29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/41


Žaloba podaná 16. júna 2009 — Nikolaou/Dvor audítorov

(Vec T-241/09)

2009/C 205/76

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Kalliopi Nikolaou (Atény, Grécko) (v zastúpení: V. Christianos, advokát)

Žalovaný: Dvor audítorov

Návrhy žalobkyne

zaviazať Dvor audítorov na náhradu nehmotnej škody, ktorú pani Nikolaou utrpela, takto:

žalovaný zašle oficiálne oznámenie, ktoré vypracuje v spolupráci s pani Nikolaou a aj jej ho oznámi, všetkým orgánom Spoločenstva, okrem iného Európskemu parlamentu, Európskej komisii a ďalším inštitúciám a orgánom Spoločenstva, v ktorom uvedie skutočnosť, že pani Nikolaou bola zbavená všetkým obvinení, ktoré boli voči nej vznesené,

žalovaný zašle oficiálne oznámenie na uverejnenie v luxemburských, nemeckých, gréckych, francúzskych, španielskych a belgických novinách, ktoré uverejnili negatívne komentáre o pani Nikolaou, ktorých zdrojom bol Dvor audítorov, a v novinách European voice, týkajúce sa skutočnosti, že pani Nikolaou bola zbavená všetkých obvinení, ktoré boli voči nej vznesené,

alternatívne, ak Dvor audítorov nenapraví verejnú povesť pani Nikolaou prostredníctvom uvedených prostriedkov, zaviazať ho na zaplatenie pokuty vo výške 100 000 eur ako náhrady za nehmotnú škodu spolu s úrokom za obdobie od 14. apríla 2009, t. j. odo dňa, keď bola Dvoru audítorov doručená žiadosť „Request for compensation“, do dňa zaplatenia, čo predstavuje sumu, ktorú pani Nikolaou zamýšľa použiť na zabezpečenie spomínaných uverejnení a oznámení,

zaviazať Dvor audítorov na zaplatenie sumy 40 000 eur pani Nikolaou ako finančnej náhrady za nehmotnú škodu, ktorú utrpela v dôsledku konania pred luxemburskými súdnymi orgánmi, spolu s úrokom za obdobie odo dňa oznámenia „Request for compensation“ do dňa zaplatenia,

zaviazať Dvor audítorov na zaplatenie sumy 57 771,40 eur pani Nikolaou ako finančnej náhrady za hmotnú škodu, ktorú utrpela v dôsledku konaní pred luxemburskými súdnymi orgánmi, najmä pred Juge d’instruction a Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, zodpovedajúcej trovám právneho zastúpenia pánom Hossom v oboch konaniach, a sumy 4 000 eur za cestovné náklady, ktoré jej vznikli v súvislosti s jej účasťou na oboch konaniach, konkrétne sumy 1 500 eur za účasť na konaní pred Juge d’instruction a sumy 2 500 za účasť na konaní pred Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, spolu s úrokom za obdobie od 14. apríla 2009, teda odo dňa oznámenia jej „Request for compensation“ Dvoru audítorov, do dňa zaplatenia,

zaviazať Dvor audítorov na náhradu trov konania, ktoré vzniknú pani Nikolaou.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa tvrdí, že Dvor audítorov zjavne porušil konkrétne ustanovenia, na základe ktorých sa jednotlivcom priznávajú práva a základné práva, ktoré je povinný dodržiavať pri výkone svojich právomocí.

Po prvé žalobkyňa tvrdí, že Dvor audítorov zjavne porušil článok 4 nariadenia č. 45/2001 (1), článok 2 rozhodnutia 99/50 Dvora audítorov a svoju povinnosť poskytnúť súčinnosť, keď umožnil, aby sa tretie osoby dozvedeli o rozličných obvineniach voči pani Nikolaou pred formálnym vyšetrovaním. Podľa žalobkyne Dvor audítorov neprijal žiadne kroky, aby predišiel úniku týchto informácií, a navyše sa ani neskôr nesnažil tieto obvinenia prehodnotiť a stiahnuť, v dôsledku čoho žalobkyňa utrpela značnú nehmotnú škodu.

Po druhé pri výkone prípravného vyšetrovania Dvor audítorov zjavne porušil články 2 a 4 rozhodnutia 99/50, právo žalobkyne na obhajobu a zásadu nestrannosti vyšetrovania spolu so zásadou riadnej správy vecí verejných. Toto konanie spôsobilo žalobkyni nehmotnú škodu a značnú hmotnú škodu, pretože na základe dôkazov z vyšetrovania bola jej vec postúpená súdnym orgánom v Luxemburgu a bola nútená čeliť značným nákladom.

Po tretie Dvor audítorov zjavne porušil povinnosť poskytnúť súčinnosť a zásadu riadnej správy vecí verejných, pretože luxemburským orgánom nepredložil dôkazy, ktoré mal k dispozícii a ktoré boli rozhodujúce pre stiahnutie obvinení voči žalobkyni. Žalobkyňa dodáva, že predmetný dôkaz sa týkal otázky dovolenky zamestnancov Dvora audítorov a keby ho bol Dvor audítorov poskytol, zabránilo by to postúpeniu veci vyšetrovacím orgánom a luxemburskému trestnému súdu, a to by viedlo k obnove jej cti a dobrého mena.

Po štvrté podľa žalobkyne Dvor audítorov zjavne porušil zásadu nestrannosti a riadnej správy vecí verejných, keď rozhodol o postúpení veci žalobkyne súdom. Toto konanie spôsobilo žalobkyni ešte väčšiu nehmotnú škodu.

Po piate podľa tvrdení žalobkyne Dvor audítorov zjavne porušil svoju povinnosť poskytnúť súčinnosť, keď neprijal oficiálne rozhodnutie o tom, že žalobkyňa je zbavená obvinení a opomenul obnoviť dobré meno pani Nikolaou po jej oslobodení. Toto opomenutie spôsobilo, že naďalej pretrvávajú pochybnosti o nevine pani Nikolaou a aj naďalej sa jej spôsobuje nehmotná škoda.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, s. 1; Mim. vyd. 13/026, s. 102).