24.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 74/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2010/C 74/01

Datum för antagande av beslutet

28.10.2009

Referensnummer för statligt stöd

NN 54/09

Medlemsstat

Belgien

Region

Région de Bruxelles-Capitale

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Financement des hôpitaux publics du réseau IRIS de la Région Bruxelles-Capitale

Rättslig grund

Loi sur les hôpitaux coordonnée du 7 août 1987

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Stödform

Bidrag, Andra tillskott av eget kapital

Budget

Stödnivå

Varaktighet

1996–2007

Ekonomisk sektor

Alla tjänster

Den beviljande myndighetens namn och adress

Belgique, Région de Bruxelles-Capitale, communes de la Ville de Bruxelles, Schaerbeek, Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek, Ixelles

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

23.11.2009

Referensnummer för statligt stöd

N 463/09

Medlemsstat

Spanien

Region

Galicia

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Plan de mejora de la red de distribución de gas en Galicia

Rättslig grund

Convenios de colaboración entre la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia y las empresas distribuidoras de gas natural o GLP canalizado para la gasificación de Galicia;

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, (modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio);

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que la desarrolla;

Ley 9/2007, de 13 de julio, de Subvenciones de Galicia, y el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla;

Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 3 miljoner EUR; Totalt planerat stödbelopp 12 miljoner EUR

Stödnivå

30 %

Varaktighet

1.1.2010–31.12.2013

Ekonomisk sektor

Elektricitet, gas och vatten

Den beviljande myndighetens namn och adress

Consellería de Economia e Industria de la Xunta de Galicia

Edificio Administrativo San Caetano s/n

Bloque 5 — planta 4a

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm