2000R1209 — HR — 20.08.2003 — 001.002


►B

▼M1

UREDBA KOMISIJE (Euratom) br. 1209/2000

od 8. lipnja 2000.

o određivanju načinâ ispitivanja dostavljanja propisanih člankom 41. Ugovora o Euratomu

▼B

( L 138, 9.6.2000, p.12)

 

 

  No

page

date

►M1

UREDBA KOMISIJE (EURATOM) br. 1352/2003 od 23. srpnja 2003.

  L 192

15

31.7.2003
▼B

▼M1

UREDBA KOMISIJE (Euratom) br. 1209/2000

od 8. lipnja 2000.

o određivanju načinâ ispitivanja dostavljanja propisanih člankom 41. Ugovora o Euratomu

▼BKOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir odredbe Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno članak 41.,

uzimajući u obzir odredbe Uredbe Vijeća (Euratom) br. 2587/1999 od 2. prosinca 1999. ( 1 ) o određivanju ulagačkih projekata koje treba dostaviti Komisiji u skladu s člankom 41. Ugovora,

budući da:

Odgovornost je Komisije, u mjeri potrebnoj za ispunjavanje zadatka koji joj je prenesen na temelju poglavlja IV. Ugovora, da odredi postupak za ispunjavanje obveze nametnute osobama i poduzećima člankom 41. da dostavljaju ulagačke projekte koji se odnose na nova postrojenja, kao i na zamjene ili preinake, a koji ispunjavaju kriterije s obzirom na vrstu i veličinu utvrđene od strane Vijeća,

DONIJELA JE OVU UREDBU:▼M1

Članak 1.

1.  Ulagački projekti koji se odnose na nova postrojenja, kao i na zamjene ili preinake, a koji ispunjavanju kriterije s obzirom na vrstu i veličinu utvrđene Uredbom (Euratom) br. 2587/1999, dostavljaju se Komisiji putem obrasca iz Priloga ovoj Uredbi.

Obrazac se može dostaviti u papirnatom ili elektroničkom obliku.

2.  Komisija bez odlaganja obavješćuje dotične osobe ili poduzeća o primitku dostavljenog materijala.

▼B

Članak 2.

Obveza dostavljanja Komisiji ulagačkih projekata iz članka 41. Ugovora odnosi se na osobe i poduzeća uključena u industrijske aktivnosti navedene u Prilogu II. Ugovoru, u pogledu svih postrojenja koja su već izgrađena ili se trebaju izgraditi unutar Zajednice (za poduzeća koja imaju sjedište izvan Zajednice obvezu u odgovarajućim slučajevima ispunjava lokalna uprava).

Članak 3.

Ako su informacije koje treba priopćiti na temelju članka 41. Ugovora već dostavljene u okviru podnošenja općih podataka na temelju članka 37. Ugovora, priopćenje se može ograničiti na upućivanje na takvo prethodno podnošenje i, pored toga, na sve ostale informacije koje treba priopćiti u skladu sa sadržajem obrasca koji je priložen ovoj Uredbi.

▼M1

Članak 3.a

1.  Komisija ispituje dostavljeni materijal odmah po primitku. Svoje stajalište izražava u preporuci.

2.  Ako Komisija nakon ispitivanja utvrdi da dostavljeni ulagački projekt ne izaziva nikakve sumnje u vezi s ciljevima Ugovora o Euratomu i usklađenosti s tim Ugovorom, ona bilježi to utvrđenje i izražava svoje stajalište putem preporuke koju dostavlja dotičnim osobama, poduzećima i državi članici.

3.  Ako Komisija nakon ispitivanja utvrdi da dostavljeni ulagački projekt izaziva sumnje u vezi s ciljevima Ugovora o Euratomu i usklađenosti s tim Ugovorom, ona pokreće detaljni postupak ispitivanja, kako bi se dodatno detaljno raspravili svi aspekti ulagačkog projekta koji se odnose na ciljeve tog Ugovora.

4.  Preporuka u skladu sa stavkom 2. donosi se, a detaljni postupak ispitivanja iz stavka 3. pokreće se, u roku od dva mjeseca. Taj rok počinje teći dan nakon primitka dostavljenog materijala u potpunosti, u skladu s odredbama ove Uredbe i Uredbe (Euratom) br. 2587/1999. Smatra se da je materijal dostavljen u potpunosti ako Komisija ne zatraži dodatne informacije u roku od dva mjeseca od njegova primitka ili primitka bilo kakvih dodatnih zatraženih informacija.

5.  Ako Komisija nije donijela preporuku u skladu sa stavkom 2. niti je djelovala u roku utvrđenom u stavku 4., ulagački projekt smatra se usklađenim s ciljevima i odredbama Ugovora o Euratomu.

Članak 3.b

1.  Ako Komisija smatra da su informacije o dostavljenom ulagačkom projektu, koje je pružila dotična osoba ili poduzeće, nepotpune, ona traži sve potrebne informacije. Ako dotična osoba ili poduzeće odgovori na takvo traženje, Komisija tu osobu ili poduzeće obavješćuje o primitku odgovora.

2.  Ako dotična osoba ili poduzeće ne pruži zatražene informacije u roku koji odredi Komisija ili pruži nepotpune informacije, Komisija šalje podsjetnik, u kojem određuje odgovarajući dodatni rok za pružanje informacija.

Članak 3.c

1.  Pri pokretanju detaljnog postupka ispitivanja Komisija sažima relevantna činjenična i pravna pitanja i uključuje preliminarnu ocjenu ulagačkog projekta u vezi s odredbama i ciljevima Ugovora o Euratomu i Uredbe (Euratom) br. 2587/1999. Komisija poziva dotične osobe ili poduzeća da podnesu komentare i da s Komisijom dodatno raspravljaju u određenom roku, koji obično ne prelazi dva mjeseca.

2.  Dotičnim osobama ili poduzećima preporučuje se da ulagački projekt ne provode prije no što Komisija donese svoju preporuku o tom projektu ili prije no što se projekt smatra usklađenim s ciljevima i odredbama Ugovora o Euratomu, kako je predviđeno u članku 3.a stavku 5.

Članak 3.d

1.  Ako Komisija, nakon rasprave i/ili izmjene od strane dotične osobe ili poduzeća, utvrdi da je ulagački projekt usklađen s ciljevima i odredbama Ugovora o Euratomu, ona bilježi svoje stajalište putem preporuke koju dostavlja dotičnim osobama, poduzećima i državi članici.

2.  Ako Komisija, nakon rasprave i/ili izmjene od strane dotične osobe ili poduzeća, utvrdi da dostavljeni ulagački projekt nije usklađen s ciljevima i odredbama Ugovora o Euratomu, ona izražava svoje stajalište putem preporuke koju dostavlja dotičnim osobama, poduzećima i državi članici.

3.  Stajališta izražena na temelju stavaka 1. i 2. donose se čim se uklone sumnje iz članka 3.a stavka 3. Komisija nastoji što je više moguće donijeti preporuku u roku od šest mjeseci od pokretanja detaljnog postupka ispitivanja.

4.  Nakon isteka roka iz stavka 3. i ako dotična osoba ili poduzeće to zatraži, Komisija u roku od dva mjeseca donosi svoju preporuku na temelju informacija koje su joj dostupne.

Članak 3.e

Nakon što donese preporuku o dotičnom ulagačkom projektu, Komisija prati i, prema potrebi, raspravlja s dotičnim osobama ili poduzećima o posebnim mjerama koje su poduzete ili se namjeravaju poduzeti na temelju preporuke Komisije.

Članak 3.f

Komisija može opozvati preporuku donesenu u skladu s člancima 3.a i 3.d ako su informacije koje su bile odlučujuće za tu preporuku bile netočne, nakon što dotičnim osobama ili poduzećima pruži mogućnost da podnesu primjedbe.

Prije opozivanja svoje preporuke i donošenja nove preporuke, Komisija pokreće detaljni postupak ispitivanja u skladu s člankom 3.a stavkom 3.

▼B

Članak 4.

Svaka promjena u tijeku izvođenja ulagačkih projekata koji su Komisiji dostavljeni u skladu s ovom Uredbom predmetom je novog dostavljanja prema istim uvjetima.

▼M1

Članak 4.a

Komisija osobama ili poduzećima koji su dostavili ulagački projekt prosljeđuje eventualne komentare ili stajališta trećih strana o projektu, koji će utjecati na preporuku Komisije.

Članak 4.b

1.  Uz suglasnost dotičnih država članica, osoba i poduzeća, Komisija objavljuje ulagačke projekte koji su joj dostavljeni, kao i preporuke donesene u skladu s ovom Uredbom.

2.  Komisija objavljuje godišnje izvješće u kojem se evidentira provedba donesenih preporuka, kao i posebne mjere koje su dotične osobe ili poduzeća poduzeli kao odgovor na stajalište Komisije.

U tom se izvješću, prema potrebi, poštuju pravila o čuvanju poslovne tajne, ako suglasnost iz članka 44. Ugovora o Euratomu naposljetku nije dana.

▼B

Članak 5.

Komisija objavljuje svaku promjenu navedenog obrasca u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 6.

Uredba br. 1. Komisije EZAE-a od 5. studenoga 1958. ( 2 ) stavlja se izvan snage s učinkom od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOGULAGAČKI PROJEKT

(predložak)

Industrijske aktivnosti navedene u Prilogu II. Ugovoru

Informacije koje treba dostaviti

Sve aktivnosti od 1. do 13.

1.1.  Ime i adresa osobe ili poduzeća koje priopćuje ulagački projekt i, ako je potrebno, ime odgovorne osobe kojoj se prema potrebi mogu uputiti dodatna pitanja.

1.2.  Naziv ulagačkog projekta.

1.3.  Industrijske aktivnosti pod koje ulagački projekt potpada prema Prilogu II. Ugovoru.

1.4.  Radi li se o novom postrojenju, o zamjeni ili o preinaci?

1.5.  Upućivanje na dokumente u vezi s ulagačkim projektom koji su prethodno dostavljeni Euratomu (datum dopisivanja).

1.6.  Ime i adresa osobe (osoba) ili poduzeća (poduzećâ):

(a)  koji će upravljati postrojenjem;

(b)  koji će pripremiti projekt za postrojenje;

(c)  koji će nadgledati i kontrolirati provođenje projekta;

(d)  koji će uglavnom biti odgovorni za pribavljanje opreme.

1.7.  Metode financiranja.

1.8.  Zemljopisna lokacija.

1.9.  Kratak opis i opći planovi.

1.10.  Troškovi početnog uspostavljanja (u eurima) i raspodjela troškova na glavne sastavnice.

1.11.  Predloženi vremenski okvir za najvažnije narudžbe, za postrojenja i stavljanje u pogon, posebno za sklapanje prvih ugovora s dobavljačima o pokretanju građevinskih radova i planirani datum puštanja u rad.

1.12.  Opis eventualnih planova za stavljanje postrojenja izvan pogona.

1.13.  Službeno državno tijelo koje izdaje građevinske dozvole i dozvole korištenja: trajanje dozvole korištenja.

1.14.  Kratak opis eventualnih programa istraživanja i razvoja.

Sve aktivnosti osim 11. (reaktori)

2.1.  Sastav i priroda proizvodnje; godišnji kapacitet.

2.2.  Glavna obilježja postrojenja.

2.3.  Ako se predlaže proširenje postrojenja, navesti na temelju kojeg postupka, u kojem razdoblju i u kojoj mjeri se planira izmijeniti godišnju proizvodnju.

2.4.  Ako se ne planira proširenje, navesti je li moguće, s obzirom na lokalne uvjete i druge okolnosti, povećanje godišnjeg proizvodnog kapaciteta i, ako jest, u kojoj mjeri.

Za aktivnost 11.

3.1.  Naziv i vrsta planiranog reaktora i glavna namjena (glavne namjene).

3.2.  Glavna obilježja postrojenja.

3.3.  Glavna obilježja gorivnih elemenata koji će se koristiti.

3.4.  Značajke moderatora i reflektora.

3.5.  Značajke primarnog i sekundarnog hladila.

Aktivnosti 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.; prema potrebi 12., 13.

4.1.  Predloženi sastav i godišnja količina najvažnijih opskrbnih sredstava potrebnih za rad postrojenja, uključujući potrebe za energijom, uz navođenje predloženih dobavljača.

Aktivnosti 4., 5., 7., 8., 11., 12.; prema potrebi 13.

5.1.  Gdje je to bitno, dodatni podaci o lokaciji postrojenja.

Za aktivnost 1.

6.1.  Geologija nalazišta na kojem će se odvijati radovi.

6.2.  Dokazane zalihe nalazišta na kojem će se odvijati radovi.

6.3.  Procijenjene zalihe nalazišta na kojem će se odvijati radovi.

6.4.  Dokazane i procijenjene zalihe za koncesiju u cijelosti.

Za aktivnost 5.

7.1.  Opis gorivnih elemenata.( 1 ) SL L 315, 9.12.1999., str. 1.

( 2 ) SL 25, 27.11.1958., str. 511/58.