2000R1209 — ET — 20.08.2003 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

▼M1

KOMISJONI

8. juuni 2000.

aasta määrus (Euratom) nr 1209/2000, millega määratakse kindlaks Euratomi asutamislepingu artikliga 41 ettenähtud teabe läbivaatamise kord

▼B

(EÜT L 138, 9.6.2000, p.12)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (Euratom) nr 1352/2003, 23. juuli 2003,

  L 192

15

31.7.2003
▼B

▼M1

KOMISJONI

8. juuni 2000.

aasta määrus (Euratom) nr 1209/2000, millega määratakse kindlaks Euratomi asutamislepingu artikliga 41 ettenähtud teabe läbivaatamise kord

▼BEUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu sätteid, eriti selle artiklit 41,

võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 1999. aasta määrust (Euratom) nr 2587/1999, ( 1 ) milles määratletakse investeerimisprojektid, millest tuleb komisjonile teatada vastavalt Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklile 41,

ning arvestades, et:

selles ulatuses, mis on vajalik asutamislepingu IV peatükiga pandud ülesande täitmiseks, on komisjoni pädevuses kindlaks määrata kord, mille alusel täidetakse artikli 41 kohaselt isikutele ja ettevõtetele pandud kohustust teatada uute rajatiste, samuti nende asendamise või ümberseadistamisega seotud investeerimisprojektidest, mis oma liigilt ja suuruselt vastavad nõukogu sätestatud kriteeriumidele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:▼M1

Artikkel 1

1.  Komisjoni teavitamine investeerimisprojektidest, mis on seotud uute rajatiste, samuti asendamise või ümberseadistamisega ja mis liigi ning suuruse poolest vastavad määruses (Euratom) nr 2587/1999 kehtestatud kriteeriumidele, toimub vormiga, mis on esitatud käesoleva määruse lisas.

Vormi võib esitada kas paberil või elektrooniliselt.

2.  Komisjon teatab viivitamatult asjaomastele isikutele ja ettevõtetele teatise saamisest.

▼B

Artikkel 2

Kohustus teatada komisjonile asutamislepingu artiklis 41 nimetatud investeerimisprojektidest hõlmab asutamislepingu II lisas loetletud tööstusharudes tegutsevaid isikuid ja ettevõtteid ning puudutab kõiki ühenduses juba olemasolevaid või loodavaid rajatisi (kui ettevõte asub väljaspool ühendust, täidab vajaduse korral seda kohustust ettevõtte kohalik juhtkond).

Artikkel 3

Kui asutamislepingu artikliga 41 ettenähtud andmed on juba esitatud üldandmetes, mis tuleb esitada vastavalt asutamiselepingu artiklile 37, võib teatamisel piirduda viitega varasemale teatele ja lisada sellele kõik muud andmed, mida on nõutud käesoleva määruse lisas esitatud vormis.

▼M1

Artikkel 3a

1.  Komisjon vaatab teatise läbi niipea, kui on selle kätte saanud. Komisjon esitab oma seisukoha soovituses.

2.  Kui komisjon pärast läbivaatamist leiab, et edastatud investeerimisprojekt ei tekita Euratomi asutamislepingu eesmärkide seisukohalt kahtlusi ning on sellega kooskõlas, siis komisjon protokollib selle järelduse ning esitab oma seisukoha asjaomastele isikutele, ettevõtetele ja liikmesriikidele saadetud soovituses.

3.  Kui komisjon pärast läbivaatamist leiab, et edastatud investeerimisprojekt tekitab Euratomi asutamislepingu eesmärkide seisukohalt ja sellega kooskõlas olemise mõttes kahtlusi, algatab ta üksikasjaliku läbivaatamismenetluse, et täiendavalt üksikasjalikult arutada investeerimisprojekti kõiki neid aspekte, mis seonduvad asutamislepingu eesmärkidega.

4.  Lõikes 2 nimetatud soovitus tuleb esitada ning lõikes 3 osutatud üksikasjaliku läbivaatamismenetluse algatamine peab toimuma kahe kuu jooksul. See tähtaeg algab käesoleva määruse ja määruse (Euratom) nr 2587/1999 sätetega kooskõlas oleva lõpliku teatise kättesaamisele järgneval päeval. Teatist käsitletakse lõplikuna, kui komisjon kahe kuu jooksul alates teatise või nõutud lisateabe kättesaamise päevast ei taotle täiendavat teavet.

5.  Kui komisjon ei ole lõikes 2 nimetatud soovitust väljastanud ega tegutsenud lõikes 4 ettenähtud tähtaja jooksul, loetakse investeerimisprojekt Euratomi asutamislepingu eesmärkidele ja sätetele vastavaks.

Artikkel 3b

1.  Kui komisjon leiab, et asjakohase isiku või liikmesriigi poolt talle esitatud teave investeerimisprojekti kohta ei ole täielik, palub ta esitada kogu vajaliku teabe. Kui asjaomane isik või ettevõte on sellele nõudmisele vastanud, teavitab komisjon nimetatud isikut või ettevõtet vastuse kättesaamisest.

2.  Kui asjaomane isik või liikmesriik ei esita taotletud teavet komisjoni määratud aja jooksul või esitab selle puudulikuna, saadab komisjon meeldetuletuse, andes teabe esitamiseks vajaliku täiendava tähtaja.

Artikkel 3c

1.  Üksikasjaliku läbivaatamismenetluse algatamisel esitab komisjon kokkuvõtlikult asjakohased faktid ja õigusküsimused ning lisab investeerimisprojekti esialgse hinnangu, pidades silmas Euratomi asutamislepingu ja määruse (Euratom) nr 2587/1999 sätteid ja eesmärke. Komisjon kutsub asjaomaseid isikuid ja ettevõtteid üles esitama oma märkusi ning pidama komisjoniga täiendavaid arutelusid määratud tähtaja jooksul, mis tavaliselt ei ületa kahte kuud.

2.  Asjaomastel isikutel ja ettevõtetel soovitatakse mitte jõustada investeerimisprojekti enne, kui komisjon on väljastanud projekti kohta soovituse või kui seda peetakse vastavalt artikli 3a lõikele 5 Euratomi asutamislepingu eesmärkidele ja sätetele vastavaks.

Artikkel 3d

1.  Kui komisjon pärast arutelu ja/või asjaomase isiku või ettevõtte poolt tehtud muudatust leiab, et investeerimisprojekt on Euratomi asutamislepingu eesmärkide ja sätetega kooskõlas, esitab ta oma seisukoha asjaomastele isikutele, ettevõtetele ja liikmesriikidele edastatud soovituses.

2.  Kui komisjon pärast arutelu ja/või asjaomase isiku või ettevõtte poolt tehtud muudatust leiab, et edastatud investeerimisprojekt ei ole Euratomi asutamislepingu eesmärkide ja sätetega kooskõlas, väljendab ta oma seisukoha asjaomastele isikutele, ettevõtetele ja liikmesriikidele saadetud soovituses.

3.  Niipea kui artikli 3a lõikes 3 osutatud kahtlused on kõrvaldatud, võetakse seisukohad vastu vastavalt lõigetele 1 ja 2. Komisjon püüab oma võimaluste piires võtta soovituse vastu kuue kuu jooksul üksikasjaliku läbivaatamismenetluse algatamisest.

4.  Kui lõikes 3 osutatud tähtaeg on lõppenud ja kui asjaomane isik või ettevõte seda taotleb, siis esitab komisjon soovituse kahe kuu jooksul talle kättesaadava teabe alusel.

Artikkel 3e

Pärast kõnealuse investeerimisprojekti kohta soovituse väljastamist teostab komisjon vastavalt komisjoni soovitusele võetud või kavatsetavate konkreetsete meetmete üle järelevalvet ning vajaduse korral arutab neid asjaomaste isikute ja ettevõtetega.

Artikkel 3f

Komisjon võib soovituse vastavalt artiklitele 3a ja 3d tühistada, kui soovituse otsustavaks faktoriks olnud teave oli ebaõige, olles enne andnud asjaomastele isikutele ja ettevõtetele võimaluse esitada märkusi.

Enne soovituse tühistamist ja uue soovituse vastuvõtmist algatab komisjon üksikasjaliku läbivaatamismenetluse vastavat artikli 3a lõikele 3.

▼B

Artikkel 4

Käesoleva määruse kohaselt komisjonile teatatud investeerimisprojektide rakendamise ajal tehtud muudatustest tuleb samu tingimusi järgides uuesti teatada.

▼M1

Artikkel 4a

Komisjon saadab investeerimisprojekti edastanud isikutele ja ettevõtetele kolmandate isikute poolt projekti kohta esitatud võimalikud märkused ja seisukohad, mis võivad mõjutada komisjoni soovitust.

Artikkel 4b

1.  Komisjon avaldab asjaomaste liikmesriikide, isikute ja ettevõtete nõusolekul talle edastatud investeerimisprojekti ning vastavalt käesolevale määrusele väljastatud soovitused.

2.  Komisjon avaldab aastaaruande, mis kajastab antud soovituste rakendamist ning samuti asjaomaste isikute ja ettevõtete poolt vastuseks komisjoni seisukohale võetud konkreetseid meetmeid.

Nimetatud aruanne järgib vajaduse korral ametisaladuse hoidmisega seotud eeskirju, kui Euratomi asutamislepingu artiklis 44 nimetatud nõusolekut ei anta.

▼B

Artikkel 5

Kõnealuse vormi muudatused avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 6

EURATOMi komisjoni 5. novembri 1958. aasta määrus nr 1 ( 2 ) tunnistatakse kehtetuks käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
LISAINVESTEERIMISPROJEKT

(Näidis)

Asutamislepingu II lisas loetletud tööstusharud

Esitatavad andmed

Kõik tööstusharud 1-13

1.1. Investeerimisprojektist teatava isiku või ettevõtte nimi ja aadress ning vajaduse korral vastutava isiku nimi, kelle poole võib pöörduda lisateabe saamiseks.

1.2. Investeerimisprojekti nimetus.

1.3. Tööstusharud, mille kohaselt see investeerimisprojekt kuulub asutamislepingu II lisa alla.

1.4. Kas tegemist on uue rajatise, selle asendamise või ümberseadistamisega?

1.5. Viide EURATOMile varem edastatud dokumentidele, mis on seotud kõnealuse investeerimisprojektiga (kirjavahetuse kuupäev).

1.6. Nende isikute või ettevõtete nimed ja aadressid:

a)  kes haldavad rajatist;

b)  kes valmistavad ette rajatise projekti;

c)  kes teostavad järelevalvet ja kontrollivad projekti täitmist;

d)  kes vastutavad peamiselt seadmete tarnimise eest.

1.7. Rahastamisviisid.

1.8. Geograafiline asukoht.

1.9. Lühike kirjeldus ja üldkavad.

1.10. Esialgse rajatise maksumus (eurodes) ja kulude jaotus peamiste kuluartiklite lõikes.

1.11. Põhitellimuste täitmise, seadmete paigaldamise ja tööde alustamise eeldatav ajakava, eelkõige esialgsete lepingute sõlmimine ehitustööde teostajatega, ning kavandatud kasutuselevõtu kuupäev.

1.12. Kui on olemas, siis rajatise tegevuse lõpetamise kavade kirjeldus.

1.13. Ehitus- ja tegevuslitsentse väljastav riigiasutus: tegevuslitsentsi kestus.

1.14. Uurimis- ja arendusprogrammide lühike kirjeldus (kui on).

Kõik tööstusharud, välja arvatud 11 (reaktorid)

2.1. Toodete koostis ja iseloom; aastane tootmisvõimsus.

2.2. Rajatise põhiomadused.

2.3. Kui kavandatakse rajatise laiendamist, näidata, mil viisil, millise aja jooksul ja millises koguses on kavas aastatoodangut muuta.

2.4. Kui laiendamist ei kavandata, näidata, kas ja millisel määral on võimalik suurendada aastast tootmisvõimsust, võttes arvesse kohalikke tingimusi ja muid asjaolusid.

Tööstusharu 11

3.1. Kavandatava reaktori liik ja peamine kasutusviis (peamised kasutusviisid).

3.2. Rajatise põhiomadused.

3.3. Kasutatavate kütuseelementide põhiomadused.

3.4. Aeglusti ja peegeldi omadused.

3.5. Esmase ja teisese jahuti omadused.

Tööstusharud 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; vajaduse korral 12, 13

4.1. Ettevõtte tööks vajalike põhitarnete eeldatav koostis ja aastane kogus, sealhulgas energiavajadus, näidates eeldatavad tarnijad.

Tööstusharud 4, 5, 7, 8, 11, 12; vajaduse korral 13

5.1. Kui see on asjassepuutuv, siis täiendavad andmed rajatise asukoha kohta.

Tööstusharu 1

6.1. Kaevandatava maardla geoloogia.

6.2. Kaevandatava maardla kontrollitud varud.

6.3. Kaevandatava maardla hinnangulised varud.

6.4. Kontsessiooni kui terviku kontrollitud ja hinnangulised varud.

Tööstusharu 5

7.1. Kütuseelementide kirjeldus.( 1 ) EÜT L 315, 9.12.1999, lk 1.

( 2 ) EÜT 25, 27.11.1958, lk 511/58.