29.8.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/41


2009. június 16-án benyújtott kereset — Kalliopi Nikolaou kontra Számvevőszék

(T-241/09. sz. ügy)

2009/C 205/76

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Kalliopi Nikolaou (Athén, Görögország) (képviselő: V. Christianos ügyvéd)

Alperes: Számvevőszék

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság

kötelezze a Számvevőszéket a felperes nem vagyoni kárának a következők általi megtérítésére:

tartalmát tekintve K. Nikolauval együttműködve kidolgozandó és ez utóbbi részére kézbesítendő hivatalos közlemény kiadásával, amelyet valamennyi közösségi szervhez kell intézni, különösen az Európai Parlamenthez, az Európai Bizottsághoz, és a többi európai intézményhez és szervezethez, arra a tényre vonatkozóan, hogy K. Nikolau mentesült az ellene felhozott vádak alól;

hivatalos közlemények megjelentetésével azon luxemburgi, németországi, görögországi, franciaországi, spanyolországi és belgiumi újságokban, amelyek számvevőszéki forrásból származó negatív kommentárokat jelentettek meg K. Nikolauról, valamint a European Voice-ban, arra a tényre vonatkozóan, hogy K. Nikolau mentesült az ellene felhozott vádak alól;

másodlagosan, ha a Számvevőszék a fenti eszközökkel nem állítja helyre K. Nikolau jóhírnevét, kötelezze a Számvevőszéket, hogy nem vagyoni kártérítés címén fizessen meg a részére 100 000 euró összeget, valamint annak kamatait attól az időponttól számítva, amikor a számvevőszék a 2009. április 14-i„Request for compensation-t” kézbesítette, e kért összeg megfizetéséig, amelyet a felperes arra fog használni, hogy a fenti közleményeket megjelentesse;

kötelezze a Számvevőszéket, hogy a luxemburgi bíróságok előtt folytatott eljárások következtében elszenvedett nem vagyoni kárainak megtérítése címén fizessen meg K. Nikolau részére 40 000 euró összeget, valamint annak kamatait attól az időponttól számítva, amikor a számvevőszék a 2009. április 14-i„Request for compensation-t” kézbesítette, e kért összeg megfizetéséig;

kötelezze a Számvevőszéket, hogy a luxemburgi bíróságok, és különösen a „Juge d’instruction” és a „Tribunal d’arrondissement de Luxembourg” előtt folytatott eljárások következtében elszenvedett vagyoni kárainak megtérítése címén fizessen meg K. Nikolau részére 57 771,40 euró összeget Hoss ügyvéd díja címén, aki a felperest az említett bíróságok előtti eljárásokban képviselte, valamint 4 000 euró összeget, amely az említett bíróságok előtti megjelenés céljából történő Luxemburgba utazás költsége — amelyből 1 500 euró összeg a „Juge d’instruction”, és 2 500 euró összeg a „Tribunal d’arrondissememnt de Luxembourg” előtti megjelenés költsége — valamint azok kamatait attól az időponttól számítva, amikor a számvevőszék a 2009. április 14-i„Request for compensation-t” kézbesítette, e kért összegek megfizetéséig;

kötelezze a Számvevőszéket a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes arra hivatkozik, hogy a Számvevőszék nyilvánvalóan megsértett mind a magánszemélyek számára jogokat keletkeztető különös rendelkezéseket, mind alapjogokat, amelyeket pedig hatáskörének gyakorlása során figyelembe kellene vennie.

A felperes elsősorban a 45/2001 rendelet (1) 4. cikkének, a 99/50 számvevőszéki határozat 2. cikkének, és az őt terhelő gondoskodási kötelezettségnek a megsértésére hivatkozik, mivel szerinte a Számvevőszék hozzájárult ahhoz, hogy a K. Nikolau ellen felhozott vádak bármilyen hivatalos vizsgálat lefolytatása előtt harmadik személyek tudomására jussanak. A felperes álláspontja szerint a Számvevőszék semmilyen intézkedést nem tett e vádak kiszivárgásának megakadályozása érdekében, ráadásul később sem vette a fáradtságot e vádak kivizsgálására és visszavonására, minek következtében a felperest jelentős nem vagyoni kár érte.

Másodsorban, a felperessel szemben folytatott előzetes vizsgálat során a Számvevőszék nyilvánvalóan megsértette 99/50 határozatának 2. és 4. cikkét, és felperes meghallgatáshoz való jogát, a vizsgálatok pártatlanságának elvét a gondos ügyintézés elvével összefüggésben. E magatartás következtében a felperes vagyoni, és jelentős nem vagyoni károkat is szenvedett, és jelentős költségei keletkeztek, mivel e vizsgálatok alapján ügyét a luxemburgi bíróságok elé utalták.

Harmadszor, a Számvevőszék nyilvánvalóan megsértette gondoskodási kötelezettségét, valamint a gondos ügyintézés elvét, mivel nem adta át a luxemburgi bíróságoknak azokat a rendelkezésére álló bizonyítékokat, amelyek döntő jelentőségűek voltak a felperesnek az ellene emelt vádak alóli felmentése érdekében. A felperes arra hivatkozik, hogy e bizonyítékok a Számvevőszék alkalmazottainak szabadságára vonatkoztak, és — amennyiben az benyújtotta volna őket — megakadályozták volna a felperes ügyének a vizsgálóbíró és a luxemburgi büntetőbíróságok elé utalását, és helyreállították volna méltóságát és jóhírnevét.

Negyedszer, a felperes álláspontja szerint a Számvevőszék nyilvánvalóan megsértette a pártatlanság elvét, valamint a gondos ügyintézés elvét amikor úgy határozott, hogy a felperes ügyét a luxemburgi büntetőbíróságok elé utalja. E magatartás következtében a felperes még súlyosabb nem vagyoni károkat szenvedett.

Ötödször, a Számvevőszék nyilvánvalóan megsértette gondoskodási kötelezettségét azáltal, hogy elmulasztott hivatalos határozatot hozni a felperes felmentéséről, és annak bíróság általi felmentése után nem állította helyre K. Nikolau jóhírét. E magatartás következtében kétségek maradtak fenn K. Nikolau ártatlanságát illetően, ami neki további nem vagyoni károkat okozott.


(1)  A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 2001 L 8., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 23. kötet, 102. o.).