19.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 340/34


Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 20 września 2011 r. — De Buggenoms i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-45/06 REV)

(Służba publiczna - Postępowanie - Skarga o wznowienie postępowania - Artykuł 119 regulaminu postępowania przed Sądem - Orzeczenie Sądu - Skarga o wznowienie postępowania w sprawie postanowienia o wykreśleniu sprawy w następstwie cofnięcia skargi - Powaga rzeczy osądzonej - Brak - Niedopuszczalność badana z urzędu)

2011/C 340/68

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sandrine De Buggenoms i in. (Hoeilaart, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i J. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Skarga o wznowienie postępowania, wniesiona przez stronę skarżącą od postanowienia pierwszej izby Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 września 2010 r. w sprawie F-45/06

Sentencja wyroku

1)

Skarga o wznowienie postępowania zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2)

Strona skarżąca w postępowaniu o wznowienie postępowania pokrywa koszty Komisji Europejskiej.

3)

Rada Unii Europejskiej, interwenient w postępowaniu o wznowienie postępowania, pokrywa własne koszty.