2000R1209 — SL — 20.08.2003 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

▼M1

UREDBA KOMISIJE (Euratom) št. 1209/2000

z dne 8. junija 2000

o določitvi postopkov za preverjanje sporočanja, predpisanega v členu 41 Pogodbe Euratom

▼B

(UL L 138, 9.6.2000, p.12)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

UREDBA KOMISIJE (Euratom) št. 1352/2003 z dne 23. julija 2003

  L 192

15

31.7.2003
▼B

▼M1

UREDBA KOMISIJE (Euratom) št. 1209/2000

z dne 8. junija 2000

o določitvi postopkov za preverjanje sporočanja, predpisanega v členu 41 Pogodbe Euratom

▼BKOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju določb Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 41 Pogodbe,

ob upoštevanju določb Uredbe Sveta (Euratom) št. 2587/1999 z dne 2. decembra 1999 ( 1 ) o določitvi naložbenih programov, ki se sporočijo Komisiji v skladu s členom 41 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju naslednjega:

Komisija je pristojna da, kolikor je potrebno za izpolnjevanje nanjo prenesenih nalog v skladu s poglavjem IV Pogodbe, določi postopek za izpolnitev obveznosti oseb in podjetij po členu 41 glede sporočanja o naložbenih programih v zvezi z novimi napravami in tudi nadomestitvami ali preoblikovanji naprav, ki izpolnjujejo merila glede vrste in velikosti, ki jih je določil Svet –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:▼M1

Člen 1

1.  Naložbeni programi za nove naprave in tudi za nadomestitev ali preoblikovanje naprav, ki po vrsti in obsegu izpolnjujejo merila iz Uredbe (Euratom) št. 2587/1999, se sporočijo Komisiji z obrazcem iz priloge k tej uredbi.

Obrazec se lahko predloži na papirju ali v elektronski obliki.

2.  Komisija o prejemu obvestila nemudoma obvesti zadevne osebe ali podjetja.

▼B

Člen 2

Obveznost, da se Komisijo obvesti o naložbenih programih iz člena 41 Pogodbe, je naloga oseb in podjetij iz industrijskih dejavnosti, navedenih v Prilogi II k Pogodbi, za vse naprave, ki že delujejo ali bodo delovale v Skupnosti; (obveznost za podjetja, ki imajo sedež izven Skupnosti, v ustreznih primerih opravi krajevno vodstvo podjetja).

Člen 3

Kadar so informacije, ki jih je treba sporočiti v skladu s členom 41 Pogodbe, že posredovane v okviru predložitve splošnih podatkov po členu 37 Pogodbe, obvestilo lahko vsebuje le sklicevanje na tako predhodno predložitev, poleg tega pa vsebuje še vse druge informacije, ki jih je treba sporočiti v skladu z vsebino obrazca, ki je priložen k tej uredbi.

▼M1

Člen 3a

1.  Komisija preveri obvestilo čim prej po prejemu. Svoje stališče izrazi v priporočilu.

2.  Če Komisija po preverjanju ugotovi, da naložbeni program, ki je predmet obvestila, ne zbuja nobenih dvomov glede ciljev in skladnosti s Pogodbo Euratom, to ugotovitev zabeleži in izrazi svoje stališče v priporočilu, o katerem obvesti zadevne osebe, podjetja in državo članico.

3.  Če Komisija po preverjanju ugotovi, da naložbeni program, ki je predmet obvestila, zbuja dvome glede ciljev in skladnosti s Pogodbo Euratom, začne podroben postopek preverjanja, v katerem nadalje podrobno preuči vse vidike naložbenega programa, ki se nanašajo na cilje te pogodbe.

4.  Priporočilo se v skladu z odstavkom 2 in uvedbo podrobnega postopka preverjanja iz odstavka 3 izda v dveh mesecih. To obdobje se začne na prvi dan po prejemu popolnega obvestila, ki izpolnjuje določbe te uredbe in Uredbe (Euratom) št. 2587/1999. Obvestilo se šteje za popolno, če v dveh mesecih od prejema obvestila ali prejema katerega koli dodatnega zahtevanega podatka Komisija ne zahteva nobenih dodatnih podatkov.

5.  Če Komisija ni izdala priporočila v skladu z odstavkom 2 niti ni ukrepala v roku, navedenem v odstavku 4, se šteje, da naložbeni program izpolnjuje cilje in določbe Pogodbe Euratom.

Člen 3b

1.  Če so podatki, ki jih zadevna oseba ali podjetje navede v obvestilu v zvezi z naložbenim programom, po mnenju Komisije nepopolni, Komisija zahteva vse potrebne podatke. Če zadevna oseba ali podjetje odgovori na tako zahtevo, Komisija obvesti to osebo ali podjetje o prejemu odgovora.

2.  Če zadevna oseba ali podjetje ne predloži zahtevanih podatkov v roku, ki ga določi Komisija, ali predloži nepopolne podatke, Komisija pošlje opomin, v katerem določi ustrezno dodatno obdobje za sporočitev podatkov.

Člen 3c

1.  Ko Komisija začne podrobni postopek preverjanja, povzame pomembna dejstva in pravna vprašanja in vključi predhodno oceno naložbenega programa glede na določbe in cilje Pogodbe Euratom in Uredbe (Euratom) št. 2587/1999. Komisija pozove zadevne osebe in podjetja, da predložijo pripombe in s Komisijo nadaljujejo obravnavo v določenem roku, ki običajno ne presega dveh mesecev.

2.  Zadevnim osebam in podjetjem se priporoča, da naložbenega programa ne začnejo izvajati, preden Komisija ne izda svojega priporočila o tem programu ali preden se ne šteje, da je program v skladu s cilji in določbami Pogodbe Euratom iz člena 3a(5).

Člen 3d

1.  Če Komisija po obravnavi in/ali spremembi s strani zadevne osebe ali podjetja ugotovi, da naložbeni program izpolnjuje cilje in določbe Pogodbe Euratom, svoje stališče izrazi v priporočilu, o katerem obvesti zadevne osebe, podjetja in državo članico.

2.  Če Komisija po obravnavi in/ali spremembi s strani zadevne osebe ali podjetja ugotovi, da naložbeni program ne izpolnjuje ciljev in določb Pogodbe Euratom, svoje stališče izrazi v priporočilu, o katerem obvesti zadevne osebe, podjetja in državo članico.

3.  Stališče, sprejeto v skladu z odstavkoma 1 in 2, se sprejme takoj, ko so dvomi iz člena 3a(3) prenehali. Komisija si čim bolj prizadeva sprejeti priporočila v obdobju šestih mesecev od uvedbe podrobnega postopka preverjanja.

4.  Komisija po izteku obdobja iz odstavka 3 in če zadevna oseba ali podjetje to zahteva, v dveh mesecih izda svoje priporočilo na podlagi podatkov, ki so ji na razpolago.

Člen 3e

Po izdaji priporočila o zadevnem naložbenem programu Komisija spremlja in, če je to ustrezno, z zadevnimi osebami ali podjetji obravnava posebne ukrepe, ki so bili sprejeti ali naj bi bili sprejeti na podlagi priporočila Komisije.

Člen 3f

Potem ko Komisija zadevnim osebam ali podjetjem da možnost, da predložijo svoje pripombe, lahko priporočilo prekliče v skladu s členoma 3a in 3d, če je bil podatek, ki je bil odločilni dejavnik za izdajo priporočila, napačen.

Preden Komisija prekliče svoje priporočilo in sprejme novo priporočilo, mora začeti podroben postopek preverjanja v skladu s členom 3a(3).

▼B

Člen 4

Vsako spremembo med izvajanjem naložbenih programov, o katerih se je obvestilo Komisijo v skladu s to uredbo, je treba sporočiti pod enakimi pogoji.

▼M1

Člen 4a

Zadevnim osebam ali podjetjem, ki so predložila obvestilo o naložbenem programu, Komisija posreduje možne pripombe ali stališča tretjih oseb o programu, ki bodo vplivala na priporočilo Komisije.

Člen 4b

1.  Komisija lahko s privolitvijo zadevnih držav članic, oseb in podjetij objavi vse naložbene programe, o katerih je obveščena, in priporočila, ki jih izda v skladu s to uredbo.

2.  Komisija objavi letno poročilo, ki evidentira izvajanje danih priporočil ter posebne ukrepe, ki so jih zadevne osebe ali podjetja sprejele v odgovor na stališče Komisije.

To poročilo upošteva, če je to potrebno, pravila o poslovni skrivnosti, če privolitev iz člena 44 Pogodbe Euratom ni dokončno podana.

▼B

Člen 5

Komisija objavi vsako spremembo omenjenega obrazca v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 6

Uredba št. 1 Komisije ESAE z dne 5. novembra 1958 ( 2 ) se razveljavi z datumom začetka veljavnosti te uredbe.

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGANALOŽBENI PROGRAM

(vzorec)

Industrijske dejavnosti, navedene v Prilogi II Pogodbe

Informacije, ki jih je treba zagotoviti

Vse dejavnosti 1 do 13

1.1 Ime in naslov osebe ali podjetja, ki sporoča o naložbenem programu, in po potrebi ime odgovorne osebe, na katero se lahko po potrebi naslovijo dodatna vprašanja.

1.2 Ime naložbenega programa.

1.3 Industrijske dejavnosti, po katerih program sodi v obseg Priloge II k Pogodbi.

1.4 Ali bo to nova naprava, nadomestitev ali preoblikovanje naprav?

1.5 Sklicevanje na dokumente v zvezi z naložbenim programom, o katerih se je predhodno obvestilo Euratom (datum dopisa).

1.6 Ime in naslov oseb(-e) ali podjetij(-ja), ki bo(-do):

(a)  upravljala(-li) napravo;

(b)  pripravila(-li) projekt naprave;

(c)  vodila(-li) in nadzirala(-li) izvedbo programa;

(d)  večinoma odgovoren(-ni) za dobavo opreme.

1.7 Načini financiranja.

1.8 Geografska lokacija

1.9 Kratek opis in splošni načrti.

1.10 Stroški začetne postavitve (v evrih) in razčlemba na glavne postavke stroškov.

1.11 Predlagani časovni razpored za glavna naročila, postavitev in zagon, zlasti sklepanje začetnih pogodb z dobavitelji začetnih gradbenih dele ter predvideni datum začetka obratovanja.

1.12 Opis morebitnih načrtov za razgradnjo naprave.

1.13 Uradni nacionalni organ, ki izdaja dovoljenja za gradnjo in obratovanje: trajanje obratovalnega dovoljenja.

1.14 Kratek opis morebitnih raziskovalnih in razvojnih programov.

Vse dejavnosti razen 11(reaktorji)

2.1 Sestava in značilnosti proizvodnje: letne zmogljivosti.

2.2 Glavne značilnosti naprave.

2.3 Če je predlagana razširitev naprave, navesti, s katerim postopkom, trajanje in v kakšnem obsegu je načrtovana sprememba letne proizvodnje.

2.4 Kadar ni načrtovana nobena razširitev, navesti, ob upoštevanju krajevnih razmer in drugih okoliščin, če je povečanje letne proizvodne zmogljivosti možno, in če je, v kakšnem obsegu.

Za dejavnosti 11

3.1 Ime in vrsta načrtovanega reaktorja in osnovna(-e) uporaba(-e).

3.2 Glavne značilnosti naprave.

3.3 Glavne značilnosti gorivnih elementov, ki se bodo uporabljali.

3.4 Značilnosti moderatorja in reflektorja.

3.5 Značilnosti primarnega in sekundarnega hladila.

Dejavnosti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; kjer je možno 12, 13

4.1 Predlagana sestava in letna količina osnovnih surovin, potrebnih za delovanje obrata, vključno z energetskimi zahtevami ob navedbi predlaganih dobaviteljev.

Dejavnosti 4, 5, 7, 8, 11, 12; kjer je možno 13

5.1 Po potrebi dodatni podatki o lokaciji naprave.

Za dejavnost 1

6.1 Geologija najdišča, na katerem se dela.

6.2 Dokazane zaloge najdišča, na katerem se dela.

6.3 Ocenjene zaloge najdišča, na katerem se dela.

6.4 Celotne dokazane in ocenjene zaloge za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje.

Za dejavnost 5

7.1 Opis gorivnih elementov.( 1 ) UL L 315, 9.12.1999, str. 1.

( 2 ) UL 25, 27.11.1958, str. 511/58.