29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/41


2009 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Kalliopi Nikolaou prieš Audito Rūmus

(Byla T-241/09)

2009/C 205/76

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Kalliopi Nikolaou (Atėnai, Graikija), atstovaujama advokato V. Christianos

Atsakovas: Audito Rūmai

Ieškovės reikalavimai

įpareigoti Audito Rūmus atlyginti K. Nikolaou patirtą neturtinę žalą tokiomis priemonėmis:

paskelbti su K. Nikolaou suderinto turinio oficialų pranešimą (kuris turi būti įteiktas ir jai) visoms Bendrijos valdžios institucijoms, visų pirma, Europos Parlamentui ir Europos Komisijai, o taip pat kitoms Bendrijos institucijoms bei organams, kuriuo būtų pranešta, kad paneigti visi K. Nikolaou atžvilgiu pareikšti kaltinimai;

paskelbti oficialius pranešimus, kad paneigti visi K. Nikolaou atžvilgiu pareikšti kaltinimai, tuose Liuksemburgo, Vokietijos, Graikijos, Prancūzijos, Ispanijos ir Belgijos laikraščiuose, kuriuose buvo skelbiami iš Audito Rūmų pateikiami neigiami komentarai apie K. Nikolaou, o taip pat ir leidinyje „European Voice“;

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, jei Audito Rūmai minėtomis priemonėmis neatkurs K. Nikolaou gero vardo visuomenėje, priteisti iš Audito Rūmų 100 000 EUR sumą su palūkanomis nuo 2009 m. balandžio 14 d., kai ieškovė pateikė „Kompensacijos prašymą“, iki minėtos sumos išmokėjimo kaip ieškovės patirtos neturtinės žalos atlyginimą, kurį K. Nikolaou panaudos minėtiems pranešimams paskelbti;

priteisti iš Audito Rūmų 40 000 EUR sumą su palūkanomis nuo 2009 m. balandžio 14 d., kai ieškovė pateikė „Kompensacijos prašymą“, iki minėtos sumos išmokėjimo kaip dėl procesų Liuksemburgo teismuose K. Nikolaou patirtos neturtinės žalos atlyginimą;

priteisti iš Audito Rūmų turtinę žalos, kurią K. Nikolaou patyrė dėl procesų Liuksemburgo teismuose, t. y. Juge d’instruction ir Tribunal d’arrondissement de Luxembourg atlyginimą: 57 771,40 EUR sumą, sumokėtą advokatui Hoss kaip honorarą už atstovavimą minėtuose dviejuose teismuose, ir 4 000 EUR sumą, išleistą jos pačios atvykimui į minėtus teismus, t. y. 1 500 EUR jos atvykimui į Juge d’instruction ir 2 500 EUR — jos atvykimui į Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, su palūkanomis nuo 2009 m. balandžio 14 d., kai ieškovė pateikė „Kompensacijos prašymą“, iki minėtos sumos išmokėjimo;

priteisti iš Audito Rūmų bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė tvirtina, kad Audito Rūmai akivaizdžiai pažeidė specialias nuostatas, reglamentuojančias fizinių asmenų teises, o taip pat pagrindines teises, kurias Audito Rūmai privalo užtikrinti, įgyvendindami savo įgaliojimus.

Pirma, ieškovė tvirtina, kad Audito Rūmai akivaizdžiai pažeidė Reglamento (EB) Nr. 45/2001 (1) 4 straipsnį ir Audito Rūmų sprendimo 99/50 2 straipsnį ir kad ši institucija neįvykdė savo pareigos teikti pagalbą, nes leido apie K. Nikolaou atžvilgiu pareikštus kaltinimus sužinoti ir tretiesiems asmenims dar prieš prasidedant oficialiam tyrimui. Anot ieškovės, Audito Rūmai nieko nepadarė, kad sutrukdytų šiems kaltinimams pasklisti, o vėliau nesistengė šių kaltinimų patikrinti iš naujo ir juos atšaukti, nors dėl to ieškovė patyrė didelę neturtinę žalą.

Antra, Audito Rūmai ieškovei žalingu elgesiu per pirminį tyrimą akivaizdžiai pažeidė Sprendimo 99/50 2 ir 4 straipsnius, ieškovės gynybos teises ir tyrimo nešališkumo principą kartu su gero administravimo principu. Dėl šio elgesio ieškovė patyrė neturtinės žalos, o taip pat didelę turtinę žalą, nes remiantis tyrimo duomenimis ieškovės byla buvo perduota Liuksemburgo teismams ir dėl to ieškovė patyrė didelių išlaidų.

Trečia, Audito Rūmai akivaizdžiai neįvykdė savo pareigos teikti pagalbą ir pažeidė gero administravimo principą, nes neperdavė Liuksemburgo teismams savo turėtų duomenų, kurie buvo lemiami atmetant ieškovei pareikštus kaltinimus. Ieškovė tvirtina, kad šie duomenys buvo susiję su Audito Rūmo personalo atostogų klausimais, ir jei Audito Rūmai būtų juos pateikę, jos byla nebūtų perduota tyrimą atliekančioms institucijoms ir Liuksemburgo baudžiamajam teismui, o tai būtų atkūrę jos garbę ir reputaciją.

Ketvirta, anot ieškovės, Audito Rūmai akivaizdžiai pažeidė nešališkumo ir gero administravimo principą, nuspręsdami perduoti ieškovės bylą teismui. Toks elgesys padarė ieškovei dar didesnę neturtinę žalą.

Penkta, ieškovės teigimu, Audito Rūmai akivaizdžiai neįvykdė savo pareigos teikti pagalbą, nes nepriėmė oficialaus sprendimo išteisinti ieškovę ir atkurti jos gerą vardą. Nepriėmus tokio sprendimo, buvo palikta abejonių K. Nikolaou nekaltumu ir toliau jai daroma neturtinė žala.


(1)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001, p. 1, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k. 13 sk., 26 t., p. 102).