24.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 74/1


Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

2010/C 74/01

Datum sprejetja odločitve

28.10.2009

Referenčna številka državne pomoči

NN 54/09

Država članica

Belgija

Regija

Région de Bruxelles-Capitale

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Financement des hôpitaux publics du réseau IRIS de la Région Bruxelles-Capitale

Pravna podlaga

Loi sur les hôpitaux coordonnée du 7 août 1987

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Storitve splošnega gospodarskega pomena

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva, Drugi načini kapitalskega vlaganja

Proračun

Intenzivnost

Trajanje

1996–2007

Gospodarski sektorji

Vse storitve

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Belgique, Région de Bruxelles-Capitale, communes de la Ville de Bruxelles, Schaerbeek, Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek, Ixelles

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

23.11.2009

Referenčna številka državne pomoči

N 463/09

Država članica

Španija

Regija

Galicia

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Plan de mejora de la red de distribución de gas en Galicia

Pravna podlaga

Convenios de colaboración entre la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia y las empresas distribuidoras de gas natural o GLP canalizado para la gasificación de Galicia;

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, (modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio);

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que la desarrolla;

Ley 9/2007, de 13 de julio, de Subvenciones de Galicia, y el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla;

Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Načrtovani letni izdatki 3 mio. EUR; skupni znesek načrtovane pomoči 12 mio. EUR

Intenzivnost

30 %

Trajanje

1.1.2010–31.12.2013

Gospodarski sektorji

Oskrba z električno energijo, plinom in vodo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Consellería de Economia e Industria de la Xunta de Galicia

Edificio Administrativo San Caetano s/n

Bloque 5 — planta 4a

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm