2000R1209 — HU — 20.08.2003 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

▼M1

A BIZOTTSÁG 1209/2000/Euratom RENDELETE

(2000. június 8.)

az Euratom-Szerződés 41. cikkében előírt közlemények vizsgálatára vonatkozó eljárások meghatározásáról

▼B

(HL L 138, 9.6.2000, p.12)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG 1352/2003/Euratom RENDELETE (2003. július 23.)

  L 192

15

31.7.2003
▼B

▼M1

A BIZOTTSÁG 1209/2000/Euratom RENDELETE

(2000. június 8.)

az Euratom-Szerződés 41. cikkében előírt közlemények vizsgálatára vonatkozó eljárások meghatározásáról

▼BAZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 41. cikkére,

tekintettel Szerződés 41. cikkének megfelelően a Bizottsággal közlendő beruházási projektek meghatározásáról szóló, 1999. december 2-i 2587/1999/Euratom tanácsi rendelet ( 1 ) rendelkezéseire,

mivel:

a Bizottság kötelessége az, hogy a Szerződés IV. fejezete értelmében ráruházott feladat végrehajtásához szükséges mértékig eljárást határozzon meg a 41. cikk értelmében magánszemélyeket és vállalkozásokat terhelő, az új létesítményekhez, valamint a Tanács által meghatározott jellegre és méretre vonatkozó feltételeknek megfelelő kiegészítő létesítményekhez vagy átalakításokhoz kapcsolódó beruházási projektekre vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésére,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:▼M1

1. cikk

(1)  Az új létesítményekhez, valamint a jellegre és méretre vonatkozó feltételeknek megfelelő kiegészítő létesítményekhez vagy átalakításokhoz kapcsolódó 2587/1999/Euratom rendelet által meghatározott beruházási projekteket az ennek a rendeletnek a mellékletében szereplő formanyomtatványon kell közölni a Bizottsággal.

A formanyomtatványt papíron vagy elektronikus formában is be lehet nyújtani.

(2)  A Bizottság késedelem nélkül tájékoztatja az érintett személyeket vagy vállalkozásokat a közlemény kézhezvételéről.

▼B

2. cikk

A Szerződés 41. cikkében említett beruházási projekteknek a Bizottsággal való közlésére vonatkozó kötelezettség a Szerződés II. mellékletében felsorolt ipari tevékenységekkel foglalkozó magánszemélyekre és vállalkozásokra hárul a Közösségen belül már létrehozott, vagy létrehozandó valamennyi létesítmény tekintetében; (a Közösségen kívüli székhellyel rendelkező vállalkozások esetében a kötelezettséget megfelelő esetekben a helyi vezetés teljesíti).

3. cikk

Amennyiben a szerződés 41. cikke értelmében bejelentendő információt a szerződés 37. cikke alapján az általános adatok benyújtásával összefüggésben már átadták, akkor a bejelentést az ilyen korábbi tájékoztatásra történő hivatkozásra, valamint emellett az e rendelethez mellékelt formanyomtatvány tartalma szerint bejelentendő minden egyéb információra lehet korlátozni.

▼M1

3a. cikk

(1)  A Bizottság a kézhezvételt követően azonnal megvizsgálja a közleményt. Véleményét ajánlásban foglalja össze.

(2)  Amennyiben a Bizottság a vizsgálatot követően úgy ítéli meg, hogy az ismertetett beruházási projekttel kapcsolatban nem merülnek fel kétségek az Euratom-Szerződés céljait és az Euratom-Szerződésnek való megfelelést illetően, ezt a megállapítást és véleményét az érintett személyek, vállalkozások és tagállamok részére eljuttatott ajánlásban fejezi ki.

(3)  Amennyiben a Bizottság a vizsgálatot követően úgy ítéli meg, hogy az ismertetett beruházási projekttel kapcsolatban kétségek merülnek fel az Euratom-Szerződés céljait és az Euratom-Szerződésnek való megfelelést illetően, részletes vizsgálati eljárást kezdeményez, hogy részletekbe menően megvitassák a beruházási projekttel kapcsolatos valamennyi olyan szempontot, amely az említett Szerződés céljaival összefügg.

(4)  Két hónapon belül elkészítik a (2) bekezdéssel összhangban lévő ajánlást, és megkezdik a (3) bekezdésben említett részletes vizsgálati eljárást. Ez az időszak az ebben a rendeletben, valamint a 2587/1999/Euratom rendeletben foglalt rendelkezéseknek megfelelő teljes közlemény kézhezvételét követő napon veszi kezdetét. A közlemény akkor minősül teljesnek, ha a kézhezvételét, illetve a bármely kért kiegészítő információ kézhezvételét követő két hónapon belül a Bizottság nem kér további információt.

(5)  Amennyiben a Bizottság nem ad ki a (2) bekezdéssel összhangban ajánlást, és nem jár el a (4) bekezdésben megállapított határidőn belül, a beruházási projektet úgy kell tekinteni, hogy az megfelel az Euratom-Szerződés céljainak és rendelkezéseinek.

3b. cikk

(1)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az érintett személy vagy vállalkozás által hozzá a beruházási projekttel kapcsolatban benyújtott információk hiányosak, a Bizottság megkéri az összes szükséges információt. Amikor az érintett személy vagy vállalkozás erre a kérelemre válaszol, a Bizottság a válasz kézhezvételéről tájékoztatja a szóban forgó személyt vagy vállalkozást.

(2)  Amennyiben az érintett személy vagy vállalkozás a Bizottság által előírt határidőig nem nyújtja be a kért információkat, vagy hiányos információt nyújt be, a Bizottság emlékeztetőt küld, amelyben megfelelő további határidőt biztosít az információk benyújtására.

3c. cikk

(1)  A Bizottság a részletes vizsgálati eljárás megindításakor összefoglalja a lényeges ténybeli és jogi kérdéseket, és előzetes értékelést ad a beruházási projektről az Euratom-Szerződés és a 2587/1999/Euratom rendelet rendelkezéseit és céljait illetően. A Bizottság felszólítja az érintett személyeket vagy vállalkozásokat, hogy nyújtsák be észrevételeiket, és folytassák a tárgyalásokat a Bizottsággal az előírt határidőn belül, amely rendes esetben nem haladhatja meg a két hónapot.

(2)  Az érintett személyek vagy vállalkozások számára ajánlott, hogy a beruházási projektet ne hajtsák végre azt megelőzően, hogy a Bizottság kiadná a szóban forgó projektre vonatkozó ajánlását, illetve, amíg azt a 3a. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően az Euratom-Szerződés céljaival és rendelkezéseivel összhangban lévőnek nem minősítették.

3d. cikk

(1)  Amennyiben a Bizottság a megbeszéléseket, illetve az érintett személy vagy vállalkozás által elvégzett módosítást követően úgy ítéli meg, hogy a beruházási projekt összhangban van az Euratom-Szerződés céljaival és rendelkezéseivel, a Bizottság az érintett személyek, vállalkozások és tagállam részére továbbított ajánlásban rögzíti véleményét.

(2)  Amennyiben a Bizottság a tárgyalásokat, illetve az érintett személy vagy vállalkozás által elvégzett módosítást követően úgy ítéli meg, hogy az ismertetett beruházási projekt nem felel meg az Euratom-Szerződésben foglalt céloknak és rendelkezéseknek, véleményét az érintett személyek, vállalkozások és tagállam részére továbbított ajánlásban fejti ki.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően elfogadott véleményt a 3a. cikk (3) bekezdésében említett kétségek tisztázását követően azonnal elfogadják. A Bizottság lehetőség szerint törekszik arra, hogy ajánlását a részletes vizsgálati eljárás megindításától számított hat hónapon belül elfogadja.

(4)  Ha lejárt a (3) bekezdésben említett határidő, és az érintett személy vagy vállalkozás ezt kéri, a Bizottság két hónapon belül kiadja ajánlását a rendelkezésére álló információk alapján.

3e. cikk

Azt követően, hogy a Bizottság kiadta a szóban forgó beruházási projektre vonatkozó ajánlását, a Bizottság ellenőrzi, és adott esetben az érintett személyekkel vagy vállalkozásokkal megvitatja a Bizottság ajánlása alapján meghozott vagy meghozni szándékozott intézkedéseket.

3f. cikk

A Bizottság visszavonhatja a 3a. és 3b. cikknek megfelelően kiadott ajánlást abban az esetben, ha az ajánlás szempontjából meghatározó tényezőnek minősülő információ pontatlan volt, miután lehetőséget adott az érintett személyek vagy vállalkozások részére észrevételeik benyújtására.

A Bizottság ajánlása visszavonását és az új ajánlás elfogadását megelőzően a 3a. cikk (3) bekezdésének megfelelően megkezdi a részletes vizsgálati eljárást.

▼B

4. cikk

Az e rendelettel összhangban a Bizottsággal közölt beruházási projektek kivitelezési folyamatában tett bármilyen változtatásról ugyanolyan feltételek szerint további tájékoztatást kell nyújtani.

▼M1

4a. cikk

A Bizottság eljuttatja a beruházási projektet bejelentő személyekhez vagy vállalkozásokhoz a harmadik személyektől származó, a projektre vonatkozó esetleges olyan észrevételeket vagy véleményeket, amelyek a Bizottság ajánlását befolyásolják.

4b. cikk

(1)  A Bizottság az érintett tagállamok, személyek és vállalkozások jóváhagyásával közzéteszi azokat a beruházási projekteket, amelyeket vele közöltek, valamint az ennek a rendeletnek megfelelően kiadott ajánlásokat.

(2)  A Bizottság éves jelentést tesz közzé, amely kiterjed a meghozott ajánlások végrehajtására, valamint az érintett személyek vagy vállalkozások által a Bizottság véleményére válaszképpen meghozott különleges intézkedésekre.

A jelentés szükség esetén tiszteletben tartja a szakmai titoktartásra vonatkozó szabályokat, ha az Euratom-Szerződés 44. cikkében említett jóváhagyást végül nem adják meg.

▼B

5. cikk

A Bizottság az említett formanyomtatványon tett bármilyen változtatást kihirdet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

6. cikk

Az Euratom Bizottságának 1958. november 5-i 1. rendelete ( 2 ) e rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLETBERUHÁZÁSI PROJEKT

(minta)

A szerződés II. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek

Szolgáltatandó információk

1-től 13-ig valamennyi tevékenység

1.1. A beruházási projektet bejelentő magánszemély vagy vállalkozás neve és címe, valamint adott esetben annak a felelős személynek a neve, akihez szükség esetén kiegészítő kérdések intézhetők.

1.2. A beruházási projekt megnevezése.

1.3. Azok az ipari tevékenységek, amelyek körébe a beruházási projekt a szerződés II. melléklete alapján tartozik.

1.4. Új létesítményről, kiegészítő létesítményről vagy átalakításról van szó?

1.5. Az Euratomnak a beruházási projekt tekintetében korábban átadott dokumentumokra való hivatkozás (a levelezés kelte).

1.6. Magánszemély(ek) vagy vállalkozás(ok) neve és címe, akik:

a)  a létesítményt üzemeltetik;

b)  a létesítményhez kapcsolódó projektet előkészítik;

c)  a projekt végrehajtását felügyelik és vizsgálják;

d)  a felszerelések beszállításáért elsősorban felelősek.

1.7. Finanszírozási módszerek.

1.8. Földrajzi elhelyezkedés.

1.9. Rövid leírás és általános tervek.

1.10. A kiindulási beszerelési költségek (euróban), és a költségek fő összetevőinek lebontása.

1.11. A fő rendelések leadására, a beszerelésekre és a beindításra, különösen az építési munkálatok megkezdésével kapcsolatos kezdeti szerződéseknek a szállítókkal való megkötésére vonatkozó javasolt határidők, valamint az üzembe helyezés tervezett időpontja.

1.12. A létesítmény leállítására vonatkozó tervek leírása, amennyiben vannak ilyenek.

1.13. Az építési és üzemeltetési engedélyeket kiadó hivatalos állami hatóság: az üzemeltetési engedély időtartama.

1.14. A kutatási és fejlesztési programok rövid leírása, amennyiben vannak ilyenek.

A 11. (reaktorok) kivételével valamennyi tevékenység

2.1. A termelés összetétele és természete; éves kapacitás.

2.2. A létesítmény fő jellemzői.

2.3. Amennyiben a létesítmény bővítését tervezik, ismertesse, milyen eljárással, milyen időtartam alatt, és milyen arányban tervezik az éves termelés módosítását.

2.4. Ha nem terveznek bővítést, ismertesse, hogy a helyi feltételek és egyéb körülmények figyelembevételével lehetséges-e az éves termelési kapacitás növelése, és ha igen, milyen mértékben.

A 11. tevékenységre vonatkozóan

3.1. A tervezett reaktor típusának neve, valamint főbb alkalmazása(i).

3.2. A létesítmény fő jellemzői.

3.3. Az alkalmazandó fűtőelemek fő jellemzői.

3.4. A moderátor és a reflektor jellemzői.

3.5. Az elsődleges hűtőanyag és a másodlagos hűtőanyag jellemzői.

3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. tevékenység; adott esetben a 12. és 13. tevékenység

4.1. Az üzem működéséhez szükséges fő készletek javasolt összetétele és éves mennyisége, beleértve az energiaszükségletet is, ismertetve a javasolt szállítókat.

4., 5., 7., 8., 11., 12. tevékenység; adott esetben a 13. tevékenység

5.1. Amennyiben szükséges, a létesítmény elhelyezésére vonatkozó kiegészítő adatok.

Az 1. tevékenységre vonatkozóan

6.1. A feltárandó lelőhely geológiája.

6.2. A feltárandó lelőhely bizonyított tartalékkészletei.

6.3. A feltárandó lelőhely becsült tartalékkészletei.

6.4. A koncesszió egészének bizonyított és becsült tartalékkészletei.

Az 5. tevékenységre vonatkozóan

7.1. A fűtőelemek leírása.( 1 ) HL L 315., 1999.12.9., 1. o.

( 2 ) HL 25. szám, 1958.11.27., 511/58. o.