Interhamwe kovotojų – bandymus pasinaudoti jėga, keliančius grėsmę politiniam procesui, ir užtikrinti civilių gyventojų, kuriems neišvengiamai gresia fizinis smurtas, apsaugą,

G.

atsižvelgdamas į Gomoje vykusioje taikos, saugumo ir vystymosi konferencijoje duotus pažadus dėl laipsniškos demobilizacijos ir paliaubų sudarymo, o tai apima visų konflikto šalių paliaubas, visų nevyriausybinių pajėgų nusiginklavimą, visų iš rytinių KDR provincijų perkeltųjų asmenų grąžinimą bei naują įsikūrimą ir laikinos paliaubų kontrolės priemonės nustatymą,

H.

kadangi Kongo armija neturi žmogiškųjų, techninių ir finansinių išteklių, reikalingų užduotims rytinėse KDR provincijose vykdyti, dėl šios padėties silpninamas jos vaidmuo siekiant apsaugoti gyventojus ir atkurti taiką,

I.

kadangi siekiant įtvirtinti taiką ir demokratiją, skatinti regiono stabilumą ir vystymąsi visų Didžiųjų ežerų regiono gyventojų gerovės labui gyvybiškai svarbu rasti politinį rytinių KDR provincijų konflikto sprendimą,

J.

kadangi jau ketverius metus šiame regione vykstančiam pilietiniam karui būdingas nuolatinis šalies turtų plėšimas, dėl kurio kalti ir Kongo vyriausybės sąjungininkai, ir jos priešininkai,

K.

kadangi dėl 2007 m. pabaigoje vykusių karo veiksmų daugybė humanitarinių organizacijų buvo priverstos sustabdyti savo veiklą ir todėl sveikatos centrams nutrauktas tiekimas arba iš jų pasitraukė medicinos personalas,

L.

kadangi siekiant gerokai pagerinti sveikatos padėtį ir sumažinti mirtingumo rodiklį KDR apskritai, o ypač jos rytinėse provincijose, prireiks ilgų nuolatinių Kongo valdžios institucijų ir tarptautinės bendruomenės pastangų ir esminių finansinių investicijų,

M.

kadangi humanitarinės organizacijos teigia, kad rytinių KDR provincijų vietos gyventojai ir perkeltieji asmenys vis labiau silpsta ir kad besitęsiančios kovos kliudo humanitarinių organizacijų darbuotojams patekti į kai kurias vietoves, kurioms skubiai būtina pagalba maisto produktais, taip pat medicininė pagalba,

N.

kadangi bloga mityba šiuo metu yra dar vienas didelio rytinių KDR provincijų gyventojų pažeidžiamumo aspektas ir kadangi organizacijos „Gydytojų be sienų“ medicininės pagalbos programų duomenys kelia nerimą dėl prastos mitybos masto rytinėse KDR provincijose,

O.

kadangi ES griežtai smerkia pastaruosius Laurento Nkundos pareiškimus, kuriuose raginama nuversti išrinktą ir teisėtą KDR valdžią,

1.

itin nerimauja dėl atnaujintų Kongo armijos ir atsigaunančios nereguliariosios kariuomenės kovų Šiaurės Kivu ir buvusiame taikiame Iturio regione;

2.

pareiškia, kad jį labai sukrėtė žudynės ir nusikaltimai žmonijai bei seksualinė prievarta prieš moteris ir mergaites, kuri jau pernelyg daug metų vykdoma rytinėse KDR provincijose, ir prašo visų kompetentingų nacionalinių ir tarptautinių institucijų metodiškai traukti baudžiamojon atsakomybėn ir teisti šių veiksmų kaltininkus, nesvarbu, kas jie bebūtų, ir ragina JT Saugumo Tarybą skubiai imtis visų reikiamų priemonių siekiant iš tiesų užkirsti kelią tolesniems išpuoliams prieš rytinių KDR provincijų civilius gyventojus;

3.

ragina Nacionalinį gyventojų gynybos kongresą (pranc. Congrès National pour la Défense du Peuple) nedelsiant ir besąlygiškai grįžti prie taikos proceso, kurį Gomoje 2008 m. sausio mėn. jis pats įsipareigojo pradėti;

4.

ragina visus veikėjus atkurti teisinės valstybės principus ir kovoti su nebaudžiamumu, ypač kai tai susiję su masiniu moterų ir mergaičių žaginimu ir vaikų kareivių verbavimu;

5.

ragina KDR vyriausybę kartu su Ruanda ir MONUC parengti planą siekiant izoliuoti ir suimti FDLR lyderius, vykdančius genocidą, ir pasiūlyti vėl įsikurti KDR arba vėl integruotis Ruandoje tiems, kurie nedalyvavo vykdant genocidą ir nori demobilizuotis;

6.

ragina tarptautinę bendruomenę ir JT Saugumo Tarybą sustiprinti MONUC suteikiant jai pakankamai išteklių ir darbuotojų, kad, kaip Niujorke po trumpos spaudos konferencijos JT Saugumo Taryboje prašė MONUC vadovas Alanas Dosas, ji galėtų vykdyti savo įgaliojimus;

7.

palankiai vertina tai, kad KDR prezidentas ir jo ministrai, atsižvelgdami į Jungtinių Tautų misijos Kongo Demokratinėje Respublikoje indėlį į nacionalinį saugumą, viešai pareiškė jai savo paramą;

8.

ragina MONUC išnagrinėti kaltinimus Kongo armijai, kad ji slaptai bendradarbiauja su FDLR kontroliuojant pelningą prekybą naudingosiomis iškasenomis Šiaurės Kivu ir sustabdyti šią veiklą;

9.

dar kartą pakartoja, kad remia Kongo valdžios institucijas joms siekiant rasti šios krizės politinį sprendimą ir ragina visas šalis laikytis paliaubų;

10.

nerimaudamas atkreipia dėmesį į tai, kad Viešpaties pasipriešinimo armijos padaliniai neseniai užpuolė 16 gyvenviečių, esančių rytinėse KDR Dungu, Rytų provincijos ir Iturio teritorijose, o JT vyriausiojo komisaro pabėgėlių klausimais pranešimai apie 80 be žinios dingusių vaikų patvirtina nuogąstavimus, kad vykdomos naujos prievartinės vaikų kareivių verbavimo kampanijos;

11.

pabrėžia, kad dabartinėmis sąlygomis vykdant perkėlimo procesą galimas pavojingas gyventojų skirstymas atsižvelgiant į tautines ribas;

12.

ragina visiškai netoleruoti seksualinės prievartos prieš mergaites ir moteris, kuri naudojama kaip karo ginklas, ir taikyti griežtas baudžiamąsias sankcijas asmenims, padariusiems šiuos nusikaltimus; atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu užtikrinti galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis konflikto sąlygomis ir pabėgėlių stovyklose;

13.

ragina visas šalis laikytis savo įsipareigojimų apsaugoti civilius gyventojus ir gerbti žmogaus teises, kaip nustatyta Gomos taikos susitarime ir Nairobio komunikate, ir skubiai juos įgyvendinti;

14.

ragina KDR ir Ruandos vyriausybes nutraukti pastarąjį žodinį karą, grįžti prie konstruktyvaus dialogo ir baigti konfliktą;

15.

ragina Didžiųjų ežerų regiono valdžios atstovus pradėti dialogą siekiant koordinuoti savo pastangas sumažinti įtampą ir sustabdyti prievartą rytinėse KDR provincijose, kol šis konfliktas neišplito visame regione;

16.

ragina Tarybą ir Komisiją nedelsiant pradėti vykdyti didelės apimties medicininės pagalbos ir reintegracijos programas, skirtas rytinių KDR provincijų civiliams gyventojams, ypač kreipti dėmesį į pagalbą moterims ir mergaitėms, nukentėjusioms nuo seksualinės prievartos nusikaltimų, siekti patenkinti neatidėliotinus gyventojų poreikius ir numatyti atstatymo darbus, kuriuos regione dar reikės vykdyti; atkreipia dėmesį į svarbų moterų vaidmenį atkuriant išardytas bendruomenes;

17.

ragina Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorą ištirti nuo 2003 m. birželio mėnesio įvykdytus žiaurius nusikaltimus Kivu ir Ituryje ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn labiausiai nusikaltusius asmenis; tai turėtų būti pagrindiniai nesuimti nereguliariosios kariuomenės vadai ir asmenys, atsakingi už žudynes ir seksualinę prievartą;

18.

prašo parengti veiksmingas kontrolės priemones, pvz., Kimberley procesas, skirtas gamtos išteklių, importuojamų į ES rinką, kilmei patvirtinti;

19.

ragina Tarybą ir kiekvieną ES valstybę narę teikti specialią pagalbą rytinių KDR provincijų gyventojams;

20.

paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Vyriausiajam įgaliotiniui BUSP, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Afrikos Sąjungos institucijoms, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai ir Didžiųjų ežerų regiono vyriausybėms ir parlamentams.


(1)  Priimti tekstai, P6_TA(2008)0072.

(2)  Priimti tekstai, P6_TA(2008)0022.

(3)  OL C 58, 2008 3 1, p. 40.

(4)  Priimti tekstai, P6_TA(2007)0540.