21.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 15/86


Torstai 23. lokakuuta 2008
Kongon demokraattinen tasavalta: taistelut itäisillä raja-alueilla

P6_TA(2008)0526

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. lokakuuta 2008 Kongon demokraattisesta tasavallasta ja selkkauksista sen itäisillä raja-alueilla

2010/C 15 E/19

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Pohjois-Kivusta 21. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman (1),

ottaa huomioon 17. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman tilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa ja raiskauksesta sotarikoksena (2) sekä aiemmat päätöslauselmansa ihmisoikeuksien loukkauksista Kongon demokraattisessa tasavallassa,

ottaa huomion AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 22. marraskuuta 2007 antaman päätöslauselman tilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa ja erityisesti maan itäosassa sekä tilanteen vaikutuksesta alueeseen (3),

ottaa huomioon 15. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman EU:n toimista kehitysmaiden epävakaissa tilanteissa (4),

ottaa huomioon komission 25. lokakuuta 2007 antaman tiedonannon ”EU:n toimista epävakaissa tilanteissa – kestävää kehitystä, vakautta ja rauhaa edistävät toimet vaikeissa olosuhteissa” (KOM(2007)0643) sekä siihen liitetyn komission työasiakirjan (SEC(2007)1417),

ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 24. lokakuuta 2005 antaman vuoden 2005 maailman huippukokouksen tulosta koskevan päätöslauselman 60/1 ja erityisesti sen 138–140 kohdan, joissa käsitellään väestön suojelemiseen liittyvää vastuuta,

ottaa huomioon neuvoston 10. lokakuuta 2008 antaman julkilausuman Kongon demokraattisen tasavallan itäosan tilanteesta,

ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.

toteaa, että taistelut Kongon armeijan, syrjäytetyn kenraalin Laurent Nkundan kapinallisjoukkojen ja Ruandan demokraattisen vapautusarmeijan (FDLR) sekä Ugandan LRA-vastarinta-armeijan (Lord's Resistance Army) välillä ovat merkinneet Kongon demokraattisen tasavallan itäisten maakuntien alueen siviiliväestölle useiden kuukausien ajan kestävää valtavaa kriisiä,

B.

ottaa huomioon, että Kongon demokraattista tasavaltaa ravistelleessa konfliktissa on vuodesta 1998 lähtien kuollut 5 400 000 ihmistä ja se aiheuttaa edelleen – välisesti tai välittömästi – noin 1 500 kuolemaa päivittäin,

C.

toteaa, että kun raskaita taisteluita käytiin Goman lähellä sijaitsevan Rumangabon rajakaupungin lähettyvillä, Nkundan kapinalliset valtasivat strategisesti tärkeän sotilasleirin saaden haltuunsa aseita ja tarvikkeita,

D.

toteaa, että YK:n pakolaisasian päävaltuutetun kertomusten mukaan uudet taistelut Pohjois-Kivussa ovat johtaneet moniin uhreihin ja niiden seurauksena yli 100 000 ihmistä on joutunut siirtymään muualle, ja sen lisäksi on saatu kertomuksia sadoista jokeen heitetyistä ruumiista ja 50 000 siirtymään joutuneesta henkilöstä Iturin maakunnassa käytyjen raskaiden taistelujen, joihin LRA osallistui, vuoksi,

E.

toteaa, että 23. tammikuuta 2008 allekirjoitetun Goman rauhansopimuksen jälkeen Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa on tapahtunut joukkomurhia, nuorten tyttöjen, äitien ja isoäitien raiskauksia, siviilien ja lapsisotilaiden pakkovärväystä ja monia muita väkivallantekoja ja vakavia ihmisoikeusloukkauksia, joihin ovat syyllistyneet niin Laurent Nkundan kapinallisjoukot, FDLR-taistelijat kuin itse Kongon armeijakin,

F.

toteaa, että YK:n tarkkailijajoukoilla (MONUC) on YK:n peruskirjan VII luvun mukaan mandaatti, joka antaa sille luvan käyttää kaikkia tarvittavia keinoja estääkseen minkä tahansa ulkomaisen tai kongolaisen aseistetun ryhmän yritykset käyttää voimaa, mikä koskee erityisesti Interahamwen ja entisen FAR:n (Ruandan armeija) sotureita, poliittista prosessia uhkaavalla tavalla, ja sillä on oikeus taata siviiliväestön suojelu tilanteissa, joihin liittyy välitön fyysisen väkivallan riski,

G.

panee merkille pyrkimykset vähittäiseen demobilisointiin ja tulitaukositoumukseen rauhaa, turvallisuutta ja kehitystä käsitelleessä Goman konferenssissa, mukaan lukien kaikkien sotaakäyvien osapuolten tulitauko, kaikkien muiden kuin hallituksen joukkojen riisuminen aseista, Kongon demokraattisen tasavallan itäosan siirtymään joutuneiden ihmisten paluu ja uudelleenasuttaminen sekä väliaikaisen tulitaukoa seuraavan mekanismin käyttöönotto,

H.

toteaa, ettei Kongon armeijalla ole tarvittavia henkilöstöön, tekniikkaan eikä rahoitukseen liittyviä resursseja, jotta se voisi suorittaa tehtäviään Kongon demokraattisen tasavallan itäisissä maakunnissa, mikä heikentää sen merkitystä väestön suojelemisessa ja rauhan palauttamisessa,

I.

pitää ratkaisevana, että löydetään poliittinen ratkaisu Kongon demokraattisen tasavallan itäisten maakuntien selkkaukseen, jotta voidaan vakiinnuttaa rauha ja demokratia ja edistää vakautta ja kehitystä suurten järvien alueella kaikkien kansojen hyvinvointia edistävällä tavalla,

J.

toteaa, että alueella neljä vuotta jatkunutta sisällissotaa on sävyttänyt Kongon hallituksen liittolaisten ja vihollisten harjoittama maan varallisuuden järjestelmällinen ryöstäminen,

K.

panee merkille, että monet humanitaariset järjestöt ovat joutuneet lopettamaan toimintansa vuoden 2007 lopun vihamielisyyksien jälkeen ja että terveyskeskuksissa ei edelleenkään ole tarvikkeita tai niissä ei ole hoitohenkilökuntaa,

L.

katsoo, että terveystilanteen merkittävä paraneminen ja kuolleisuuden vähentäminen kaikkialla Kongon demokraattisessa tasavallassa ja etenkin maan itäisissä maakunnissa edellyttää jatkuvaa sitoutumista ja merkittäviä rahallisia investointeja sekä Kongon hallitukselta että kansainväliseltä yhteisöltä,

M.

panee merkille humanitaaristen avustustyöntekijöiden kertomukset, joiden mukaan Kongon demokraattisen tasavallan itäisten maakuntien paikallisen ja siirtymään joutuneen väestön tilanne heikkenee entisestään ja että jatkuva sodankäynti estää avustustyöntekijöitä pääsemästä tietyille alueille, joilla tarvitaan pikaista ruoka-apua ja lääketieteellistä apua,

N.

toteaa, että aliravitsemus on yksi tällä hetkellä Kongon demokraattisen tasavallan itäisissä maakunnissa elävän väestön äärimmäiseen haavoittuvuuteen liittyvä tekijä ja että Lääkärit ilman rajoja -järjestön lääketieteellisen avun ohjelmista saadut tiedot osoittavat aliravitsemuksen hälyttävät mittasuhteet Kongon demokraattisen tasavallan itäisissä maakunnissa,

O.

toteaa, että EU tuomitsee jyrkästi Laurent Nkundan äskettäiset lausunnot, joissa kehotettiin syrjäyttämään Kongon demokraattisen tasavallan vaaleilla valittu ja legitiimi hallitus;

1.

on erittäin huolissaan uusista taisteluista Kongon armeijan ja jälleen esiin nousseiden puolisotilaallisten joukkojen välillä Pohjois-Kivussa ja aiemmin rauhallisella Iturin alueella;

2.

on tyrmistynyt joukkomurhista, ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuneesta seksuaalisesta väkivallasta, jotka ovat jatkuneet aivan liian kauan Kongon demokraattisen tasavallan itäisissä maakunnissa, ja kehottaa kaikkia asianomaisia kansallisia ja kansainvälisiä viranomaisia saattamaan näihin tekoihin syyllistyneet järjestelmällisesti oikeuden tuomittaviksi riippumatta siitä, keitä he ovat, ja kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa ryhtymään kiireellisesti kaikkiin toimiin, joiden avulla voidaan todella estää kaikki uudet Kongon demokraattisen tasavallan itäisten maakuntien siviiliväestöön kohdistuvat hyökkäykset;

3.

kehottaa CNDP:tä (National Congress for the People's Defence) palaamaan välittömästi ja ehdoitta rauhanprosessiin, johon se sitoutui Gomassa tammikuussa 2008;

4.

kehottaa kaikkia toimijoita palauttamaan oikeusvaltion ja kamppailemaan rankaisemattomuutta vastaan etenkin naisten ja tyttöjen joukkoraiskausten ja lapsisotilaiden värväyksen yhteydessä;

5.

kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta kehittämään yhdessä Ruandan ja MONUCin kanssa suunnitelman, jonka avulla eristetään ja vangitaan FDLR:ään kuuluvat kansanmurhan johtajat ja tarjotaan uudelleenasuttamista Kongoon tai jälleensopeuttamista Ruandaan niille, jotka eivät ole osallistuneet kansanmurhaan ja suostuvat demobilisointiin;

6.

kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja YK:n turvallisuusneuvostoa vahvistamaan MONUCia antamalla sille asianmukaista materiaalia ja henkilöstöä, jotta se voi täyttää tehtävänsä, kuten MONUCin johtaja Alan Doss vaati New Yorkissa annettuaan tilannekatsauksen YK:n turvallisuusneuvostolle;

7.

pitää myönteisenä sitä, että Kongon demokraattisen tasavallan presidentti ja hänen ministerinsä ovat julkisesti ilmaisseet tukensa MONUCille sen kansallista turvallisuutta edistävän panoksen johdosta;

8.

kehottaa MONUCia tutkimaan syytöksiä, joiden mukaan Kongon armeija tekee salaa yhteistyötä FDLR:n kanssa liittyen Pohjois-Kivun tuottoisan mineraalikaupan hallintaan, ja kehottaa lopettamaan tämän käytännön;

9.

toistaa tukensa Kongon viranomaisille niiden pyrkiessä löytämään poliittista ratkaisua kriisiin ja kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan tulitaukoa;

10.

panee huolestuneena merkille, että jotkin LRA:n osat ovat äskettäin hyökänneet 16 kohteeseen Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa sijaitsevalla Dungun alueella, itäisessä maakunnassa sekä Iturissa, jossa YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun mukaan on kadonnut 80 lasta, mitä pidetään vahvistuksena pelolle lapsisotilaiden uusista pakkovärväyskampanjoista;

11.

korostaa, että ihmisten etninen ryhmittely muuttoprosessin yhteydessä voi olla vaarallista nykyoloissa;

12.

kehottaa nollatoleranssiin liittyen tyttöihin ja naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen väkivaltaan, jota käytetään aseena sodassa, ja vaatii ankaria rangaistuksia näihin rikoksiin syyllistyneille; muistuttaa terveydenhuollon saannin tärkeydestä konfliktitilanteissa ja pakolaisleireillä;

13.

kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan siviiliväestön suojelemiseen liittyviä sitoumuksiaan ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia Goman rauhansopimuksen ja Nairobin julkilausuman mukaisesti ja kehottaa panemaan ne täytäntöön pikaisesti;

14.

kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan ja Ruandan hallituksia lopettamaan viime aikoina käydyn sanasodan, palaamaan rakentavaan vuoropuheluun ja lopettamaan konfliktin;

15.

kehottaa kaikkia suurten järvien alueen hallituksia aloittamaan vuoropuhelun, jonka avulla ne voivat koordinoida pyrkimyksiään jännitteiden vähentämiseen ja väkivallan lopettamiseen Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa, ennen kuin konflikti leviää koko alueelle;

16.

kehottaa neuvostoa ja komissiota panemaan välittömästi täytäntöön lääketieteellisen avun ja uudelleenintegroimisen laajan mittakaavan ohjelmat Kongon demokraattisen tasavallan itäosien väestölle niin, että keskitytään erityisesti rikosten ja seksuaalisen väkivallan kohteiksi joutuneiden naisten ja lasten auttamiseen, jotta voidaan täyttää välittömät tarpeet ja jotta voidaan ennakoida tarvittavaa jälleenrakennusta; panee merkille naisten keskeisen roolin hajotettujen yhteisöjen jälleenrakentamisessa;

17.

kehottaa Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjää tutkimaan Kivusissa ja Iturissa kesäkuun 2003 jälkeen tehtyjä epäinhimillisiä rikoksia ja asettamaan niistä selvimmin vastuussa olevat syytteeseen sekä varmistamaan, että tämä käsittää keskeiset puolisotilaallisten ryhmien päälliköt, joita ei ole pidätetty, ja joukkomurhista ja seksuaalisesta väkivallasta vastuussa olevat henkilöt;

18.

kehottaa ottamaan käyttöön tehokkaat valvontamekanismit, joista esimerkkinä on Kimberleyn prosessi, jotta voidaan sertifioida EU:n markkinoille tuotavien luonnonvarojen alkuperä;

19.

kehottaa neuvostoa ja EU:n kaikkia jäsenvaltioita antamaan erityistä apua Kongon demokraattisen tasavallan itäosien väestölle;

20.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Afrikan unionin toimielimille, YK:n pääsihteerille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n ihmisoikeusneuvostolle ja kaikille suurten järvien alueen hallituksille ja parlamenteille.


(1)  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0072.

(2)  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0022.

(3)  EUVL C 58, 1.3.2008, s. 40.

(4)  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0540.