29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/41


16. juunil 2009 esitatud hagi — Nikolaou versus kontrollikoda

(Kohtuasi T-241/09)

2009/C 205/76

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Kalliopi Nikolaou (Ateena, Kreeka) (esindaja: advokaat V. Christianos)

Kostja: kontrollikoda

Hageja nõuded

Mõista kontrollikojalt välja hüvitis K. Nikolaoule tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks järgmisel viisil:

edastada ametlik teadaanne — mille sisu on K. Nikolaouga kooskõlastatud ja mis samuti talle edastatakse — kõikidele ühenduse asutustele, eelkõige Euroopa Parlamendile, Euroopa Komisjonile ning muudele ühenduse institutsioonidele ja organitele selle kohta, et K. Nikolaou on tema vastu esitatud süüdistustest vabastatud;

avaldada ametlikud teated hageja vastu esitatud süüdistustest vabastamise kohta nendes Luksemburgi, Saksa, Kreeka, Prantsuse, Hispaania ja Belgia ajalehtedes, kes avaldasid K. Nikolaou kohta negatiivseid kommentaare, mille allikaks oli kontrollikoda, ning ajalehes „European Voice”;

teise võimalusena, juhul kui kontrollikoda ei taasta K. Nikolaou avalikku mainet eespool osundatud viisil, mõista kontrollikojalt viimase kasuks talle tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks summa sada tuhat (100 000) eurot koos intressidega, mida hakatakse arvestama alates 14. aprillist 2009, s.o kuupäevast, mil talle edastati „Request for compensation”, kuni summa täieliku maksmiseni; K. Nikolaou kohustub kasutama kõnesolevat summat eespool osundatud teadaannete ja teadete rahastamiseks;

mõista kontrollikojalt K. Nikolaou kasuks talle Luksemburgi kohtuorganites toimunud menetlustega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks välja summa nelikümmend tuhat (40 000) eurot koos intressidega, mida hakatakse arvestama alates 14. aprillist 2009, s.o kuupäevast, mil talle edastati „Request for compensation”, kuni summa täieliku maksmiseni;

mõista kontrollikojalt K. Nikolaou kasuks talle Luksemburgi kohtuorganites, eelkõige Juge d’instruction’is ja Tribunal d’arrondissement de Luxembourg’is toimunud menetlustega tekitatud varalise kahju hüvitamiseks välja summa viiskümmend seitse tuhat seitsesada seitsekümmend üks eurot ja nelikümmend senti (57 771,40 eurot) teda kahes eespool nimetatud kohtuastmes esindanud advokaadi Hossi kulude katteks ning neli tuhat (4 000) eurot Luksemburgi eelnimetatud kohtutesse ilmumiseks tasutud sõidukulude katteks — millest täpsemalt tuhat viissada (1 500) eurot Juge d’instruction’i ja kaks tuhat viissada (2 500) eurot Tribunal d’arrondissement de Luxembourg’i ilmumise eest — koos intressidega, mida hakatakse arvestama alates 14. aprillist 2009, s.o kuupäevast, mil talle edastati „Request for compensation”, kuni summa täieliku maksmiseni;

mõista kohtukulud välja kontrollikojalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja väidab, et kontrollikoda on ilmselgelt rikkunud nii eraisikutele õigusi andvaid üksiksätteid kui ka põhiõigusi, mida kontrollikoda peab oma pädevuse teostamisel järgima

Esiteks väidab hageja, et kontrollikoda rikkus ilmselgelt määruse nr 45/2001 (1) artiklit 4, kontrollikoja otsuse 99/50 artiklit 2 ning hoolitsemiskohustust, kuna ta oli võimaldanud K. Nikolaou vastu esitatud süüdistuste kolmandatele isikutele teatavakssaamist enne ametliku menetluse algatamist. Hageja sõnul ei võtnud kontrollikoda mingeid meetmeid nende süüdistuste levimise takistamiseks ega lisaks vaevunud hiljem neid süüdistusi üle kontrollima või neid tagasi võtma, põhjustades seeläbi hagejale tõsist mittevaralist kahju.

Teiseks rikkus kontrollikoda kohtueelse uurimise käigus hageja suhtes ilmselgelt otsuse 99/50 artikleid 2 ja 4, hageja kaitseõigusi ning uurimise erapooletuse põhimõtet koostoimes hea halduse põhimõttega. Sellise tegevusega põhjustas ta hagejale mittevaralist kahju kui ka tõsist varalist kahju seetõttu, et hageja asi anti Luksemburgi kohtuorganite menetlusse ja et ta oli sunnitud kandma suuri kulusid.

Kolmandaks rikkus kontrollikoda ilmselgelt oma hoolitsemiskohustust ja hea halduse põhimõtet sellega, et ta ei esitanud Luksemburgi kohtuorganitele tema käsutuses olevaid andmeid, mis olid hageja vastu esitatud süüdistustest vabastamiseks väga olulised. Seejärel väidab hageja, et need andmed puudutasid kontrollikoja töötajate puhkustega seonduvat küsimust ning kui kontrollikoda oleks andmed edastanud, oleks need ära hoidnud hageja asja andmist uurimisorganite ja Luksemburgi kriminaalkohtu menetlusse ning ta oleks saanud oma au ja maine taastada.

Neljandaks rikkus kontrollikoda hageja arvates ilmselgelt erapooletuse ja hea halduse põhimõtet, kui ta otsustas hageja asja kohtusse anda. Sellise tegevusega põhjustati hagejale veel suuremat mittevaralist kahju.

Viiendaks väidab hageja, et kontrollikoda rikkus ilmselgelt oma hoolitsemiskohustust, kui ta ei teinud ametlikku otsust hageja süüdistusest vabastamise kohta ega taastanud tema au pärast õigeksmõistmist. Sellise tegevusetuse tõttu jäid K. Nikolaou süütuse osas kahtlused püsima ning talle tekitati täiendavat mittevaralist kahju.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT 2001, L 8, lk 1; ELT eriväljaanne 13/26, lk 102).