2000R1209 — CS — 20.08.2003 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

▼M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (Euratom) č. 1209/2000

ze dne 8. června 2000,

kterým se vymezují postupy pro posuzování sdělení stanovených v článku 41 Smlouvy o Euratomu

▼B

(Úř. věst. L 138, 9.6.2000, p.12)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (Euratom) č. 1352/2003 ze dne 23. července 2003,

  L 192

15

31.7.2003
▼B

▼M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (Euratom) č. 1209/2000

ze dne 8. června 2000,

kterým se vymezují postupy pro posuzování sdělení stanovených v článku 41 Smlouvy o Euratomu

▼BKOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 41 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (Euratom) č. 2587/1999 ze dne 2. prosince 1999, kterým se vymezují investiční záměry, které se mají sdělovat Komisi podle článku 41 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii ( 1 ),

vzhledem k těmto důvodům:

Komise je v rozsahu nezbytném k plnění svého úkolu, kterým byla pověřena na základě kapitoly IV Smlouvy, odpovědná za vymezení postupu provádění povinnosti uložené osobám a podnikům článkem 41 spočívající ve sdělování investičních záměrů pro nová zařízení, jakož i pro náhrady nebo přeměny stávajících zařízení, které odpovídají typem a rozsahem požadavkům stanoveným Radou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:▼M1

Článek 1

1.  Investiční záměry pro nová zařízení, jakož i pro náhrady nebo přeměny stávajících zařízení, které odpovídají typem a rozsahem požadavkům stanoveným nařízením (Euratom) č. 2587/1999, se Komisi sdělují na formuláři, jehož vzor je přiložen k tomuto nařízení.

Formulář může být předán na papíře nebo elektronicky.

2.  Komise informuje neprodleně dotyčné osoby nebo podniky o obdržení sdělení.

▼B

Článek 2

Povinnost sdělovat Komisi investiční záměry uvedené v článku 41 Smlouvy platí pro osoby a podniky průmyslových odvětví uvedených v příloze II Smlouvy pro všechna zařízení vybudovaná ve Společenství nebo zařízení, jejichž vybudování se teprve plánuje (ve vhodných případech musí tuto povinnost splnit místní ředitelství podniků, které mají sídlo mimo Společenství).

Článek 3

Pokud již byly informace, které mají být sděleny podle článku 41 Smlouvy, poskytnuty v souvislosti se všeobecnými údaji uvedenými v článku 37 Smlouvy, může se sdělení omezit na křížový odkaz na dříve zaslané údaje, k němuž se navíc připojí všechny další informace, které se mají sdělit v souladu se vzorem formuláře připojeným k tomuto nařízení.

▼M1

Článek 3a

1.  Komise posoudí sdělení ihned po jeho obdržení. Svůj názor vyjádří v doporučení.

2.  Dojde-li Komise po posouzení k názoru, že sdělený investiční projekt nevzbuzuje žádné pochybnosti, pokud jde o cíle a soulad se Smlouvou o Euratomu, vezme jej na vědomí a vyjádří svůj názor v doporučení, které sdělí dotyčným osobám, podnikům a členským státům.

3.  Dojde-li Komise po posouzení k názoru, že sdělený investiční projekt vzbuzuje pochybnosti, pokud jde o cíle a soulad se Smlouvu o Euratomu, zahájí podrobné zkoumání, aby mohla dále podrobně projednat všechna hlediska investičního projektu týkající se cílů Smlouvu o Euratomu.

4.  Doporučení v souladu s odstavcem 2 a zahájení podrobného zkoumání podle odstavce 3 musí být provedeno do dvou měsíců. Tato lhůta započne dnem po obdržení úplného sdělení, které je v souladu s tímto nařízením a nařízením (Euratom) č. 2587/1999. Sdělení se považuje za úplné, nevyžádá-li si Komise do dvou měsíců po jeho obdržení nebo po obdržení dodatečných informací, jež si vyžádala, žádné další informace.

5.  Pokud Komise nepřijme doporučení podle odstavce 2, ani nerozhodne ve lhůtě stanovené v odstavci 4, má se za to, že investiční projekt je v souladu s cíli a ustanoveními Smlouvy o Euratomu.

Článek 3b

1.  Domnívá-li se Komise, že informace týkající se sděleného investičního projektu, které dotyčná osoba nebo podnik poskytl, nejsou úplné, vyžádá si všechny potřebné informace. Odpoví-li dotyčná osoba nebo podnik na takový požadavek, vyrozumí Komise zmíněnou osobu nebo podnik o obdržení odpovědi.

2.  Pokud dotyčná osoba nebo podnik neposkytne požadované informace v předepsané lhůtě stanovené Komisí, nebo poskytne-li informace neúplné, zašle Komise upomínku a povolí vhodnou dodatečnou lhůtu, během níž je třeba informace dodat.

Článek 3c

1.  Při zahájení podrobného zkoumání shrne Komise významné faktické a právní otázky a předloží předběžné zhodnocení investičního projektu ve vztahu k ustanovením a cílům Smlouvy o Euratomu a nařízení (Euratom) č. 2587/1999. Komise vyzve dotyčné osoby nebo podniky, aby předložily připomínky a dále jednaly s Komisí ve stanovené lhůtě, která obvykle nepřesáhne dva měsíce.

2.  Dotyčným osobám nebo podnikům se doporučuje, aby investiční projekt neuskutečňovaly, dokud Komise nevydá své doporučení o uvedeném projektu nebo dokud není projekt považován za splňující cíle a ustanovení Smlouvy o Euratomu podle čl. 3a odst. 5.

Článek 3d

1.  Pokud Komise po projednání nebo úpravě provedené dotyčnou osobou nebo podnikem dojde k názoru, že investiční projekt splňuje cíle a ustanovení Smlouvy o Euratomu, vezme jej na vědomí formou doporučení sděleného dotyčným osobám, podnikům a členskému státu.

2.  Pokud Komise po projednání nebo úpravě provedené dotyčnou osobou nebo podnikem dojde k názoru, že investiční projekt nesplňuje cíle a ustanovení Smlouvy o Euratomu, vyjádří svůj názor formou doporučení, které sdělí dotyčným osobám, podnikům a členskému státu.

3.  Názory podle odstavců 1 a 2 je nutno vyjádřit, jakmile jsou odstraněny pochybnosti uvedené v čl. 3a odst. 3. Komise se vynasnaží přijmout doporučení do šesti měsíců od zahájení podrobného zkoumání.

4.  Jakmile uplyne lhůta uvedená v odstavci 3 a požádá-li o to dotyčná osoba nebo podnik, přijme Komise do dvou měsíců doporučení na základě informací, jež má k dispozici.

Článek 3e

Po přijetí doporučení o dotyčném investičním projektu Komise sleduje, případně s dotyčnými osobami nebo podniky projedná, konkrétní opatření, jež byla provedena nebo jež se mají provést podle doporučení Komise.

Článek 3f

Ukáže-li se, že informace, jež byly určujícím faktorem pro vydání doporučení, byly nesprávné, může Komise své doporučení zrušit podle článků 3a a 3d poté, co umožní dotyčným osobám nebo podnikům předložit své připomínky.

Dříve než Komise své doporučení zruší a přijme doporučení nové, zahájí podrobné zkoumání podle čl. 3a odst. 3.

▼B

Článek 4

Každá změna provedená v průběhu provádění investičních záměrů sdělených Komisi na základě tohoto nařízení musí být Komisi sdělena znovu za stejných podmínek.

▼M1

Článek 4a

Komise předá osobám nebo podnikům, které sdělily investiční projekt, případné připomínky nebo stanoviska, které třetí osoby k projektu poskytly a které ovlivní doporučení Komise.

Článek 4b

1.  Se souhlasem dotyčných členských států, osob a podniků zveřejní Komise veškeré investiční projekty, jež jí byly sděleny, jakož i doporučení vydaná v souladu s tímto nařízením.

2.  Komise zveřejní výroční zprávu, v níž uvede, jak jsou její doporučení prováděna, jakož i konkrétní opatření přijatá dotyčnými osobami a podniky jako odpověď na názor Komise.

Tato zpráva bude podle potřeby dodržovat pravidla o zachovávání služebního tajemství, pokud nebyl dán s konečnou platností souhlas podle článku 44 Smlouvy o Euratomu.

▼B

Článek 5

Každou změnu v uvedeném formuláři Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 6

Nařízení Komise ESAE č. 1 ze dne 5. listopadu 1958 ( 2 ) se zrušuje s účinkem ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHAINVESTIČNÍ ZÁMĚR

(vzor)

Průmyslová odvětví uvedená v příloze II Smlouvy

Požadované informace

Všechna odvětví od 1 do 13

1.1 Jméno a adresa osoby nebo podniku, které investiční záměr sdělují, popřípadě jméno odpovědné osoby, které mohou být v případě potřeby položeny doplňující otázky

1.2 Název investičního záměru

1.3 Průmyslové odvětví, do kterého patří investiční záměr podle přílohy II Smlouvy

1.4 Jedná se o nové zařízení, nahrazení nebo přeměnu?

1.5 Odkazy na dokumenty o investičním záměru dříve doručené Euroatomu (data doručení)

1.6 Jméno a adresa osoby (osob) nebo podniku (podniků):

a)  které budou zařízení provozovat;

b)  které vypracují projekt zařízení;

c)  které budou provádět stavební dozor a budou kontrolovat provádění projektu;

d)  které budou hlavním dodavatelem vybavení

1.7 Způsob financování

1.8 Zeměpisné umístění

1.9 Stručný popis a přehledné plány

1.10 Náklady na počáteční zařízení (v eurech) a rozpis hlavních položek nákladů

1.11 Časový plán zadání hlavních objednávek, provádění a spuštění zařízení, zejména předpokládané datum uzavření počátečních smluv s dodavateli nebo zahájení prací, jakož i plánované datum uvedení zařízení do provozu

1.12 V případě potřeby popis plánů na vyřazení zařízení

1.13 Vnitrostátní orgán, který vydal stavební povolení a povolení k provozu zařízení: doba platnosti povolení k provozu

1.14 V případě potřeby stručný popis výzkumných a vývojových programů

Všechna odvětví, s výjimkou 11 (reaktory)

2.1 Složení a povaha výroby; roční kapacita.

2.2 Základní charakteristiky zařízení

2.3 V případě, že se plánuje rozšíření zařízení, uvést, jakým způsobem, v jaké lhůtě a v jakém poměru se plánuje změna roční výroby

2.4 V případě, že se neplánuje rozšíření, uvést, zda a v jakém rozsahu je při zohlednění místních podmínek a dalších okolnosti možné zvýšit roční kapacitu výroby

Pro odvětví 11

3.1 Název plánovaného typu reaktoru a základní využití

3.2 Základní charakteristiky zařízení

3.3 Základní charakteristiky použitých palivových článků

3.4 Charakteristiky moderátoru a reflektoru

3.5 Charakteristiky primárního a sekundárního chladicího prostředku

Odvětví 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; v případě potřeby 12, 13

4.1 Plánované složení a roční množství hlavních dodávek nezbytných k provozu zařízení, včetně požadavků na energii s uvedením plánovaných dodavatelů

Odvětví 4, 5, 7, 8, 11, 12; v případě potřeby 13

5.1 V případě potřeby doplňující údaje o umístění zařízení

Odvětví 1

6.1 Geologie těženého ložiska

6.2 Prokázané zásoby těženého ložiska

6.3 Odhadované zásoby těženého ložiska

6.4 Prokázané a odhadované celkové zásoby, pro které byla vydána koncese k těžbě

Odvětví 5

7.1 Popis palivových článků( 1 ) Úř. věst. L 315, 9.12.1999, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 25, 27.11.1958, s. 511/58.