29.8.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 205/41


Acțiune introdusă la 16 iunie 2009 — Nikolaou/Curtea de Conturi

(Cauza T-241/09)

2009/C 205/76

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Kalliopi Nikolaou (Atena, Grecia) (reprezentant: Christianos Vasileios, avocat)

Pârâtă: Curtea de Conturi

Concluziile reclamantei

Obligarea Curții de Conturi la repararea prejudiciului cauzat doamnei Nikolaou, prin următoarele mijloace:

emiterea unui comunicat oficial, al cărui conținut urmează să fie stabilit în colaborare cu doamna Nikolaou — care va fi transmis totodată și acesteia — tuturor instituțiilor comunitare, în special Parlamentului European, Comisiei Europene și celorlalte instituții și organe comunitare, cu privire la achitarea doamnei Nikolaou în ceea ce privește învinuirile aduse acesteia;

publicarea unor comunicate oficiale cu privire la achitarea doamnei Nikolaou în ceea ce privește învinuirile aduse acesteia în ziarele din Luxemburg, din Germania, din Grecia, din Franța, din Spania, din Belgia, care, având ca sursă Curtea de Conturi, au publicat comentarii negative cu privire la doamna Nikolaou, precum și în ziarul „European Voice”,

cu titlu subsidiar, în cazul în care Curtea de Conturi nu remediază imaginea publică a doamnei Nikolaou prin utilizarea mijloacelor sus-menționate, obligarea Curții de Conturi la plata către aceasta din urmă, cu titlu de reparație a prejudiciului moral pe care i l-a cauzat, a sumei de o sută de mii de euro (100 000 de euro), majorate cu dobânzi începând de la 14 aprilie 2009, data la care i-a fost comunicată „Request for compensation”, până la momentul plății, sumă pe care doamna Nikolaou se obligă să o utilizeze pentru realizarea comunicatelor și a publicărilor sus-menționate;

obligarea Curții de Conturi la plata către doamna Nikolaou cu titlu de reparație a prejudiciului moral care i-a fost cauzat de procedurile declanșate în fața organelor judiciare luxemburgheze, a sumei de patruzeci de mii de euro (40 000 de euro), majorate cu dobânzi începând de la 14 aprilie 2009, data la care i-a fost comunicată „Request for compensation”, până la momentul plății;

obligarea Curții de Conturi la plata către doamna Nikolaou cu titlu de reparație a prejudiciului patrimonial care i-a fost cauzat de procedurile declanșate în fața organelor judiciare luxemburgheze, și în special în fața judecătorului de instrucție și a Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a sumei de cincizeci și șapte de mii șapte sute șaptezeci și unu de euro și 40 de cenți (57 771,40 de euro), reprezentând onorariile datorate avocatului său, maestrul Hoss, pentru reprezentarea reclamantei în fața celor două organe menționate anterior, și a sumei de patru mii de euro (4 000 de euro) reprezentând cheltuielile efectuate pentru deplasarea sa la Luxemburg pentru a compărea în fața organelor sus-menționate, și în special a sumei de o mie cinci sute de euro (1 500 de euro) pentru prezentarea sa în fața judecătorului de instrucție și a sumei de două mii cinci sute de euro (2 500 de euro) pentru prezentarea sa în fața Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, toate aceste sume majorate cu dobânzi începând de la 14 aprilie 2009, data la care i-a fost comunicată „Request for compensation”, până la momentul plății;

obligarea Curții de Conturi la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamanta susține că în mod evident Curtea de Conturi a încălcat atât dispoziții specifice care conferă drepturi particularilor, cât și drepturi fundamentale, pe care este obligată să le respecte în exercitarea competențelor sale.

În primul rând, reclamanta afirmă că în mod evident Curtea de Conturi a încălcat articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 (1) și articolul 2 din Decizia 99/50 a Curții de Conturi și că nu și-a îndeplinit obligația de asistență deoarece a permis ca unele învinuiri aduse doamnei Nikolaou să fie cunoscute de terți înainte de deschiderea unei anchete oficiale. Potrivit reclamantei, Curtea de Conturi nu a făcut nimic pentru a împiedica răspândirea acestor învinuiri și în plus, nu s-a ocupat nici ulterior să reanalizeze aceste acuzații și să le retragă, cauzând astfel un prejudiciu moral grav reclamantei.

În al doilea rând, în mod evident Curtea de Conturi a încălcat articolele 2 și 4 din Decizia nr. 99/50, dreptul la apărare al reclamantei și principiul imparțialității anchetei, coroborat cu principiul bunei administrări, pe parcursul desfășurării investigațiilor preliminare împotriva reclamantei. Acest comportament a cauzat reclamantei un prejudiciu moral, dar și un important prejudiciu patrimonial întrucât în temeiul elementelor investigației, reclamanta a fost trimisă în judecată în fața organelor judiciare luxemburgheze și a trebuit să suporte cheltuieli ridicate.

În al treilea rând, Curtea de Conturi și-a încălcat în mod evident obligația de asistență și principiul bunei administrări, deoarece nu a transmis organelor judiciare luxemburgheze datele de care dispunea și care aveau o importanță determinantă pentru achitarea reclamantei în ceea ce privește învinuirile aduse acesteia. În continuare, reclamanta susține că aceste date priveau aspectul concediilor personalului Curții de Conturi și că dacă ar fi fost transmise de aceasta din urmă, ar fi împiedicat trimiterea sa în fața judecătorilor de instrucție și în fața justiției penale luxemburgheze și ar fi condus la restabilirea onoarei și a reputației sale.

În al patrulea rând, potrivit reclamantei, Curtea de Conturi a încălcat în mod evident principiul imparțialității și al bunei administrări, atunci când a decis trimiterea reclamantei în fața justiției. Acest comportament i-a cauzat reclamantei un prejudiciu moral și mai grav.

În al cincilea rând, potrivit afirmațiilor reclamantei, Curtea de Conturi și-a încălcat în mod evident obligația de asistență prin neadoptarea unei decizii oficiale de reabilitare și prin nerestabilirea onoarei doamnei Nikolaou după achitarea acesteia. Această omisiune a determinat menținerea îndoielilor cu privire la doamna Nikolaou și i-a cauzat acesteia un prejudiciu moral suplimentar.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000

privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către

instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO 2001, L 8, p. 1, Ediție specială 13/vol. 30, p. 142)