19.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 340/34


Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 20. septembra spriedums — De Buggenoms u.c./Komisija

(Lieta F-45/06 REV)

(Civildienests - Process - Pārskatīšanas pieteikums - Civildienesta tiesas Reglamenta 119. pants - Civildienesta tiesas nolēmums - Pārskatīšanas pieteikums saistībā ar rīkojumu par lietas izslēgšanu no reģistra pēc atteikšanās no prasības - Res judicata spēks - Neesamība - Nepieņemamība, ko tiesa izskata pēc savas ierosmes)

2011/C 340/68

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Sandrine De Buggenoms u.c. (Hoeilaart, Beļģija) (pārstāvji — S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz un A. Blot, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Currall un G. Berscheid)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — M. Bauer un J. Herrmann)

Priekšmets

Prasītāju iesniegtais pieteikums pārskatīt Civildienesta tiesas pirmās palātas 2010. gada 16. septembra rīkojumu lietā F-45/06

Rezolutīvā daļa:

1)

noraidīt pārskatīšanas pieteikumu kā nepieņemamu;

2)

pārskatīšanas pieteikuma iesniedzēji atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;

3)

Eiropas Savienības Padome — persona, kas iestājusies pārskatīšanas procesā, — sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.