29.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 205/41


Žaloba podaná dne 16. června 2009 — Nikolaou v. Účetní dvůr

(Věc T-241/09)

2009/C 205/76

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Kalliopi Nikolaou (Atény, Řecko) (zástupce: V. Christianos, advokát)

Žalovaný: Účetní dvůr

Návrhové žádání žalobkyně

uložit Účetnímu dvoru, aby nahradil morální újmu utrpěnou K. Nikolaou tím, že použije následující prostředky

zašle oficiální sdělení, na jehož obsahu bude spolupracovat K. Nikolaou, — a které bude sděleno i jí — všem orgánům Společenství, zejména Evropskému parlamentu a Evropské komisi, jakož i dalším orgánům a institucím Společenství, sdělení, které uvede, že K. Nikolaou je zproštěna obvinění proti ní;

přistoupí k oficiálním zveřejněním, která uvedou, že K. Nikolaou je zproštěna obvinění proti ní, v lucemburských, německých, řeckých, francouzských, španělských a belgických novinách, které zveřejnily negativní komentáře o K. Nikolaou, jejichž zdrojem byl Účetní dvůr, jakož i ke zveřejnění v „European Voice“;

podpůrně, pokud Účetní dvůr nenapraví veřejný obraz K. Nikolaou použitím výše uvedených prostředků, uložit mu zaplatit jako náhradu morální újmy, kterou trpěla, částku sto tisíc eur (100 000 eur), zvýšenou o úroky ode dne 14. dubna 2009, dne ke kterému byla Účetnímu dvoru oznámena „Request for compensation“ až do zaplacení, částku, kterou se K. Nikolaou zavazuje použít pro uskutečnění výše uvedených sdělení a zveřejnění;

uložit Účetnímu dvoru, aby K. Nikolaou zaplatil jako náhradu morální újmy, kterou utrpěla v důsledku řízení zahájených u lucemburských soudů částku čtyřiceti tisíc eur (40 000 eur) zvýšenou o úroky ode dne 14. dubna 2009, dne ke kterému mu byla oznámena „Request for compensation“ až do zaplacení;

uložit Účetnímu dvoru, aby K. Nikolaou zaplatil jako náhradu majetkové újmy, kterou utrpěla v důsledku řízení zahájených u lucemburských soudů a zejména před vyšetřujícím soudcem a okresním soudem v Lucemburku částku padesáti sedmi tisíc sedmisetsedmdesátijedna eur a čtyřiceti centů (57 771,40eur) odpovídající odměně dlužné panu Hossovi za to, že jí zastupoval před oběma výše uvedenými soudy a částku čtyř tisíc eur (4 000 eur) odpovídající nákladům vynaloženým za její přemístění do Lucemburku za účelem dostavení se k výše uvedeným soudům a zejména částku tisíc pětiset eur (1 500 eur) za dostavení se k vyšetřujícímu soudci a částku dvou tisíc pětiset eur (2 500 eur) za dostavení se k okresnímu soudu v Lucemburku, všechny tyto částky zvýšené o úroky ode dne 14. dubna 2009, dne ke kterému byla Účetnímu dvoru oznámena „Request for compensation“ až do zaplacení;

uložit Účetnímu dvoru náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně tvrdí, že Účetní dvůr zjevně porušil jak zvláštní ustanovení přiznávající práva jednotlivcům, tak základní práva, která je povinen dodržovat při výkonu svých pravomocí.

Zaprvé žalobkyně tvrdí, že Účetní dvůr zjevně porušil článek 4 nařízení (ES) č. 45/2001 (1) a článek 2 rozhodnutí Účetního dvora 99/50 a nesplnil svou povinnost poskytnout pomoc, protože umožnil, aby se s obviněními proti K. Nikolaou seznámili třetí osoby předtím, než bylo zahájeno oficiální šetření. Podle žalobkyně Účetní dvůr neudělal nic, aby zabránil tomu, že se tato obvinění rozšíří a navíc se později v žádném okamžiku nesnažil upřesnit tato obvinění a stáhnout je, i když z toho pro žalobkyni vyplynula závažná morální újma.

Zadruhé Účetní dvůr zjevně porušil články 2 a 4 rozhodnutí 99/50, právo žalobkyně na obhajobu a zásadu nestranného šetření, ve spojení se zásadou řádné správy, když vedl předběžné vyšetřování žalobkyně. Toto chování způsobilo žalobkyni morální, ale i závažnou majetkovou újmu, protože na základě údajů šetření byla věc žalobkyně postoupena k lucemburským soudům a tato musela čelit zvýšeným nákladům.

Zatřetí Účetní dvůr zjevně porušil svou povinnost poskytnout pomoc a zásadu řádné správy, protože nepředal lucemburským soudům údaje, kterými disponoval a které měly rozhodující význam pro zproštění žalobkyně od obvinění proti ní. Žalobkyně dále uplatňuje, že se tyto údaje týkaly otázky dovolené zaměstnanců Účetního dvora, a pokud by je tento předal, zabránily by její předání k vyšetřovacím soudcům a lucemburskému trestnímu soudu a vedly by k obnově její cti a dobrého jména.

Začtvrté podle žalobkyně Účetní dvůr zjevně porušil zásadu nestrannosti a řádné správy, když vydal rozhodnutí ohledně postoupení věci žalobkyně k soudu. Toto chování způsobilo žalobkyni ještě závažnější morální újmu.

Zapáté podle tvrzení žalobkyně Účetní dvůr zjevně nesplnil svou povinnost poskytnout pomoc tím, že nepřijal rozhodnutí, které by jí oficiálně zprostilo viny a neobnovil její čest, poté co byla zproštěna obvinění. Toto opomenutí mělo za následek, že přetrvávají pochybnosti o nevině K. Nikolou, které jí působí dodatečnou morální újmu.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. 2001, L 8, s. 1; Zvl. vyd. 13/26, s. 102).