19.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 340/34


Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 20 september 2011 — De Buggenoms m.fl. mot kommissionen

(Mål F-45/06 REV)

(Offentlig tjänst - Förfarande - Ansökan om resning - Artikel 119 i tribunalens rättegångsregler - Tribunalens beslut - Ansäkan om resning avseende ett beslut om avskrivning till följd av en återkallelse av talan - Rättskraft - Föreligger inte - Framställan ex officio av rättegångshinder)

2011/C 340/68

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökandena: Sandrine De Buggenoms m.fl. (Hoeilaart, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz och A. Blot

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och G. Berscheid)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och J. Herrmann)

Saken

Ansökan om resning, framställd av klagandena, med avseende på den dom som meddelades av personaldomstolens första avdelning den 16 september 2010 i mål F-45/06

Domslut

1.

Ansökan om resning avvisas.

2.

Sökandena ska ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

3.

Europeiska unionens råd ska i egenskap av intervenerande part bära sina rättegångskostnader.