19.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 340/34


Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 20 септември 2011 г. — De Buggenoms и др./Комисия

(Дело F-45/06 REV)

(Публична служба - Производство - Молба за преразглеждане - Член 119 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба - Акт на Съда на публичната служба - Молба за преразглеждане на определение за заличаване вследствие на отказ от производство - Сила на пресъдено нещо - Липса - Възражение за недопустимост, повдигнато служебно)

2011/C 340/68

Език на производството: френски

Страни

Молители: Sandrine De Buggenoms и др. (Hoeilaart, Белгия) (представители: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz и A. Blot, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и G. Berscheid)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и J. Herrmann)

Предмет на делото

Молба за преразглеждане на Определение на първи състав на Съда на публичната служба от 16 септември 2010 г. по дело F-45/06

Диспозитив на съдебното решение

1.

Отхвърля молбата за преразглеждане като недопустима.

2.

Подалите молбата за преразглеждане лица понасят съдебните разноски на Европейската комисия.

3.

Съветът на Европейския съюз като встъпила страна в производството по преразглеждане понася направените от него съдебни разноски.