19.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 340/34


Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 20. septembri 2011. aasta otsus — De Buggenoms jt versus komisjon

(Kohtuasi F-45/06)

(Avalik teenistus - Menetlus - Teistmisavaldus - Üldkohtu kodukorra artikkel 119 - Üldkohtu otsus - Pärast hagist loobumist kohtuasja registrist kustutamise määrusega seotud teistmisavaldus - Kohtuotsuse seadusjõud - Arvestamata jätmine - Kohtu omal algatusel tuvastatud vastuvõetamatus)

2011/C 340/68

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Sandrine De Buggenoms jt (Hoeilaart, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Berscheid)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja J. Herrmann)

Ese

Testimisavaldus, mille hageja esitas Avaliku Teenistuse Kohtu esimese koja 16. septembri 2010. aasta määruse peale kohtuasjas F-45/06.

Resolutsioon

1.

Tunnistada teistmisavaldus vastuvõetamatuks.

2.

Mõista Euroopa Komisjoni kohtukulud välja teistmisavalduse esitajatelt.

3.

Euroopa Liidu Nõukogu kannab menetlusse astujana ise oma kohtukulud.